Ktl-icon-tai-lieu

Hóa đơn thương mại, LC

Được đăng lên bởi chihirodu
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để tuân thủ các quy định Hải quan, nhà nhập khẩu và xuất khẩu cần
phải cung cấp các chứng từ cần thiết. Để hoàn thiện thủ tục khai báo hải
quan, một trong những chứng từ cần thiết mà người thực hiện khai báo hải
quan phải trình là hoá đơn thương mại.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÓA ĐƠN:
1. Định nghĩa:

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Là chứng từ cơ bản trong
các chứng từ hàng hóa. Hóa đơn thương mại do người bán phát hành xuất
trình cho người mua sau khi hàng hóa được gửi đi. Là yêu cầu của người
bán đòi người mua phải thanh toán số tiền hàng theo những điều kiện cụ
thể ghi trên hóa đơn. Trong hóa đơn phải nêu được đặc điểm của hàng hóa,
đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng, phương thức
thanh toán, phương tiện vận tải .v.v
Hóa đơn thường được lập làm nhiều bản, để dùng trong nhiều việc
khác nhau: xuất trình cho ngân hàng để đòi tiền hàng, xuất trình cho công
ty bảo hiểm để tính phí bảo hiểm, cho hải quan để tính thuế.v.v…
2. Tác dụng:
Hóa đơn thương mại có những tác dụng sau:
•

Trong việc thanh toán tiền hàng, hóa đơn thương mại giữ vai trò

trung tâm trong bộ chứng từ thanh tóan. Trong trường hợp bộ chứng
từ có hối phiếu kèm theo, thông qua hóa đơn, người trả tiền có thể
kiểm tra lệnh đòi tiền trong nội dung của hối phiếu. Nếu không dùng
hối phiếu để thanh toán, hóa đơn có tác dụng thay thế cho hối phiếu,
làm cơ sở cho việc đòi tiền và trả tiền.
•

Khi khai báo hải quan, hóa đơn nói lên giá trị hàng hóa và là

bằng chứng cho việc mua bán, trên cơ sở đó người ta tiến hành giám
quản và tính tiền thuế.1

•

Trong nghiệp vụ tín dụng, hóa đơn với chữ kí chấp nhận trả tiền

của người mua có thể làm vai trò của một chứng từ bảo đảm cho việc
vay mượn.
•

Hóa đơn cũng cung cấp những chi tiết về hàng hóa, cần thiết cho

việc thống kê, đối chiếu hàng hóa với hợp đồng và theo dõi thực hiện
hợp đồng.
•

Trong một số trường hợp nhất định bản sao của hóa đơn được

dùng như một thư thông báo kết quả giao hàng, để người mua chuẩn
bị nhập hàng và chuẩn bị trả tiền hàng.
Nhìn chung, hóa đơn thương mại đã trở nên phổ biến trong thời đại hội
nhập ngày nay, bất kì một hoạt động giao dịch thương mại nào (xuất khẩu
hay nhập khẩu) đều phải cần hóa đơn. Từ đó cho thấy việc nhận biết và
thành lập một hóa đơn đúng đang là một yêu cầu cấp bách đối với tất cả
các doanh nghiệp VN, vì khi một hóa đơn bị sai sót thì sẽ gây ra nhiều trở
ngại cho các nhà xuất khẩu lẫn nhà nhập khẩu.
3. Nội dung:
a. Nội dung hóa đơn thương mại:
Một hó...
1
http://www.ebook.edu.vn
Để tuân th các quy định Hi quan, nhà nhp khu và xut khu cn
phi cung cp các chng t cn thiết. Để hoàn thin th tc khai báo hi
quan, mt trong nhng chng t cn thiết mà người thc hin khai báo hi
quan phi trình là hoá đơn thương mi.
I. NHNG VN ĐỀ CHUNG V HÓA ĐƠN:
1. Định nghĩa:
Hóa đơn thương mi (Commercial Invoice): Là chng t cơ bn trong
các chng t hàng hóa. Hóa đơn thương mi do người bán phát hành xut
trình cho người mua sau khi hàng hóa được gi đi. Là yêu cu ca người
bán đòi người mua phi thanh toán s tin hàng theo nhng điu kin c
th ghi trên hóa đơn. Trong hóa đơn phi nêu được đặc đim ca hàng hóa,
đơn giá, tng giá tr hàng hóa, điu kin cơ s giao hàng, ph
ương thc
thanh toán, phương tin vn ti .v.v
Hóa đơn thường được lp làm nhiu bn, để dùng trong nhiu vic
khác nhau: xut trình cho ngân hàng để đòi tin hàng, xut trình cho công
ty bo him để tính phí bo him, cho hi quan để tính thuế.v.v…
2. Tác dng:
Hóa đơn thương mi có nhng tác dng sau:
Trong vic thanh toán tin hàng, hóa đơn thương mi gi vai trò
trung tâm trong b chng t thanh tóan. Trong trường hp b
chng
t có hi phiếu kèm theo, thông qua hóa đơn, người tr tin có th
kim tra lnh đòi tin trong ni dung ca hi phiếu. Nếu không dùng
hi phiếu để thanh toán, hóa đơn có tác dng thay thế cho hi phiếu,
làm cơ s cho vic đòi tin và tr tin.
Khi khai báo hi quan, hóa đơn nói lên giá tr hàng hóa và là
bng chng cho vic mua bán, trên cơ s đó người ta tiến hành giám
qun và tính ti
n thuế.
Hóa đơn thương mại, LC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa đơn thương mại, LC - Người đăng: chihirodu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hóa đơn thương mại, LC 9 10 427