Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định tài chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Thành Long
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1948 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoạch định tài chính
và Dự toán các BCTC
1.

Lập dự toán tài chính

2.

Công thức xác định nguồn vốn cần huy động thêm từ
bên ngoài (AFN)

3.

Lập các BCTC dự kiến (Pro-forma)



Dự báo doanh thu
PP phần trăm doanh thu

VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

Lập dự toán tài chính và Dự báo các BCTC
 Được sử dụng:
 Dự báo nguồn vốn cần huy động thêm từ bên ngoài
 Đánh giá tác động của những thay đổi trong kế hoạch lên

giá trị của công ty
 Thiết lập mục tiêu phù hợp cho kế hoạch trả công cho
CBNV công ty

VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

Các bước lập dự toán tài chính
1.
2.
3.
4.
5.

Dự báo doanh thu
Dự báo tài sản cần thiết để phục vụ cho doanh thu tăng
thêm
Dự báo nguồn ngân quỹ có thể tạo ra từ HĐSXKD
Dự báo nguồn ngân quỹ cần huy động từ bên ngoài
Quyết định huy động vốn

6. Xem xét tác động của kế hoạch lên các tỷ

số và giá của chứng khoán

VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

 gia tri cty

2008 Balance Sheet (Millions of $)
Cash & sec.

$

20

Accounts rec.
Inventories
Total CA

240
240
$ 500

Net fixed
assets
Total assets

500
$1,000

VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

Accts. pay. &
accruals
Notes payable
Total CL
L-T debt
Common stk
Retained
earnings
Total claims

$ 100
100
$ 200
100
500

200
$1,000

2008 Income Statement (Millions of $)
Sales
Less: COGS (60%)
SGA costs
EBIT
Interest
EBT
Taxes (40%)
Net income
Dividends (40%)
Add’n to RE
VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

$2,000.00
1,200.00
700.00
$ 100.00
10.00
$ 90.00
36.00
$ 54.00
$21.60
$32.40

AFN (Additional Funds Needed):
Các giả định chính
 Hoạt động hết công suất năm 2008.

 Các loại TS tăng theo tỷ lệ % DT.
 Phải trả người bán và phải trả khác tăng theo

tỷ lệ % DT.
 2008 Lãi Ròng/DoanhThu ($54/$2,000 =
2.70%) và tỷ lệ chia cổ tức là (40%) không
đổi.
 DT dự tính tăng thêm $500 triệu.
VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

Xác định các biến trong công thức AFN
 A*/S0: TS cần để tăng DT; còn gọi là tỷ số thâm

dụng vốn (capital intensity ratio).


S: mức tăng DT.

 L*/S0: tỷ số các khoản nợ liên quan đến hoạt động

(nợ hoạt động=các khoản phải trả)
 M: LR/DT (Net income/sales)
 RR: tỷ lệ lợi nhuận giữ lại.

VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

TS

Tổng TS = 0.5 DT

1,250

Assets =
(A*/S0) Sales
= 0.5($500)
= $250.

1,000

0

2,000

2,500

DT

A*/S0 = $1,000/$2,000 = 0.5 = $1,250/$2,500.
VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh

Tổng tài sản phải tăng thêm $250
triệu. Tính AFN, theo công thức tính
AFN?
AFN = (A*/S0) S - (L*/S0) S - M(S1)(RR)

= ($1,000/$2,000)($500)
- ($100/$2,000)($...
VNU HCMC , Instructor: VinhVoDinh
Hoạch định tài chính
và Dự toán các BCTC
1. Lập dự toán tài chính
2. Công thức xác định nguồn vốn cần huy động thêm từ
bên ngoài (AFN)
3. Lập các BCTC dự kiến (Pro-forma)
Dự báo doanh thu
PP phần trăm doanh thu
Hoạch định tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định tài chính - Người đăng: Nguyễn Thành Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hoạch định tài chính 9 10 822