Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Công Thương VN Chi nhánh Bình Định

Được đăng lên bởi linhkhanh-qnu
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................ 4
1.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................................ 4
1.1.1. Khái niệm, mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................ 4
1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................ 5
1.2. Hoạt động tại các ngân hàng thƣơng mại ............................................................... 6
1.2.1. Các hoạt đông cơ bản của ngân hàng thương mại ............................................... 6
1.2.2. Các loại rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại ............................................ 7
1.3. Kiểm soát nội bộ hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng thƣơng mại .......... 9
1.3.1. Đặc điểm hoạt động huy động vốn ...................................................................... 9
1.3.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của hoạt động huy động vốn ............................... 9
1.3.1.2. Kết cấu của nguồn vốn huy động................................................................ 10
1.3.2. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại
..................................................................................................................................... 12
1.3.2.1. Sai phạm có thể xảy ra đối với hoạt động huy động vốn trong ngân hàng
thương mại ............................................................................................................... 12
1.3.2.2. Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn trong
ngân hàng thương mại ............................................................................................. 13
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH ............................................................................................... 17
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh
Bình Định ........................................................................................................................ 17
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
– Chi nhánh Bình Định .......................
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................ 4
1.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................................ 4
1.1.1. Khái niệm, mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................ 4
1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................ 5
1.2. Hoạt động tại các ngân hàng thƣơng mại ............................................................... 6
1.2.1. Các hoạt đông cơ bản của ngân hàng thương mại ............................................... 6
1.2.2. Các loại rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại ............................................ 7
1.3. Kiểm soát nội bộ hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng thƣơng mại .......... 9
1.3.1. Đặc điểm hoạt động huy động vốn ...................................................................... 9
1.3.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của hoạt động huy động vốn ............................... 9
1.3.1.2. Kết cấu của nguồn vốn huy động ................................................................ 10
1.3.2. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại
..................................................................................................................................... 12
1.3.2.1. Sai phạm có thể xảy ra đối với hoạt động huy động vốn trong ngân hàng
thương mại ............................................................................................................... 12
1.3.2.2. Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn trong
ngân hàng thương mại ............................................................................................. 13
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH ............................................................................................... 17
2.1. Khái quát chung vNgân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh
Bình Định ........................................................................................................................ 17
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Định ................................................................................................ 17
2.1.2. cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh
Bình Định ..................................................................................................................... 20
2.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ............................................ 25
2.1.4. Các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định .................................................................. 27
2.1.5. Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Định .............................................................................. 29
2.1.6. Khái quát kết quả hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ............................................................................... 31
2.1.7. Quy trình giao dịch tiền gửi trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam ...................................................................................................................... 33
2.1.7.1. Quy trình tiền gửi thanh toán ...................................................................... 33
2.1.7.2. Quy trình mở tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn ............................................ 35
2.1.7.3. Quy trình tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau/ trả lãi định k .............................. 37
2.1.7.4. Quy trình tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước ................................................... 39
2.2. H thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ............................................ 40
2.2.1. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ............................................. 40
2.2.2. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ................................................................... 41
2.2.2.1. Môi trường kiểm soát .................................................................................. 41
Hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Công Thương VN Chi nhánh Bình Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Công Thương VN Chi nhánh Bình Định - Người đăng: linhkhanh-qnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động huy động vốn tại NH TMCP Công Thương VN Chi nhánh Bình Định 9 10 357