Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn đánh giá chiến lược

Được đăng lên bởi thuyphay93
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Đánh giá chiến lược kinh doanh đã xây dựng
1. Nội dung đánh giá
- Cần trả lời các câu hỏi: mục tiêu chiến lược có đảm bảo tính bao quát không? Có
tính khả thi không? Chiến lược doanh nghiệp có đảm bảo được các mối quan hệ
biện chứng giữa doanh nghiệp với thị trường và các tổ chức hữu quan khác
không?
- Mục tiêu chiến lược đề ra ở cấp doanh nghiệp phải thể hiện tính bao quát, tính
lâu dài, cơ bản, quyết định đến sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Mục tiêu
phải đảm bảo các yêu cầu về tính cụ thể, tính linh hoạt, tính lượng hóa được, tính
thống nhất, tính hợp lý và khả thi.
- Hệ thống các giải pháp đề ra trong chiến lược ở mỗi cấp chiến lược cấn được
xuất phát từ các mục tiêu và sự phân tích kỹ lưỡng các yếu tố môi trường kinh
doanh.
- Doanh nghiệp hoạt động trong môi trường rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Vì vậy,
một chiến lược được xây dựng được xem là hợp lý nếu chiến lược đó giải quyết tốt
mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các yếu tố của môi trường kinh doanh trên cơ
sở tôn trọng lợi ích của các bên tham gia trong khuôn khổ pháp luật
+. Với các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp cần đặc biệt xem xét quan hệ với khách
hàng, đối thủ cạnh tranh, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, những cơ chế điều
tiết quá trình kinh doanh của chính phủ…
+. Với các yếu tố bên trong doanh nghiệp: cần xem xét cụ thể các quan hệ lợi ích
giữa doanh nghiệp với cán bộ nhân viên (quan hệ tích lũy với tiêu dùng), giữa các
mục tiêu doanh nghiệp với mục tiêu các bộ phận đơn vị của doanh nghiệp…
2. Tiêu chuẩn đánh giá
- Không có hệ thống tiêu chuẩn chung cho mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên các tiêu
chuẩn chung nhất cho tất cả các doanh nghiệp khi so sánh các phương án chiến
lược đã xây dựng bao gồm:
+. Các tiêu chuẩn định lượng bao gồm các chỉ tiêu số lượng như khối lượng hàng
hóa, dịch vụ bán ra, thị phần của doanh nghiệp, tổng doanh thu, lợi nhuận. Đây là
những tiêu chuẩn dễ xác định. Các doanh nghiệp thường dựa vào các tiêu chuẩn về
khả năng bán hàng, khả năng sinh lợi chắc chắn, cơ sở vật chẩ kỹ thuật của doanh
nghiệp… để xây dựng
+. Các tiêu chuẩn định tính như: thế lực doanh nghiệp trên thị trường, độ an toàn
trong kinh doanh, sự thích ứng của chiến lược với thị trường. Vì là các tiêu chuẩn
định tính nên khi xem xét, đánh giá cần phải phân tích một cách kỹ càng, khách
quan.
3. Trình tự đánh giá chiến lược đã xây dựng
Đây là khâu khởi đầu cho việc lựa chọn chiến lược thích nghi, tạo điều kiện tốt
cho việc ra quyết định chiến lược được chính xác và bao gồm các bước:
a. Chọn tiêu c...
II. Đánh giá chiến lược kinh doanh đã xây dựng
1. Nội dung đánh giá
- Cần trả lời các câu hỏi: mục tiêu chiến lược có đảm bảo tính bao quát không? Có
tính khả thi không? Chiến lược doanh nghiệp có đảm bảo được các mối quan hệ
biện chứng giữa doanh nghiệp với thị trường và các tổ chức hữu quan khác
không?
- Mục tiêu chiến lược đề ra ở cấp doanh nghiệp phải thể hiện tính bao quát, tính
lâu dài, cơ bản, quyết định đến sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Mục tiêu
phải đảm bảo các yêu cầu về tính cụ thể, tính linh hoạt, tính lượng hóa được, tính
thống nhất, tính hợp lý và khả thi.
- Hệ thống các giải pháp đề ra trong chiến lược ở mỗi cấp chiến lược cấn được
xuất phát từ các mục tiêu và sự phân tích kỹ lưỡng các yếu tố môi trường kinh
doanh.
- Doanh nghiệp hoạt động trong môi trường rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Vì vậy,
một chiến lược được xây dựng được xem là hợp lý nếu chiến lược đó giải quyết tốt
mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các yếu tố của môi trường kinh doanh trên cơ
sở tôn trọng lợi ích của các bên tham gia trong khuôn khổ pháp luật
+. Với các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp cần đặc biệt xem xét quan hệ với khách
hàng, đối thủ cạnh tranh, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, những cơ chế điều
tiết quá trình kinh doanh của chính phủ…
+. Với các yếu tố bên trong doanh nghiệp: cần xem xét cụ thể các quan hệ lợi ích
giữa doanh nghiệp với cán bộ nhân viên (quan hệ tích lũy với tiêu dùng), giữa các
mục tiêu doanh nghiệp với mục tiêu các bộ phận đơn vị của doanh nghiệp…
2. Tiêu chuẩn đánh giá
- Không có hệ thống tiêu chuẩn chung cho mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên các tiêu
chuẩn chung nhất cho tất cả các doanh nghiệp khi so sánh các phương án chiến
lược đã xây dựng bao gồm:
+. Các tiêu chuẩn định lượng bao gồm các chỉ tiêu số lượng như khối lượng hàng
hóa, dịch vụ bán ra, thị phần của doanh nghiệp, tổng doanh thu, lợi nhuận. Đây là
những tiêu chuẩn dễ xác định. Các doanh nghiệp thường dựa vào các tiêu chuẩn về
khả năng bán hàng, khả năng sinh lợi chắc chắn, cơ sở vật chẩ kỹ thuật của doanh
nghiệp… để xây dựng
+. Các tiêu chuẩn định tính như: thế lực doanh nghiệp trên thị trường, độ an toàn
trong kinh doanh, sự thích ứng của chiến lược với thị trường. Vì là các tiêu chuẩn
định tính nên khi xem xét, đánh giá cần phải phân tích một cách kỹ càng, khách
quan.
3. Trình tự đánh giá chiến lược đã xây dựng
Đây là khâu khởi đầu cho việc lựa chọn chiến lược thích nghi, tạo điều kiện tốt
cho việc ra quyết định chiến lược được chính xác và bao gồm các bước:
a. Chọn tiêu chuẩn chung để so sánh các chiến lược đã xây dựng: lựa chọn những
tiêu chuẩn, những yếu tố quan trọng nhất có tác động lớn nhất đến hoạt động của
doanh nghiệp và mang tính phổ biến nhất cho các phương án để làm cơ sở so sánh.
- Khi lựa chọn tiêu chuẩn chung cần xem xét hai vấn đề :
hướng dẫn đánh giá chiến lược - Trang 2
hướng dẫn đánh giá chiến lược - Người đăng: thuyphay93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hướng dẫn đánh giá chiến lược 9 10 112