Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối FBS từ AZ

Được đăng lên bởi nguyenthe225227
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối với FBS từ A-Z
Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối với FBS từ A-Z
I . Đăng ký :
Tài khoản Micro ( Lựa chọn tốt nhất ) !










Tiện lợi và ổn định
Số tiền gửi ban đầu chỉ là $5
Spread cố định từ 3 pips
Giao dịch với bất kỳ robot và chiến lược nào
Khối lượng lot tối thiểu là 0.01
Độ chính xác báo giá là 5 chữ số
Thực hiện lệnh STP nhanh chóng từ 0.3 giây
Đòn bẩy lên tới 1:2000
Không có requite

Bạn có thể giao dịch với 84 cặp tiền tệ, 6 kim loại và hợp đòng CFD tương lai !

Hình 1 : Màn hình đăng ký tài khoản Micro .
Sau khi đăng ký tài khoản nhớ là lưu lại những thông tin được gửi đến Mail để đăng nhập MT4

VIEW BLOG : CHUATUNGLAM.TK

Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối với FBS từ A-Z

Hình 2 : Sau khi đăng ký thông tin gửi đến mail sẽ dạng thế này !
II . Tải về phần mềm MT4 .
Ưu điểm
Thực hiện thị trường
Bảng xếp hạng tệ với khung thời gian khác nhau
Trong khi chờ đơn đặt hàng
Auto-thương mại có sẵn
Yêu cầu hệ thống thấp
Bảo mật thông tin
Tải về cho máy tính của bạn !







III . Kinh doanh ngoại hối ( Sử dụng phần mềm MT4 )
ĐẶT LỆNH VÀ ĐIỀU CHỈNH !
Một khi một Trader đã sẵn sàng để nhập lệnh vào thị trường thì cửa sổ "Order" sẽ phải được mở
ra. Điều này có thể được thực hiện bằng một trong ba cách, như minh họa trong Hình 3 :

1. Click chuột phải vào một cặp tiền tệ trong cửa sổ "Market Watch" và chọn "New Trade"

VIEW BLOG : CHUATUNGLAM.TK

Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối với FBS từ A-Z
2. Click chuột phải vào một biểu đồ đang mở và chọn Trade > New Order
3. Cách nhấn vào nút "New Order" trên thanh công cụ.

Hình 3: Có 3 cách để mở một lệnh mới: 1) Trong cửa sổ "Market Watch" ; 2) Trực tiếp trên
chart; 3) Trên thanh toolbar
Dù mở bằng cách nào đi nữa thì đều hiện ra một cửa sổ “Order” thể hiện trong hình bên dưới.
Tại đây, trader phải lựa chọn:
- "Symbol" (cặp tiền) từ danh sách thả xuống ở phía trên
- "Volume" (Khối lượng) với đơn vị là “Lot”, 1 lot là 100.000 đơn vị, các nhà đầu tư có thể chọn
khối lượng nhỏ hơn.
- "Stop Loss" và "Take Profit" nếu nền tảng hỗ trợ tùy chọn này. Bạn cũng có thể để trống và
điền sau cũng được
- " Type ": hoặc là "Market Execution"(lệnh thị trường) hoặc "Pending Order" (lệnh chờ), nơi
thương nhân có thể xác định giá vào mong muốn. "Sell by Market" hoặc "Buy by Market," tùy
thuộc vào hướng hướng giao dịch bạn mong muốn.
- Nhấp vào "OK" để đóng cửa sổ.

VIEW BLOG : CHUATUNGLAM.TK

Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối với FBS từ A-Z

Hình 4: Cửa số đặt lệnh trên MT4
Lệnh đang mở có thể ...
Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối với FBS từ A-Z

I . Đăng ký :
 !"#$%
&'()*+
,-.*/01'23
45*+6447
8+.#9.:'(
;'('<0'=>=?
@ABCD.DD'3E7
!&'&FG=>6HI
@J.KI'L?MN===
;OG5P05
G<+QRS4,&TUV'(4*JWXY'%
Z?MZ*[\>
0*[\''0'EO*(-*:'*<*[]4R
VIEW BLOG : CHUATUNGLAM.TK
Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối FBS từ AZ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối FBS từ AZ - Người đăng: nguyenthe225227
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn kinh doanh ngoại hối FBS từ AZ 9 10 262