Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi hoathuytinh1112
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2452 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
----------

HƯỚNG DẪN
VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Năm 2013

1

NỘI DUNG

I.
II.

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

III.

MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG MẪU

IV.

MẤU CÁC TRANG TRÌNH BÀY TRƯỚC VÀ SAU NỘI DUNG
BCTTTN

2

I.

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích
-

Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện
so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức ngành Kế toán –
Tài chính – Ngân hàng.

-

Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi
và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.

-

Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến
công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả về
một đề tài khoa học bằng một báo cáo thực tập tốt nghiệp.

1.2. Yêu cầu
a. Đối với sinh viên
-

Hiểu và nắm vững về ngành kế toán, tài chính, ngân hàng và những kiến thức bổ trợ liên
quan.

-

Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.

-

Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn và lý
thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ
quan, doanh nghiệp.

-

Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn
và nhân viên hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình
bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.

b. Giảng viên hướng dẫn:
-

Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.

-

Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết
đã học và những nội dung khác có liên quan.

-

Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp
sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình
thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

-

Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa
học.

-

Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá
trình thực tập của sinh viên.

1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp
Sinh viên có...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
----------
HƯỚNG DẪN
VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Năm 2013
1
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: hoathuytinh1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 701