Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Mai Hương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương thứ tám

KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
Mục đích: Trang bị kiến thức về kế toán các loại quỹ và một số nguồn vốn của
ngân hàng. Ngoài ra chương này còn trang bị kiến thức về các nghiệp vụ thu chi
nội bộ trong ngân hàng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng.
8.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
8.1.1. Khái niệm: Nguồn vốn chủ sở hữu là những nguồn hình thành nên các tài
sản thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng được sử dụng vào mục đích kinh doanh
theo luật định nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho Ngân hàng.
8.1.2. Hệ thống tài khoản kế toán
TK 601 Vốn pháp định - Vốn đièu lệ
TK 602 Vốn đầu tư xây dựng cõ bản, mua sắm TSCĐ
TK 603 Vốn khác
TK 611 Quỹ dự trử bổ sung vốn điều lệ
TK 612 Quỹ đầu tư phát triển
TK 613 Quỹ dự phòng tài chính
TK 485 Quỹ trợ cấp mất việc làm
TK 621 Quỹ khen thưởng
TK 622 Quỹ phúc lợi
TK 623 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
TK 619 Quỹ khác
TK 631 Chênh lệch đánh gía lại ngoại tệ
TK 632 Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc đá quí
Nội dung và kết cấu của các tài khoản
Bên Nợ: - Số vốn, quỹ đã đýợc sữ dụng
- Điều chỉnh giảm
Bên Có: - Số vốn, quỹ tăng lên do trích, nộp điều chuyển đến
- Điều chỉnh tăng

Số dư Có:

- Số vốn, quỹ hiện có

8.1.3. Qui trình kế toán
1. Cuối năm sau khi xác định kết quả hoạt động kinh doanh dưới sự chỉ đạo của
ngân hàng cấp trên và chế độ tài chính của nhà nước. Chi nhánh trích lập các quỹ
Nợ TK 69
Có TK 611, 612, 613, 619, 622, 621
2. Khi sử dụng các quỹ cho các hoạt động trong đơn vị
Nợ TK 621, 622
Có TK 1011
3. Khi được bổ sung vốn điều lệ từ cấp trên
Nợ TK 5212
Có TK 601
4. Khi cấp trên yêu cầu điều chuyển vốn điều lệ cho đơn vị khác hoặc chuyển trả
cho cấp trên
Nợ TK 601
Có TK 5211
5. Bổ sung vốn điều lệ do các cá nhân hoặc tổ chức đơn vị khác bằng tiền mặt
Nợ TK 1011, 1031
Có TK 601
6. Các cá nhân hoặc tổ chức đơn vị góp vốn
Nợ TK 601
Có TK 1011,1031
7. Nhận vốn ĐTXDCB do cấp trên chuyển xuống hoặc đơn vị khác chuyển về
Nợ TK 5212
Có TK 602
8. Quyết toán vốn ĐTXDCB khi công việc mua sắm TSCĐ hoàn thành
Nợ TK 602
Có TK 321
9.Quyết toán vốn ĐTXDCB khi công việc XDCB hoàn thành
Nợ TK 602
Có TK 3221
8.2. Kế toán thu nhập của ngân hàng
Tài khoản kế toán
70 Thu về hoạt động tín dụng

701

Thu lãi tiền gửi

702
703

Thu lãi từ đầu tư chứng khoán

705

Thu lãi cho thuê tài chính

709
71

Thu lãi cho vay

Thu lãi khác

Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ
711
712

Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh

713

Thu từ dịch vụ ngân quỹ

714

Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý

715

Thu từ dịch vụ tư vấn

716
...
Chương thứ tám
KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
Mục đích: Trang bị kiến thức về kế toán các loại quỹ một số nguồn vốn của
ngân hàng. Ngoài ra chương này còn trang bị kiến thức về các nghiệp vụ thu chi
nội bộ trong ngân hàng, từ đó xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng.
8.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
8.1.1. Khái niệm: Nguồn vốn chủ sở hữu những nguồn hình thành nên các tài
sản thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng được sử dụng vào mục đích kinh doanh
theo luật định nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho Ngân hàng.
8.1.2. Hệ thống tài khoản kế toán
TK 601 Vốn pháp định - Vốn đièu lệ
TK 602 Vốn đầu tư xây dựng cõ bản, mua sắm TSCĐ
TK 603 Vốn khác
TK 611 Quỹ dự trử bổ sung vốn điều lệ
TK 612 Quỹ đầu tư phát triển
TK 613 Quỹ dự phòng tài chính
TK 485 Quỹ trợ cấp mất việc làm
TK 621 Quỹ khen thưởng
TK 622 Quỹ phúc lợi
TK 623 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
TK 619 Quỹ khác
TK 631 Chênh lệch đánh gía lại ngoại tệ
TK 632 Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc đá quí
Nội dung và kết cấu của các tài khoản
Bên Nợ: - Số vốn, quỹ đã đýợc sữ dụng
- Điều chỉnh giảm
Bên Có: - Số vốn, quỹ tăng lên do trích, nộp điều chuyển đến
- Điều chỉnh tăng
Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh - Người đăng: Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh 9 10 645