Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng K636

Được đăng lên bởi Nguyễn Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

KỲ THI
KẾT THÚC HỌC PHẦN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG
Khóa 36. Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------***--------------------------------------

Đề số: 02

Câu 1: (4 điểm).
Cho bảng số liệu về thu nhập, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn của tất cả nhân viên ở công ty tư nhân A:
Y
X
Z

Trong đó:

19,5
2
0

24
4
0

21
2
0

25
5
1

22
4
0

26,5
7
1

23,1
6
0

25
8
0

28
9
1

29,5
10
1

- Y là thu nhập (triệu đồng/tháng)
- X là kinh nghiệm làm việc (năm)
- Z là trình độ học vấn (Z = 1 là trên đại học; Z = 0 là đại học)

Hồi qui Y theo X ta được kết quả cho ở bảng sau:
Dependent Variable: Y
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

18.45835

0.923802

19.98085

0.0000

X

1.035378

0.146987

7.043988

0.0001

R-squared

0.861154

Mean dependent var

24.36000

Adjusted R-squared

0.843798

S.D. dependent var

3.113840

S.E. of regression

1.230664

Akaike info criterion

3.429841

Sum squared resid

12.11626

Schwarz criterion

3.490358

Log likelihood

-15.14920

F-statistic

49.61777

Durbin-Watson stat

1.903436

Prob(F-statistic)

0.000108

a) Viết hàm hồi quy mẫu Yi  1  2 X i và cho biết ý nghĩa kinh tế của hệ số góc.
b) Cho biết kinh nghiệm làm việc giải thích được bao nhiêu % sự biến thiên của thu nhập.
c) Viết hàm hồi quy mới với đơn vị đo của Y là ngàn đồng/tháng và X là tháng?
d) Có một ý kiến cho rằng những nhân viên có kinh nghiệm làm việc 10 năm có thu nhập trung bình là 30 triệu
đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 1%, bạn có đồng ý với ý kiến này không?

Câu 2: (3 điểm).
Sử dụng bảng số liệu ở câu 1, hồi quy Y theo X và X*Z và thu được bảng kết quả như sau:

Trang 1

Dependent Variable: Y
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

19.43095

0.767455

25.31868

0.0000

X

0.702823

0.161913

4.340756

0.0034

X*Z

0.297728

0.107542

2.768479

0.0278

R-squared

0.933723

Mean dependent var

24.36000

Adjusted R-squared

0.914786

S.D. dependent var

3.113840

S.E. of regression

0.908973

Akaike info criterion

2.890323

Sum squared resid

5.783625

Schwarz criterion

2.981098

Log likelihood

-11.45161

F-statistic

49.30840

Durbin-Watson stat

2.428143

Prob(F-statistic)

0.000075

a) Viết hàm hồi quy tương ứng với bảng kết quả trên. Hệ số hồi quy của biến X*Z cho ta biết thông tin kinh tế gì?
b) Cho biết hàm hồi quy ở câu 2 có phù hợp với tổng thể hay không với mức ý nghĩa 1%.
c) Có ý ...
Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KỲ THI
KẾT THÚC HỌC PHẦN - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Đề thi môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề số: 02
Khóa 36. Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------***--------------------------------------
Câu 1: (4 điểm).
Cho bảng số liệu về thu nhập, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn của tất cả nhân viên ở công ty tư nhân A:
Y 19,5 24 21 25 22 26,5 23,1 25 28 29,5
X 2 4 2 5 4 7 6 8 9 10
Z 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Trong đó: - Y là thu nhập (triệu đồng/tháng)
- X là kinh nghim làm việc (năm)
- Z là trình độ hc vn (Z = 1 là trên đại học; Z = 0 là đại hc)
Hồi qui Y theo X ta được kết qu cho bng sau:
Dependent Variable: Y
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
18.45835
0.923802
19.98085
X
1.035378
0.146987
7.043988
R-squared
0.861154
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.843798
S.D. dependent var
S.E. of regression
1.230664
Akaike info criterion
Sum squared resid
12.11626
Schwarz criterion
Log likelihood
-15.14920
F-statistic
Durbin-Watson stat
1.903436
Prob(F-statistic)
a) Viết hàm hi quy mu
12ii
YX


và cho biết ý nghĩa kinh tế ca h s góc.
b) Cho biết kinh nghim làm vic giải thích được bao nhiêu % s biến thiên ca thu nhp.
c) Viết hàm hi quy mi với đơn vị đo của Y là ngàn đồng/tháng và X là tháng?
d) mt ý kiến cho rng nhng nhân viên kinh nghim làm việc 10 năm thu nhập trung bình 30 triu
đồng/tháng. Vi mức ý nghĩa 1%, bạn có đồng ý vi ý kiến này không?
Câu 2: (3 điểm).
S dng bng s liu câu 1, hi quy Y theo X và X*Z và thu được bng kết qu như sau:
Kinh tế lượng K636 - Trang 2
Kinh tế lượng K636 - Người đăng: Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh tế lượng K636 9 10 73