Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Kiều Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn thi : Kinh tế phát triển
Đề số 3
Điểm bài thi
Bằng số

Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số phách

Bằng chữ

Lưu ý : trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Cơ cấu ngành kinh tế là sự tương quan giữa :
a. Khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh
tế tư nhân.
b. Khu vực thành thị và khu vực nông thôn
c. Khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch
vụ
d. Không có trường hợp nào trên đây là đúng
2. Đứng trên góc độ tăng trưởng và phát triển,
mô hình phát triển kinh tế của Việt nam trước
giai đoạn đổi mới là:
a. Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh
b. Nhấn mạnh công bằng xã hội
c. Phát triển toàn diện
d. Không có trong số mô hình trên.
3. Theo luật 70, để tăng gấp đôi thu nhập bình
quân đầu người của một nước trong vòng 10
năm, thì:
a. Tốc độ tăng GDP bình quân đầu người hàng
năm phải đạt 7%
b. Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm phải
đạt 7% năm
c. Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm bằng
7% cộng với tốc độ tăng dân số
d. Cả (a) và (c)
4. Giả thiết có số liệu thống kê của nước A: Tốc
độ tăng trưởng bình quân hàng năm của GDP
là 8,8%, của vốn sản xuất là 8%, của lao động
là 6%. Sử dụng hàm Cobb-Douglas gồm 3 yếu
tố K, L, T với hệ số biên của K là 0,3, có thể
tính được yếu tố T đóng góp vào tăng trưởng
GDP là:
a. 15,9%.
b. 25,0%.
c. 63,6%
d. 69,3%.

5. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu
nhập tính trong một khoảng thời gian
nhất định và được thể hiện qua:
a. Quy mô và tốc độ Tăng thu nhập
bằng hiện vật.
b. Quy mô và tốc độ tăng thu nhập bằng
giá trị.
c. Quy mô và tốc độ tăng thu nhập bình
quân đầu người
d. Tất cả các biểu hiện trên.
6. Giá được sử dụng để tính GDP bao
gồm:
a. Giá so sánh, giá cố định, giá thực tế
b. Giá so sánh, giá gốc, giá danh nghĩa
c. Giá so sánh, giá hiện hành, giá sức
mua tương đương
d. Giá thực tế, giá danh nghĩa, giá sức
mua tương đương
7. Phát triển bền vững là yêu cầu và xu thế
tất yếu trong tiến trình phát triển, hiện
nay được quan niệm là:
a. Sự tăng trưởng kinh tế ổn định
b. Sự tăng trưởng kinh tế ổn định và
thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã
hội
c. Sự tăng trưởng kinh tế ổn định kết
hợp với bảo vệ và nâng cao chất
lượng môi trường.
d. Không có khái niệm nào là đúng.
8. Trong mô hình tăng trưởng, K. Marx đã
bác bỏ quan điểm của A.Smith về:
a. Lao động là nguồn gốc cơ bản tạo ra
mọi của cải cho đất nước.
b. Phân chia xã hội thành ba nhóm
người: đại chủ, nhà tư bản và công
nhân
c. Cung tạo nên cầu
d. Không có trường hợp nào ở trên.

9. Trong hàm sản xuất Cobb – Douglas, y...
Môn thi : Kinh tế phát triển
Đề số 3
Lưu ý : trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Cơ cấu ngành kinh tế là sự tương quan giữa :
a. Khu vực kinh tế nhà nước khu vực kinh
tế tư nhân.
b. Khu vực thành thị và khu vực nông thôn
c. Khu vực nông nghiệp, công nghiệp dịch
vụ
d. Không có trường hợp nào trên đây là đúng
2. Đứng trên góc độ tăng trưởng phát triển,
mô hình phát triển kinh tế của Việt nam trước
giai đoạn đổi mới là:
a. Nhấn mạnh tăng trưởng nhanh
b. Nhấn mạnh công bằng xã hội
c. Phát triển toàn diện
d. Không có trong số mô hình trên.
3. Theo luật 70, để tăng gấp đôi thu nhập bình
quân đầu người của một nước trong vòng 10
năm, thì:
a. Tốc độ tăng GDP bình quân đầu người hàng
năm phải đạt 7%
b. Tốc độ tăng GDP bình quân hàngm phải
đạt 7% năm
c. Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm bằng
7% cộng với tốc độ tăng dân số
d. Cả (a) và (c)
4. Giả thiết số liệu thống của nước A: Tốc
độ tăng trưởng bình quân hàng năm của GDP
là 8,8%, của vốn sản xuất là 8%, của lao động
là 6%. Sử dụng hàm Cobb-Douglas gồm 3 yếu
tố K, L, T với hệ số biên của K 0,3, thể
tính được yếu tố T đóng góp vào tăng trưởng
GDP là:
a. 15,9%.
b. 25,0%.
c. 63,6%
d. 69,3%.
5. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu
nhập tính trong một khoảng thời gian
nhất định và được thể hiện qua:
a. Quy tốc độ Tăng thu nhập
bằng hiện vật.
b. Quy mô và tốc độ tăng thu nhập bằng
giá trị.
c. Quy tốc độ tăng thu nhập bình
quân đầu người
d. Tất cả các biểu hiện trên.
6. Giá được sử dụng để tính GDP bao
gồm:
a. Giá so sánh, giá cố định, giá thực tế
b. Giá so sánh, giá gốc, giá danh nghĩa
c. Giá so sánh, giá hiện hành, giá sức
mua tương đương
d. Giá thực tế, giá danh nghĩa, giá sức
mua tương đương
7. Phát triển bền vững là yêu cầu và xu thế
tất yếu trong tiến trình phát triển, hiện
nay được quan niệm là:
a. Sự tăng trưởng kinh tế ổn định
b. S tăng trưởng kinh tế ổn định
thực hiện tốt tiến bộ công bằng
hội
c. Sự tăng trưởng kinh tế ổn định kết
hợp với bảo vệ nâng cao chất
lượng môi trường.
d. Không có khái niệm nào là đúng.
8. Trongnh tăng trưởng, K. Marx đã
bác bỏ quan điểm của A.Smith về:
a. Lao động nguồn gốc bản tạo ra
mọi của cải cho đất nước.
b. Phân chia hội thành ba nhóm
người: đại chủ, nhà bản công
nhân
c. Cung tạo nên cầu
d. Không có trường hợp nào ở trên.
Điểm bài thi
Bằng số Bằng chữ
Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ chấm thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Số phách
kinh tế phát triển - Trang 2
kinh tế phát triển - Người đăng: Kiều Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kinh tế phát triển 9 10 759