Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Đánh giá đồng EURO sau hơn 3 năm lưu hành

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

Đánh giá đồng EURO
sau hơn 3 năm lưu hành

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương
Lớp:

A14-K37F

Giáo viên hướng dẫn: Phan Anh Tuấn

1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ ĐỒNG TIỀN CHUNG
CHÂU ÂU - EURO
Giấc mộng thống nhất châu Âu đã được nung nấu từ rất lâu, suốt từ thế kỷ VIII
dưới thời Sác-lơ - Đại đế của đế chế La Mã (724-814) đến Na-pô-lê-ông (1769-1821)
rồi Hít-le (? - 1945). Na-pô-lê-ông đã từng vẽ ra một viễn cảnh châu Âu với một bộ
luật chung, đồng tiền chung, các đơn vị đo lường và qui tắc châu Âu. Nhưng điều mơ
tưởng này của các nhà quân sự, chính trị gia và của nhiều giới khác đã không trở
thành hiện thực vì chưa có được sự đoàn kết lợi ích của các dân tộc cũng như hoàn
cảnh thuận lợi. Lịch sử châu Âu biến động với những thăng trầm. Rồi đến thế kỷ thứ
XX, khi xu thế hình thành các nền kinh tế và chính trị khu vực phát triển mạnh mẽ, tư
tưởng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ngày càng mở rộng, châu Âu mới tìm được cơ
hội cho mình. Các châu lục dần hình thành cho mình các khối liên minh vững mạnh.
Nhận thức rõ xu hướng vận động không gì cưỡng lại được của thế giới hiện đại, xu
hướng “toàn cầu hoá kinh tế”, châu Âu đã quyết tâm thực hiện đoàn kết thực sự, lấy
sức mạnh của cả khối đương đầu với thế giới. Lôgíc ấy đã được thực hiện dần dần
từng bước, từ Cộng đồng kinh tế đến Liên minh kinh tế và tiền tệ mà đỉnh cao là sự ra
đời của đồng tiền chung duy nhất - Đồng EURO. Vậy châu Âu sẽ được gì và mất gì
cũng như có thể kỳ vọng những gì vào quá trình nhất thể hoá tiền tệ này? Chương I
sẽ giúp ta trả lời rõ câu hỏi đó.

I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC NHẤT THỂ HOÁ TIỀN TỆ
CHÂU ÂU
Đồng tiền chung châu Âu EURO đã ra đời và đi vào thực tiễn hoạt động kinh
tế xã hội của các quốc gia thuộc EU và thị trường tiền tệ quốc tế cho đến nay đã được
2

hơn 3 năm (kể từ lúc ra đời chính thức vào ngày 1/1/1999). Để có được một cách nhìn
tổng quát hơn về các mục tiêu mà EMU đã đặt ra đối với quá trình nhất thể hoá tiền tệ
châu Âu, trên cơ sở đó đánh giá những điều đã đạt được cũng như những điều chưa
đạt được so với những mục tiêu đó, chúng ta cùng điểm qua vài nét về cơ sở để tiến
hành nhất thể hoá tiền tệ châu Âu.
1. CƠ SỞ CHO SỰ NHẤT THỂ HOÁ TIỀN TỆ CHÂU ÂU

1.1. Cơ sở lý thuyết
Một trong những cơ sở lý thuyết cho sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu mà
được nhiều người biết đến đó là lý thuyết “khu vực tiền tệ tối ưu”, do các nhà kinh tế
Mỹ là R.Murdell và R.Mc Kinnon đưa ra vào đầu thập kỷ ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG HÀ NI
KHOA KINH T NGOI THƯƠNG
KHOÁ LUN TT NGHIP
Đề tài:
Đánh giá đng EURO
sau hơn 3 năm lưu hành
Sinh viên thc hin: Nguyn Th Hương
Lp: A14-K37F
Giáo viên hướng dn: Phan Anh Tun
Luận văn: Đánh giá đồng EURO sau hơn 3 năm lưu hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Đánh giá đồng EURO sau hơn 3 năm lưu hành - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Đánh giá đồng EURO sau hơn 3 năm lưu hành 9 10 650