Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Nâng cao hiệu quả Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Luận văn
Nâng cao hiệu quả Thanh toán
quốc tế bằng phương thức tín
dung chứng từ tai NH ACB

1

Lòi mở đầu
<J« •{« *Ị»

Ngày nay, sự phát triển của nền kinh tế gắn liền vói các hoạt động kinh tế - xã hội,
thị trường ngày càng mở rộng và phát triển trong mối quan hệ kinh tế và khu vực, đặc
biệt là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động ngoại thương. Vì thế quan hệ mua bán
hàng hóa quốc té cũng không ngừng phát triển, kéo theo sự xuất hiện của nhiều
phương thức thanh toán quốc tế, trong đó phải kể đến là thanh toán bằng tín dụng
chứng từ.
Trong những năm qua, hoạt động thanh toán bằng tín dung chứng từ của các ngân
hàng thương mại Việt Nam C& có nhi ều đổi mới, từng bước gắn với yêu cầu hội nhập
quốc tế. Tuy nhiên, dù có tính ưu việt nhưng thanh toán bằng tín dụng chứng từ vẫn
còn tồn tại những tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể tham gia giao dịch tín dụng
chứng từ do pháp luật quy định chưa rõ ràng, không có kiến thức sâu khi tham gia và
áp dụng không đồng bộ thông lệ quốc tế, pháp luật quốc gia.
Với hơn 15 năm có mặt trên thị trường, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
(ACB) đã trở nên gần gủi, gắn kết với khách hàng bằng chiến lược sản phẩm dịch vụ
đa dạng, phong phú và chất lượng phục vụ cao. Trong đó, cũng cần kể đến dịch vụ
thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ.
Xuất phát từ nhu cầu thanh toán quốc tế, luận văn : “ Nâng cao hiệu quả Thanh
toán quốc tế bằng phương thúc tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Á Châu ”
sẽ đi sâu vào nghiên cứu tổng quan và thực tiễn về phương thức thanh toán tín dụng
chứng từ để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế
bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu.
Mục đích nghiên cứu
Qua tổng quan và thực tiễn về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng
TMCP Á Châu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh
toán quốc tế bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng
TMCPÁChâu.

2

Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu
Luận văn tập trung vào hai vấn đề :
- Nghiên cứu tổng quan về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
- Nghiên cứu thực trạng thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại
ngân hàng TMCP Á Châu.
Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập số liệu về hoạt động ngân hàng và thanh toán quốc tế bằng phương thức tín
dụng chứng từ tại ngân hàng từ các cơ quan, ban ngành, từ các báo cáo của Ngân
hàng TMCP Á Châu qua các năm 2008 - 2010.
- Tham khảo các tài liệu, tạp chí, các quy định trong hệ thố...
Lun văn
Nâng cao hiu qu Thanh toán
quc tế bng phương thức tín
dung chng t tai NH ACB
Luận văn Nâng cao hiệu quả Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Nâng cao hiệu quả Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Luận văn Nâng cao hiệu quả Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ACB 9 10 749