Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Môn tài chinh

Được đăng lên bởi ruacon123
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Cao đẳng Nghề Thương mại và Công nghiệp

Môn học: LÝ

Nguyễn Phương Thúy

THUYẾT TÀI CHÍNH

Chương I: Những vấn đề cơ bản về tài chính
I/ Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính:
1. Tiền đề sản xuất hàng hoá và tiền tệ
Cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ:
Phân công lao động xã hội phát triển
thành

sản xuất và trao đổi hàng hoá được hình

Tiền tệ xuất hiện như 1 đòi hỏi khách quan

Cuộc cách mạng trong

công nghệ phân phối ( chuyển từ phân phối bằng hiện vật sang phân phối bằng giá trị)
Tài chính ra đời.
2. Tiền đề Nhà nước:
Chế độ tư hữu xuất hiện:
Xã hội bắt đầu phân chia giai cấp và có sự đấu tranh giữa các giai cấp trong xã
hội

Nhà nước xuất hiện dưới hình thái Nhà nước của chế độ nô lệ

tiêu nhằm duy trì quyền lực của Nhà nước
đóng góp

nhu cầu chi

Quỹ tiền tệ của nhà nước do công dân

Tài chính nhà nước (tài chính công ) xuất hiện

3. Sự tồn tại và phát triển:
Trong các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, tài chính công chỉ là để phục vụ cho các
hoạt động đơn thuần về mặt chính trị của Nhà nước.
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933, vai trò của Nhà nước đã được
thay đổi. Tài chính công lúc này không còn là một yếu tố trung lập mà là một công cụ
để Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế.
Ngoài bộ phận tài chính công phục vụ trực tiếp cho chức năng chính trị, còn xuất
hiện bộ phận tài chính công phục vụ cho việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của
Nhà nước. Bên cạnh đó cũng xuât hiện bộ phận tài chính tư gắn liền với các hoạt động
kinh tế của khu vực tư nhân trong nền kinh tế - xã hội.
Có thể nhận xét rằng, trong 2 tiền đề kể trên thì sản xuất hàng hóa - tiền tệ là
nhân tố mang tính chất khách quan có ý nghĩa quyết định đối với sự ra đời, tồn tại và

Đề cương môn học Lý thuyết tài chính1

Trường Cao đẳng Nghề Thương mại và Công nghiệp

Nguyễn Phương Thúy

phát triển của tài chính và Nhà nước là nhân tố có ý nghĩa định hướng tạo ra hành lang
và điều tiết sự phát triển của tài chính.
II/ Bản chất của tài chính:
1. Biểu hiện bên ngoài:
Có thể thấy những biểu hiện bên ngoài của tài chính trong các mối quan hệ sau:
- Quan hệ giữa Nhà nước với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp dân
Thuế, phí, lệ phí, mua trái phiếu do Nhà
cư:
nước phát hành
Dân cư, doanh nghiệp

Nhà nước
Cấp phát vốn, kinh phí cho DNNN, Tổ chức
xã hội, thực hiện chính sách phúc lợi, xã hội

- Quan hệ giữa các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp dân cư:
Biểu hiện cụ thể:
+ Các quan hệ thanh toán tiền mua bán ...
Trường Cao đẳng Ngh Thương mi và Công nghip Nguyn Phương Thúy
Đề cương môn hc Lý thuyết tài chính http://www.ebook.edu.vn
1
Môn hc: LÝ THUYT TÀI CHÍNH
Chương I: Nhng vn đề cơ bn v tài chính
I/ Tin đề ra đời, tn ti và phát trin ca tài chính:
1. Tin đề sn xut hàng hoá và tin t
Cui thi k công xã nguyên thu:
Phân công lao động xã hi phát trin sn xut và trao đổi hàng hoá được hình
thành Tin t xut hin như 1 đòi hi khách quan Cuc cách mng trong
công ngh phân phi ( chuyn t phân phi bng hin vt sang phân phi bng giá tr)
Tài chính ra đời.
2. Tin đề Nhà nước:
Chế độ tư hu xu
t hin:
Xã hi bt đầu phân chia giai cp và có s đấu tranh gia các giai cp trong xã
hi Nhà nước xut hin dưới hình thái Nhà nước ca chế độ nô l nhu cu chi
tiêu nhm duy trì quyn lc ca Nhà nước Qu tin t ca nhà nước do công dân
đóng góp Tài chính nhà nước (tài chính công ) xut hin
3. S tn ti và phát trin:
Trong các nn kinh tế tư bn ch nghĩa, tài chính công chđể phc v
cho các
hot động đơn thun v mt chính tr ca Nhà nước.
Sau cuc khng hong kinh tế năm 1929-1933, vai trò ca Nhà nước đã được
thay đổi. Tài chính công lúc này không còn là mt yếu t trung lp mà là mt công c
để Nhà nước can thip vào nn kinh tế.
Ngoài b phn tài chính công phc v trc tiếp cho chc năng chính tr, còn xut
hin b phn tài chính công phc v cho vic th
c hin chc năng qun lý kinh tế ca
Nhà nước. Bên cnh đó cũng xuât hin b phn tài chính tư gn lin vi các hot động
kinh tế ca khu vc tư nhân trong nn kinh tế - xã hi.
th nhn xét rng, trong 2 tin đề k trên thì sn xut hàng hóa - tin t
nhân t mang tính cht khách quan có ý nghĩa quyết định đối vi s ra đời, tn t
i và
Lý thuyết Môn tài chinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Môn tài chinh - Người đăng: ruacon123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Lý thuyết Môn tài chinh 9 10 475