Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phan Anh TuÊn

Phan Anh TuÊn

anhtuanphan@gmail.com

anhtuanphan@gmail.com

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
1

Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ

nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không
được xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hoá nhất định mà xét trên phương
diện toàn thể các hàng hoá trên thị trường.

Giảng viên: ThS. Phan Anh Tuấn

Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ
Mục đích của chương này là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết khái quát về hai đối
tượng nghiên cứu chủ yếu của môn học này là: tiền tệ và tài chính. Cụ thể các nội dung
cần nắm được sau khi học xong chương này là:
• Bản chất và chức năng của tiền tệ
• Các hình thái phát triển của tiền tệ
• Khái niệm về tài chính và hệ thống tài chính

2. Sự phát triển các hình thái của tiền tệ
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ đã lần lượt tồn tại dưới nhiều
hình thái khác nhau nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là của
hoạt động sản xuất, lưu thông, trao đổi hàng hoá.
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem đã có những dạng tiền tệ nào trong lịch sử,
chúng đã ra đời như thế nào và tại sao lại không còn được sử dụng nữa. Bằng cách này
chúng ta sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm tiền tệ.

2.1. Tiền tệ hàng hoá - Hoá tệ (Commodity money)

1. Khái niệm về tiền tệ
1.1. Định nghĩa
Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch
vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ.
Định nghĩa này chỉ đưa ra các tiêu chí để nhận biết một vật có phải là tiền tệ hay không.
Tuy nhiên nó chưa giải thích được tại sao vật đó lại được chọn làm tiền tệ. Để giải thích
được điều này phải tìm hiểu bản chất của tiền tệ.

1.2. Bản chất
Tiền tệ thực chất là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương
tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn.
Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:
• Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu
sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi. Như vậy người ta sẽ chỉ cần nắm giữ tiền khi
có nhu cầu trao đổi. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội qui định: chừng nào
xã hội còn thừa nhận nó thực hiện tốt vai trò tiền tệ (tức là vai trò vật trung gian môi giới
trong trao đổi) thì chừng đó giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền tệ còn tồn tại2. Đây
chính là lời giải thích cho sự xuất hiện cũng như biến mất của các dạng tiền tệ trong lịc...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 481