Ktl-icon-tai-lieu

Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần techcombank

Được đăng lên bởi vanluc1010
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3078 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo tốt nghiệp
“Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương
mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh
Đông Đô”

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 6
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................... 8
1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương
mại .......................................................................................................... 8
1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. ................................................. 8
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng. ................................................. 8
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng....................................................... 13
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích vay..................................................... 13
1.1.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. ..................................... 13
1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách
hàng vay vốn. .................................................................................... 14
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng .................................................... 15
1.1.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại ............................................ 15
1.1.4.2 Đối với người tiêu dùng. ....................................................... 16
1.1.4.3 Đối với nền kinh tế -xã hội ................................................... 17
1.2 Nội dung cơ bản của mở rộng tín dụng tiêu dùng ........................... 17
1.2.1 Quan niệm về mở rộng tín dụng tiêu dùng. .................................... 17
1.2.2 Sự cần thiết của việc mở rộng tín dụng tiêu dùng........................ 19
1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng tín dụng tiêu dùng ...................... 21
1.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh doanh số tín dụng tiêu dùng: ................. 22
1.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD .......................................... 22
1.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng ............. 23
1.2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh sự mở rộng loại hình TDTD .................. 24
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng tiêu dùng .. 24
1.2.4.1 Những nhân tố vĩ mô ............................................................ 24
1.2.4.2 Những nhân tố vi mô ............................................................ 26

KẾT LUẬN CHƯƠNG I ............................................................
Báo cáo tốt nghiệp
“M rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương
mại cổ phn kỹ thương Techcombank chi nhánh
Đông Đô
Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần techcombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần techcombank - Người đăng: vanluc1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần techcombank 9 10 550