Ktl-icon-tai-lieu

MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Kimtuyen Tran
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 9838 lần   |   Lượt tải: 41 lần
MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế

Chương III:
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN
QUỐC TẾ

MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương IV: Các phương tiện thanh toán quốc tế
I.

Hối phiếu

II.

Lệnh phiếu

III.

Séc

I. Hối phiếu (Bill of exchange)
- Được sử dụng trong thanh toán quốc tế
- Các nguồn luật quốc tế trong việc điều chỉnh hối
phiếu
•

Luật thống nhất hối phiếu (Uniform Law for Bills of
Exchange – ULB 1930)
• Luật hối phiếu (Bill of exchange Act of 1882 – BEA
1882) của Anh.
• Luật thương mại thống nhất (Uniform Commercial
Codes of 1995 – UCC 1995) của Mỹ.
• Hối phiếu và lệnh phiếu quốc tế (International Bills
of exchange and promissory Notes) do Ủy ban luật
thương mại quốc tế của LHQ ban hành 1982.

MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương IV: Các phương tiện thanh toán quốc tế
I.

Hối phiếu

II.

Lệnh phiếu

III.

Séc

I. Hối phiếu (Bill of exchange)
Luật thống nhất hối phiếu (Uniform Law for Bills of
Exchange – ULB 1930)
Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece,
Hungaria, Italia, Luxembourg, Monaco, the Netherlands,
Noways, Poland, the Xoviet Union, Brazil, Japan…

MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương IV: Các phương tiện thanh toán quốc tế
I.

Hối phiếu

II.

Lệnh phiếu

III.

Séc

I. Hối phiếu (Bill of exchange)
1. Khái niệm hối phiếu:
A. Khái niệm: Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh trả tiền
vô điều kiện do một người ký phát cho người khác,
yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc đến
một ngày cụ thể nhất định hoặc đến một ngày có thể
xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định
cho một người nào đó hoặc theo lệnh người này trả
cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu. (Luật
hối phiếu của Anh BEA 1982)
Người ký phát ?
Người trả tiền ?
Người hưởng lợi ?

MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương IV: Các phương tiện thanh toán quốc tế
I.

Hối phiếu

II.

Lệnh phiếu

III.

Séc

I. Hối phiếu (ttheo)
- Người ký phát hối phiếu: là người bán hàng hay là
người xuất khẩu
- Người trả tiền: là người mua hàng hay người nhập
khẩu hoặc là một người thứ ba do sự chỉ định của
người nhập khẩu (thường là ngân hàng đóng vai
trò là ngân hàng chấp nhận hoặc ngân hàng mở
thư tín dụng).
- Người hưởng lợi: trước tiên là người ký phát hối
phiếu, sau đó có thể là một người nào đó do người
ký phát hối phiếu chỉ định.

MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương IV: Các phương tiện thanh toán quốc tế
I.

Hối phiếu

II.

Lệnh phiếu

III.

Séc

I. Hối phiếu (ttheo)
B. Đặc điểm của hối phiếu
- Tính trừu tượng:
Tính trừu tượng của hối phiếu là gì ?
Có nghĩa là trong nội...
MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế
Chương III:
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN
QUỐC TẾ
MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế - Người đăng: Kimtuyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế 9 10 549