Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Được đăng lên bởi Lông Nhồi Bông
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1610 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT..............................................................3
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC.............................................................................................3
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................4
1. Tính cấp thiết của luận văn.....................................................................................4
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn.........................................................................4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................5
5. Những đóng góp của luận văn.................................................................................5
6. Kết cấu cấu của đề tài..............................................................................................6
CHƯƠNG 1...........................................................................................................................7
TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN HÀNG......................................7
THƯƠNG MẠI.....................................................................................................................7
1.1.
Tổng quan về ngân hàng TM:.............................................................................7
1.1.1
Sự ra đời của Ngân Hàng TM:....................................................................7
1.1.2.
Hoạt động của Ngân Hàng Thương mại:..................................................9
1.2.
Các nguồn vốn của Ngân hàng thương mại:....................................................13
1.2.1.
Vốn chủ sở hữu:..........................................................................................13
1.2.2.
Nguồn tiền gửi:...........................................................................................15
1.2.3.
Nguồn vốn đi vay:.......................................................................................19
1.2.4.
Các nguồn vốn khác:..................................................................................22
1.3.
Công tác huy động vốn tại các NHTM:............................................................22
1.3.1.
Các công cụ huy động vốn:........................................................................22
1.3.2.
Các nhân tố ảnh hưởng đến huy đ...
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT..............................................................3
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC.............................................................................................3
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................4
1. Tính cấp thiết của luận văn.....................................................................................4
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn.........................................................................4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................5
5. Những đóng góp của luận văn.................................................................................5
6. Kết cấu cấu của đề tài..............................................................................................6
CHƯƠNG 1...........................................................................................................................7
TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN HÀNG......................................7
THƯƠNG MẠI.....................................................................................................................7
1.1. Tổng quan về ngân hàng TM:.............................................................................7
1.1.1 Sự ra đời của Ngân Hàng TM:....................................................................7
1.1.2. Hoạt động của Ngân Hàng Thương mại:..................................................9
1.2. Các nguồn vốn của Ngân hàng thương mại:....................................................13
1.2.1. Vốn chủ sở hữu:..........................................................................................13
1.2.2. Nguồn tiền gửi:...........................................................................................15
1.2.3. Nguồn vốn đi vay:.......................................................................................19
1.2.4. Các nguồn vốn khác:..................................................................................22
1.3. Công tác huy động vốn tại các NHTM:............................................................22
1.3.1. Các công cụ huy động vốn:........................................................................22
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của NHTM:.........................24
1.4. Phương pháp để tăng cường huy động vốn:....................................................28
1.4.1. Thực hiện các chính sách và biện pháp đồng bộ để gia tăng nguồn vốn
huy động của ngân hàng:...........................................................................................28
1.4.2. Sử dụng các công cụ cơ bản để tìm kiếm vốn:.........................................29
1.4.3. Đa dạng hoá các nguồn vốn huy động và tạo cơ cấu phù hợp với đặc
điểm hoạt động của ngân hàng:................................................................................29
1.5. Kinh nghiệm huy động vốn của một số ngân hàng:........................................29
1.5.1. Ngân hàng Citi Bank:................................................................................29
1.5.2. Ngân hàng Standard Chartered Bank:....................................................31
1.5.3. Ngân hàng ANZ:.............................................................................................31
1.5.4. Một số bài học kinh nghiệm đối với NHTM Việt Nam:................................33
CHƯƠNG 2.........................................................................................................................35
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG............................35
VIỆT NAM..........................................................................................................................35
2.1. Khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam:.............................................................35
2.2. Vài nét khái quát về NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam:.....................................35
2.3. Thực trạng huy động vốn tại Techcombank:...........................................................41
1
Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Người đăng: Lông Nhồi Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) 9 10 931