Ktl-icon-tai-lieu

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3833 lần   |   Lượt tải: 22 lần
ry

Bad debt (n)
Banker (n)
Banker's draft (n)
Banking market (n)
Bankrup (n)

br
a

29.
30.
31.
32.
33.

ud

st

g

in

nk

of

28. Avalise (v)

34. Base rate (n)

Li

35. Bill of exchange (n)
36.
37.
38.
39.

Balance sheet (n)
Border (n)
Boiler (n)
Book-keeping (n)

www.lobs-ueh.be

lesson
8
5
8
10
6
10
10
5
7
9
10
7
10
9
7
5
7
7
7
8
6
7
9
7
8
9
10
5
5
6
7
5

en

Meaning
hối phiếu trả ngay
học thuật
chấp nhận hối phiếu
ngân hàng chấp nhận
truy cập
hối phiếu khống
tài trợ khống
chủ tài khoản
nguồn tiền được tích luỹ
giấy báo tin
điều chỉnh
đủ, đầy đủ
thay đổi bất lợi
sự quảng cáo
sự tư vấn
báo cho biết
tư vấn
người cố vấn
tư vấn
ngay sau đó
dịch vụ sau khi bán hàng
số còn tồn đọng
phân tích
sự định giá, sự đánh giá
tiếp xúc, đặt vấn đề
khía cạnh
sự ám sát
To evaluate (định giá)
tích sản
giảm giá, chiết khấu
kiểm toán viên
To give official approval or agreement
uỷ quyền, cho phép
To give a bank guarantee to a promissory note
bảo lãnh
cho nợ quá hạn
chủ ngân hàng
hối phiếu ngân hàng
thị truờng ngân hàng
Incapable of paying debts
người bị vỡ nợ
Prime lending rate or best rate for top borrowers
lãi suất cơ bản
A credit instrument promisingto pay
hối phiếu
bảng cân đối
biên giới
nồi hơi

Ba

No
Vocabularies
1. A sight draft (n)
2. Academic (adj)
3. Accept the bill
 Accepting house (n)
4. Access (v)
5. Accommodation bill (n)
6. Accommodation finance
7. Account holder
8. Accumalated reverve (n)
9. Acknowledgement (n)
10. Adapt (v)
11. Adequate (adj)
12. Adverse change (n)
13. Advertising (n)
14. Advice (n)
 Advice (v)
 Advise (v)
 Adviser (n)
 Advisory (adj)
15. After sight
16. After-sales service (n)
17. Amount outstanding
18. Analyse (v)
19. Appraisal (n)
20. Approach (v)
21. Aspect (n)
22. Assasination (n)
23. Assess (v)
24. Asset (n)
25. At a discount
26. Auditor (n)
27. Authorise (v)

ts

VOCABULARIES

8
6
5
8
8
6
6
8
7
8
8
7

Keeping a day-to-day record of money transactions

1

7
6
8
5

in

54. Central heating (n)
55. Certificate of Incoporation (n)

6
5
8

nk

56. Chase (v)
57. Cheque book (n)
58. CIF (n)

9
8
6

Ba

59. Circulation (n)
60. Clinic (n)
61. Coin (n)

6
7
9
9
8
5
8
6
7
6
8
9
8
5
7
7
6
10
8
8

br
a

ry

of

collection (n)
Colloquial (adj)
Commecial (adj)
Commence (v)
Communal (adj)
Community (n)
 Commnity center
 Communication (n)
 Communist system (n)
Comparatively (adv)
Compete (v)
 Competitive (adj)
 Competitiveness (n)
 Complicated (adj)
Concede (v)
Concentrate (v)
Confidential (adj)
Confirming house (n)
Connection (n)
Consig...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng 9 10 1