Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao công tác huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp

Được đăng lên bởi Virut Beo
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3582 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Nâng Cao Công Tác Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Agribank Huyện Thanh Bình

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề nghiên cứu
Hoạt động huy động vốn là nghiệp vụ truyền thống của các Ngân hàng Thương mại
(NHTM) cũng là nền tảng cho sự thịnh vượng và phát triển của ngân hàng. Năng lực
và đội ngũ nhân viên cũng như của các nhà quản lý Ngân hàng trong việc phát triển
hoạt động huy động vốn là một thước đo quan trọng về sự chấp nhận của công chúng
đối với Ngân hàng. Huy động vốn là cơ sở chính của các khoản cho vay, cũng là nguồn
gốc sâu xa của lợi nhuận và sự phát triển của Ngân hàng.
Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của Tổ chức Tín dụng (TCTD) khác trên thị
trường, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Thanh Bình Tỉnh
Đồng Tháp (Agribank) nhận thấy cần phải tăng cường hoạt động huy động vốn để có
thể đáp ứng nhu cầu vốn đối với sự phát triển của Ngân hàng nói riêng và của xã hội
nói chung. Do đó, hoạt động huy động vốn đã được chú trọng ngay từ khi thành lập
đến nay. Sau 25 năm phát triển, hoạt động huy động vốn tại Agribank huyện Thanh
Bình đã đạt được những kết quả đáng kể.
Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình nói riêng và
các NHTM nói chung còn gặp nhiều hạn chế do trình độ và tính chất công việc của
người dân và do chính bản thân ngân hàng. Do đó vấn đề đặt ra đối với Agribank
huyện Thanh Bình là phải khắc phục những hạn chế đó để nâng cao công tác huy động
vốn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển của Ngân hàng,
Để góp phần giải quyết vấn đề này, trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và
thực tiễn, trong thời gian kiến tập tại Agribank huyện Thanh Bình, tôi đã chọn đề tài:
“Nâng cao công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp” làm chuyên đề nghiên cứu của
mình.

Võ Thị Ngọc Dung – ĐHTCNH 10 A

8

GVHD: Hồ Thị Khánh Linh

Nâng Cao Công Tác Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Agribank Huyện Thanh Bình

2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn (Agribank) huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp từ đó đưa ra những
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn.
2.2. Mục tiêu cụ thể
-

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank huyện Thanh Bình giai

đoạn 2010 – 2012 nhằm giúp ban lãnh đạo làm cơ sở để hoạch định chiến lược trong
những năm tiếp theo.
-

Phân tích và đánh giá hoạt động huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình

để thấy...
Nâng Cao Công Tác Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Agribank Huyện Thanh Bình
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề nghiên cứu
Hoạt động huy động vốn là nghiệp vụ truyền thống của các Ngân hàng Thương mại
(NHTM) cũng nền tảng cho sự thịnh vượng phát triển của ngân hàng. Năng lực
đội ngũ nhân viên cũng n của các nhà quản Ngân ng trong việc phát triển
hoạt động huy động vốn một thước đo quan trọng về sự chấp nhận của công chúng
đối với Ngân hàng. Huy động vốn là cơ sở chính của các khoản cho vay, cũng là nguồn
gốc sâu xa của lợi nhuận và sự phát triển của Ngân hàng.
Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của Tổ chức Tín dụng (TCTD) khác trên thị
trường, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Huyện Thanh Bình Tỉnh
Đồng Tháp (Agribank) nhận thấy cần phải tăng cường hoạt động huy động vốn để
thể đáp ứng nhu cầu vốn đối với sự phát triển của Ngân hàng nói riêng của hội
nói chung. Do đó, hoạt động huy động vốn đã được chú trọng ngay từ khi thành lập
đến nay. Sau 25 năm phát triển, hoạt động huy động vốn tại Agribank huyện Thanh
Bình đã đạt được những kết quả đáng kể.
Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình nói riêng
các NHTM nói chung còn gặp nhiều hạn chế do trình độ tính chất công việc của
người dân do chính bản thân ngân hàng. Do đó vấn đề đặt ra đối với Agribank
huyện Thanh Bình phải khắc phục những hạn chế đó để nâng cao công tác huy động
vốn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển của Ngân hàng,
Để góp phần giải quyết vấn đề này, trên sở kết hợp giữa nghiên cứu luận
thực tiễn, trong thời gian kiến tập tại Agribank huyện Thanh Bình, tôi đã chọn đề tài:
Nâng cao công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát
triển Nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp làm chuyên đề nghiên cứu của
mình.
Võ Thị Ngọc Dung – ĐHTCNH 10 A 8 GVHD: Hồ Thị Khánh Linh
Nâng cao công tác huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao công tác huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp - Người đăng: Virut Beo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Nâng cao công tác huy động vốn tại Agribank huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp 9 10 209