Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi duongsandy3893
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1875 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ngân hàng câu hỏi
trắc nghiệm môn
kinh tế quốc tế.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
1) Các nước phải giao thương với nhau vì:
a) Không có đủ nguồn lực.
b) Sự giới hạn nguồn lực quốc gia.
c) Tâm lý thị hiếu tiêu dùng.
d) Cả (a), (b), (c) đều đúng
2) Mục đích chính của môn học Kinh tế quốc tế là:
a) Cung cấp những kiến thức khái quát về một nền kinh tế thế giới hiện đại.
b) Cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế và những chính sách ảnh hưởng đến nó.
c) Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ quốc tế nhằm thấy được sự vận động của
thị trường tài chính – tiền tệ giữa các nước.
d) Cả (a), (b), (c) đều đúng
3) Kinh tế học quốc tế là môn học nghiên cứu về:
a) sự hình thành và phát triển của các nước trên thế giới
b) mối quan hệ giữa các nền kinh tế của các nước và các khu vực trên thế giới.
c) quan hệ chính trị của các nước trên thế giới
d) mối quan hệ về lịch sử kinh tế giữa các nước và các khu vực trên thế giới.
4) Những vấn đề nào sao đây là nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế quốc tế:
a) Những học thuyết về thương mại quốc tế
b) Chính sách ngoại thương và những công cụ bảo hộ mậu dịch.
c) Tài chính quốc tế.
d) Cả (a), (b), (c) đều đúng
5) Trong nghiên cứu Kinh tế quốc tế, chúng ta sử dụng những kiến thức của:
a) Chỉ có kinh tế vi mô.
b) Chỉ có kinh tế vĩ mô.
c) Của cả kinh tế vi mô và vĩ mô.
d) Không phải của kinh tế vi mô và vĩ mô.
6) Điều này sao đây không phải là đặc trưng cơ bản của thương mại quốc tế:
a) Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế.
b) Đồng tiền sử dụng trong thương mại quốc tế là ngoại tệ đối với một trong hai bên hoặc đối với cả
hai bên tham gia.
c) Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế phải có thể chế chính trị phù hợp nhau.
d) Đối tượng mua bán thường được di chuyển ra khỏi biên giới quốc gia.
7) Mậu dịch quốc tế là một xu hướng tất yếu đối với các quốc gia trên thế giới vì:
a) Mậu dịch quốc tế mang lại lợi ích như nhau cho tất cả các quốc gia tham gia
b) Giúp sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên thế giới nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng.
c) Mậu dịch quốc tế quyết định chế độ chính trị của các quốc gia tham gia
d) Không phải là các lý do nêu trên
8) Kinh tế quốc tế là:
a) Môn học ứng dụng của kinh tế học
b) Nghiên cứu kinh tế của các nước trên thế giới
c) Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc tế
d) Cả (a), (b), (c) đều đúng.
9) Đặc điểm của mậu dịch quốc tế so với mậu dịch quốc gia là:
a) Có lợi hơn
b) Nhiều sản phẩm trao đổi hơn
c) Gắn liền với các hình thức hạn chế mậu dịch
d) Chính t...
Ngân hàng câu hỏi
trắc nghiệm môn
kinh tế quc tế.
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế - Người đăng: duongsandy3893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế 9 10 154