Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng thương mai

Được đăng lên bởi dangtranhoangminh2003
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 2799 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MUÏC LUÏC
Trang

CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................6
A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG ......................................................................................6
B. MỤC TIÊU ..............................................................................................................6
C. NỘI DUNG ..............................................................................................................6
1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại..................................................................... 7
1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu ............................................................................. 7
1.1.2.2. Dựa vào chiến lược kinh doanh .....................................................................8
1.1.2.3. Dựa vào tính chất hoạt động ..........................................................................8
1.2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................9
1.2.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Tài sản Nợ - NGUỒN VỐN) của Ngân hàng thương
mại .................................................................................................................................9
1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn [tài sản Có – TÀI SẢN] ( cấp tín dụng và đầu tư).......................10

1.2.3. Nghiệp vụ Trung gian ......................................................................................12
1.3.1. Thu nhập của ngân hàng................................................................................. 13
1.3.2. Chi phí của ngân hàng..................................................................................... 13
1.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng thương mại........................................................... 14
1.5.TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN ........................................15
1.5.1. Khái niệm..........................................................................................................15
1.5.2. Vai trò của hoạt động huy động vốn.............................................................. 15
1.6. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM ......................................15
1.6.1. Huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi................................................. 15
1.6.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán)............................................. 15
1.6.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn.........................................................................................17
1.6.1.3. Tiền gửi tiết kiệm....................
MUÏC LUÏC
Trang
CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................6
A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG ......................................................................................6
B. MỤC TIÊU ..............................................................................................................6
C. NỘI DUNG ..............................................................................................................6
1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại..................................................................... 7
1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu ............................................................................. 7
1.1.2.2. Dựa vào chiến lược kinh doanh .....................................................................8
1.1.2.3. Dựa vào tính chất hoạt động ..........................................................................8
1.2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................9
1.2.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Tài sản Nợ - NGUỒN VỐN) của Ngân hàng thương
mại .................................................................................................................................9
1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn [tài sản Có – TÀI SẢN] ( cấp tín dụng và đầu tư).......................10
1.2.3. Nghiệp vụ Trung gian ......................................................................................12
1.3.1. Thu nhập của ngân hàng................................................................................. 13
1.3.2. Chi phí của ngân hàng..................................................................................... 13
1.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng thương mại........................................................... 14
1.5.TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN ........................................15
1.5.1. Khái niệm..........................................................................................................15
1.5.2. Vai trò của hoạt động huy động vốn.............................................................. 15
1.6. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM ......................................15
1.6.1. Huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi................................................. 15
1.6.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán)............................................. 15
1.6.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn.........................................................................................17
1.6.1.3. Tiền gửi tiết kiệm.......................................................................................... 18
1.6.2. Huy động vốn bằng việc phát hành giấy tờ có giá.........................................21
1.6.3. Huy động vốn bằng hình thức vay từ các tổ chức n dụng khác vay từ
NHNN......................................................................................................................... 22
1.7. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG VỐN CỦA NHTM .................................................22
1.7.1. Tăng từ bên ngoài ............................................................................................22
1.7.2. Tăng do lợi nhuận giữ lại không chia ............................................................23
CHỦ ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHO VAY ..............................24
A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG ....................................................................................24
1
Ngân hàng thương mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng thương mai - Người đăng: dangtranhoangminh2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Ngân hàng thương mai 9 10 725