Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm Thị trường chứng khoán 14
1. Nguyễn Thị Thu Hiền

6. Vũ Đức Anh

2. Nguyễn Minh Trang

7. Nguyễn Hùng Cường

3. Nguyễn Thị Phương Thảo

8. Đậu Văn Tiến

4. Nguyễn Thị Bích Hồng

9. Hà Huy Tuấn

5. Lưu Thị Dung

10. Nguyễn Văn Hùng

Nội dung
Ho
Hoạ
ạtt đđộ
ộng
ng ccủ
ủaa NHTM
NHTM trên
trên TTCK
TTCK

Mô
Mô hình
hình ho
hoạạtt đđộộng
ng
Các
Các ho
hoạạtt đđộộng
ng chính
chính
Đi
Điềềuu ki
kiệệnn NHTM
NHTM tham
tham gia
gia TTCK
TTCK
Vai
Vai trò
trò ccủủaa NHTM
NHTM trên
trên TTCK
TTCK
Th
Thự
ựcc tr
trạ
ạng
ng ho
hoạ
ạtt đđộ
ộng
ng các
các NHTM
NHTM
trên
trên TTCK
TTCK Vi
Việ
ệtt Nam
Nam

Th
Thựựcc trtrạạng
ng
Nguyên
Nguyên nhân
nhân và
và hhạạnn ch
chếế
Gi
Giảảii pháp
pháp

1. Mô hình hoạt động của NHTM trên TTCK

2 loại
Mô hình đơn năng

Mô hình đa năng

Đa năng hoàn toàn

Đa năng một phần

Kinh doanh chứng khoán

Các hoạt
động
chính

Phát hành chứng khoán
Môi giới chứng khoán

Tư vấn đầu tư
Đại lý, bảo lãnh phát
hành
Thanh toán bù trừ và lưu ký

1. Hoạt động kinh doanh chứng khoán:
Là việc các NHTM mua bán trao đổi chứng
khoán để kiếm lời thông qua cơ chế giao
dịch trên SGDCK và thị trường OTC
Đầu tư ngắn hạn
vào các CK có tính
Bao gồm:
Hoạt động ngân quỹ
Hoạt động đầu tư
Mạng tính đa dạng, ít tập
trung vào một loại chứng
khoán và thời hạn đầu tư
dài hơn

thanh khoản cao,
tính ổn định và chi
phí giao dịch thấp:
tín phiếu kho bạc,
chứng chỉ tiền gửi

Hoàn thiện cơ sở pháp lý
Phát triển thị trường chứng khoán
Tăng cường tiềm lực tài chính cho các NHTM
Nâng cao trình độ nhân lực
Phát triển công nghệ ngân hàng
Nâng cao chất lượng hoạt động của các NHTM
Xây dựng mô hình hoạt động phù hợp

...
Nhóm Th tr ng ch ng khoán 14 ườ
1. Nguy n Th Thu Hi n 6. Vũ Đ c Anh
2. Nguy n Minh Trang 7. Nguy n Hùng C ng ườ
3. Nguy n Th Ph ng Th o ươ 8. Đ u Văn Ti n ế
4. Nguy n Th Bích H ng 9. Hà Huy Tu n
5. L u Th Dungư 10. Nguy n Văn Hùng
Ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán 9 10 144