Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng Trung Ương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG
TRUNG ƯƠNG






1 Quá trình ra đời & phát triển NHTƯ
2 Mô hình tổ chức NHTƯ
3 Bản chất & chức năng NHTƯ
4 Chính sách tiền tệ
4.1 Khái niệm
4.2 Mục tiêu
4.3 Các công cụ

1 Quaù trình ra ñôøi cuûa ngaân haøng
trung öông
Giai ñoaïn 1 ra ñôøi ngaân haøng phaùt
haønh ñoäc quyeàn. Töø cuoái theá kyû 17 trôû 
veà tröôùc, hoaït ñoäng ngaân haøng mang
2 ñaëc tröng lôùn:
- Caùc ngaân haøng hoaït ñoäng ñoäc
laäp, chöa taïo ra moät heä thoáng,
khoâng raøng buoäc vaø phuï thuoäc laãn
nhau.
- Moãi ngaân haøng ñeàu coù chöùc
naêng hoaït ñoäng gaàn gioáng nhö nhau,
ñoù laø: nhaän kyù thaùc, cho vay, chieát
khaáu thöông phieáu, phaùt haønh giaáy

Ñeán theá kyû 18, saûn xuaát phaùt trieån,
löu thoâng haøng hoùa ñöôïc môû
roäng caû veà qui moâ laãn phaïm vi,
ñoøi hoûi löu thoâng tín duïng cuõng
phaûi coù phaïm vi roäng ñeå ñaùp
öùng ñöôïc nhu caàu cuûa saûn xuaát
vaø löu thoâng haøng hoùa. Vieäc toàn
taïi nhieàu ngaân haøng cuøng thöïc
hieän nghieäp vuï phaùt haønh tieàn
trong moät neàn kinh teá, deã laøm cho
löu thoâng tieàn teä hoãn loaïn, caûn
trôû quaù trình phaùt trieån cuûa saûn
xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa.

Caùc quoác gia baét ñaàu can thieäp
vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng, baèng
caùch ban haønh caùc ñaïo luaät, chæ
cho pheùp moät soá ngaân haøng
ñaùp, öùng ñöôïc nhöõng tieâu chuaån
qui ñònh môùi ñöôïc phaùt haønh tieàn
vaøo löu thoâng. Töø ñoù ñöa ñeán
- Ngaân haøng trung gian: Laø loaïi ngaân
haøng khoâng ñöôïc pheùp phaùt
haønh giaáy baïc ngaân haøng, maø
chæ ñöôïc pheùp giao dòch vôùi coâng
chuùng, thöïc hieän kinh doanh tieàn
teä thuaàn tuùy

- Ngaân haøng phaùt haønh: Ñaây laø nhöõng
ngaân haøng lôùn, coù uy tín, taøi chính
vöõng maïnh, ñöôïc pheùp phaùt haønh
giaáy baïc ngaân haøng vaøo löu thoâng.
Giai ñoaïn 2: Giai ñoaïn ngaân haøng phaùt
haønh ñoäc quyeàn phaùt trieån thaønh
ngaân haøng trung öông. Cuoäc khuûng
khoaûng kinh teá theá giôùi 1929-1933
ñaõ ñeå laïi nhieàu baøi hoïc quí giaù veà
vaán ñeà phaùt haønh tieàn, taùc ñoäng
cuûa chính saùch tieàn teä ñeán hoaït
ñoäng cuûa neàn kinh teá vó moâ nhö söï
taêng tröôûng, suy thoaùi, thaát nghieäp,
oån ñònh giaù caû vaø laïm phaùt

Giaûi phaùp cho vaán ñeà naøy laø caùc
nöôùc laàn löôït quoác höõu hoùa ngaân
haøng phaùt haønh ñoäc quyeàn. Khaùi
nieäm “Ngaân haøng trung öông” ñaõ ra
ñôøi thay theá cho khaùi nieäm “Ngaân
haøng phaùt haønh ñoäc quyeàn”.
2 Moâ hình toå chöùc NHTÖ
3 Baûn chaát & chöùc naêng
3.1 Baûn chaát NHTÖ : Laø ngaân haøng phaùt
haønh coâng quaûn, co...
NGÂN HÀNG
TRUNG ƯƠNG
Ngân hàng Trung Ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng Trung Ương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ngân hàng Trung Ương 9 10 579