Ktl-icon-tai-lieu

nghiệp vụ thị trường mở

Được đăng lên bởi Kinh Le
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2440 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mục lục
Thanh

Trang
Mở đầu:..................................................................................................................2
Chương I: Lý luận nghiệp vụ thị trường mở.........................................................4
I. Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở........................................................................4
1. Sự ra đời và phát triển của thị trường mở..............................................................4
2. Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở. .....................................................................5
II. Cơ chế tác động nghiệp vụ thị trường mở ............................................................6
1.Tác động về mặt lượng............................................................................................6
2.Tác động vể mặt giá..........6
III. Cơ chế hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở...................................................7
1.Các nghịêp vụ thị trường mở...............7
2.Phương thức hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở........9
3.Hàng hoá của nghiệp vụ thị trường mở...........10
4.Những tham gia vào nghiệp vụ thị trường mở....12
IV. Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở cùng với các công cụ chính sách
tiền tệ ........................................................................................................................13
Chương II: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở......15
I. Sự phát triển của các loại giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam...........................15
1.Tín phiếu kho bạc......................15
2.Tín phiếu nhà nước..............16
II.Thực trạng hoạt đông thị trường mở ở Việt Nam trong những năm qua.............17
III Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam.......22
Kết luận...............................................................................................................26
Danh mục tài liệu tham khảo.

......................................................................27

Trang 1

MỞ ĐẦU
Việt nam đã chuyển sang thời kỳ đổi mới kinh tế từ nền kinh tế tập trung
quan liêu bao cấp sang nên kinh tế thị trường được hơn 10 năm. trong việc góp
phần đạt được các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chính
sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc
điều tiết lượng tiền cung ứng, kìm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. Chính
sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự
phát triển đúng hướng và phù hợp ...
Mục lục
Thanh
Trang
Mở đầu:..................................................................................................................2
Chương I: Lý luận nghiệp vụ thị trường mở.........................................................4
I. Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở........................................................................4
1. Sự ra đời và phát triển của thị trường mở..............................................................4
2. Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở. .....................................................................5
II. Cơ chế tác động nghiệp vụ thị trường mở ............................................................6
1.Tác động về mặt lượng............................................................................................6
2.Tác động vể mặt giá..........6
III. Cơ chế hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở...................................................7
1.Các nghịêp vụ thị trường mở...............7
2.Phương thức hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở........9
3.Hàng hoá của nghiệp vụ thị trường mở...........10
4.Những tham gia vào nghiệp vụ thị trường mở....12
IV. Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở cùng với các công cụ chính sách
tiền tệ ........................................................................................................................13
Chương II: Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở......15
I. Sự phát triển của các loại giấy tờ có giá ngắn hạn ở Việt Nam...........................15
1.Tín phiếu kho bạc......................15
2.Tín phiếu nhà nước..............16
II.Thực trạng hoạt đông thị trường mở ở Việt Nam trong những năm qua.............17
III Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam.......22
Kết luận...............................................................................................................26
Danh mục tài liệu tham khảo. ......................................................................27
Trang 1
nghiệp vụ thị trường mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiệp vụ thị trường mở - Người đăng: Kinh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
nghiệp vụ thị trường mở 9 10 403