Ktl-icon-tai-lieu

Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ cao,
®iÒu nµy ph¶n ¸nh tiÒm lùc cña hÖ thèng Ng©n hµng rÊt m¹nh mÏ vµ vèn tÝn
dông ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Tuy
nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®îc, ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng
ng©n hµng nh÷ng n¨m qua ®· n¶y sinh mét sè biÓu hiÖn kh«ng lµnh m¹nh, b¸o
hiÖu nguy c¬ rñi ro thÊt tho¸t vèn tÝn dông tõ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n cña ng©n
hµng ngµy cµng chång chÊt. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh mét thùc tÕ lµ ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng tuy cã t¨ng vÒ "lîng" nhng l¹i gi¶m vÒ "chÊt", tæng d nî tÝn dông
t¨ng nhanh ®· kÐo theo t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n nghiªm träng trªn quy m« réng
lín.
Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, nhng nguyªn
nh©n c¬ b¶n lµ sù bÊt æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ trong thêi kú chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ
qu¶n lý quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn
kinh tÕ tham gia. NhiÒu vÊn ®Ò lý luËn cha ®îc thö nghiÖm, hÖ thèng luËt ph¸p
cha ®Çy ®ñ vµ ®ång bé, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch, quy tr×nh nghiÖp vô cha ®îc x©y
dùng hoµn chØnh, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông
cßn non yÕu, chÝnh v× vËy ng©n hµng ®· m¾c ph¶i nhiÒu sai ph¹m trªn c¶ ba
kh©u: qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh vµ t¸c nghiÖp.
Nh×n ra thÕ giíi, nhiÒu níc ®ang ph¸t triÓn còng l©m vµo t×nh h×nh t¬ng tù.
Theo b¸o c¸o cña IMF, tõ n¨m 1980 ®· cã 52 níc ®ang ph¸t triÓn ®Ó x¶y ra thÊt
tho¸t gÇn hÕt sè vèn cña hÖ thèng Ng©n hµng níc ®ã. H¬n 10 níc ®ang ph¸t triÓn
ph¶i sö dông tíi 10% GDP hµng n¨m ®Ó kh«i phôc c¸c vô bª bèi Ng©n hµng.
Trong thËp niªn qua, c«ng viÖc hµn g¾n l¹i c¸c Ng©n hµng bÞ ®æ bÓ t¹i c¸c níc
®ang ph¸t triÓn vµ c¸c níc ®ang chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ®· ngèn hÕt gÇn 250 tû
USD cña c¸c ChÝnh phñ.
Tõ thùc tÕ trªn, ta cã thÓ nhËn ®Þnh, nî qu¸ h¹n - mét h×nh thøc biÓu hiÖn cô
thÓ cña rñi ro tÝn dông - lµ nguyªn nh©n g©y thÊt tho¸t vèn, ®Èy c¸c ng©n hµng
®Õn chç thua lç vµ ph¸ s¶n, nî qu¸ h¹n g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ cho nÒn kinh tÕ.
Nh vËy, nÕu c«ng t¸c phßng ngõa vµ xö lý nî qu¸ h¹n ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶
th× mäi rñi ro kh¸c cña Ng©n hµng sÏ ®îc gi¶m nhÑ, Ng©n hµng sÏ cã kh¶ n¨ng
ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a. §èi víi hÖ thèng ng©n hµng, viÖc t×m ra c¸c gi¶i
ph¸p nh»m h¹n chÕ nî qu¸ h¹n còng nh xö lý nî qu¸ h¹n lµ mét nhiÖm vô hÕt
søc cÊp b¸ch cña c¸c Ng©n hµng hiÖn nay nh»m lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng ng©n
hµng vµ gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc.
1

ChÝnh v× vËy t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi cho b¶n L...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, nÒn kinh níc ta ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ cao,
®iÒu nµy ph¶n ¸nh tiÒm lùc cña thèng Ng©n hµng t m¹nh vèn tÝn
dông ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh ®Êt níc. Tuy
nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc ®· ®¹t ®îc, ho¹t ®éng tÝn dông cña thèng
ng©n hµng nh÷ng n¨m qua ®· n¶y sinh mét biÓu hiÖn kh«ng lµnh m¹nh, b¸o
hiÖu nguy c¬ rñi ro thÊt tho¸t vèn tÝn dông c¸c kho¶n qu¸ h¹n cña ng©n
hµng ngµy cµng chång chÊt. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh mét thùc tÕ lµ ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng tuy cã t¨ng vÒ "lîng" nhng l¹i gi¶m vÒ "chÊt", tæng d nî tÝn dông
t¨ng nhanh ®· kÐo theo t×nh tr¹ng qu¸ h¹n nghiªm träng trªn quy réng
lín.
qu¸ h¹n ph¸t sinh do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, nhng nguyªn
nh©n c¬ b¶n lµ sù bÊt æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ trong thêi kú chuyÓn ®æic¬ c
qu¶n quan liªu bao cÊp sang c¬ c kinh thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn
kinh tham gia. NhiÒu vÊn ®Ò luËn cha ®îc thö nghiÖm, thèng luËt ph¸p
cha ®Çy ®ñ ®ång bé, c¸c chÕ chÝnh s¸ch, quy tr×nh nghiÖp cha ®îc x©y
dùng hoµn chØnh, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp cña ®éi ngò n tÝn dông
cßn non yÕu, chÝnh vËy ng©n hµng ®· c ph¶i nhiÒu sai ph¹m trªn ba
kh©u: qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh vµ t¸c nghiÖp.
Nh×n ra thÕ giíi, nhiÒu níc ®ang ph¸t triÓn còng l©m vµo t×nh h×nh t¬ng tù.
Theo b¸o c¸o cña IMF, n¨m 1980 ®· cã 52 níc ®ang pt triÓn ®Ó x¶y ra thÊt
tho¸t gÇn hÕt sè vèn cña hÖ thèng Ng©n hµng níc ®ã. H¬n 10 níc ®ang ph¸t triÓn
ph¶i dông tíi 10% GDP hµng n¨m ®Ó kh«i phôc c¸c bèi Ng©n hµng.
Trong thËp niªn qua, c«ng viÖc hµn g¾n l¹i c¸c Ng©n hµng ®æ t¹i c¸c níc
®ang ph¸t triÓn c¸c níc ®ang chuyÓn ®æi nÒn kinh ®· ngèn hÕt gÇn 250
USD cña c¸c ChÝnh phñ.
Tõ thùc tÕ trªn, ta cã thÓ nhËn ®Þnh, nî qu¸ h¹n - mét h×nh thøc biÓu hiÖn cô
thÓ cña rñi ro tÝn dông - nguyªn nh©n g©y thÊt tho¸t vèn, ®Èy c¸c ng©n hµng
®Õn c thua ph¸ s¶n, qu¸ h¹n g©y thiÖt h¹i nÆng cho nÒn kinh tÕ.
Nh vËy, nÕu c«ng t¸c phßng ngõa xö lý nî qu¸ h¹n ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶
th× mäi rñi ro kh¸c cña Ng©n hµng ®îc gi¶m nhÑ, Ng©n hµng kh¶ n¨ng
ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a. §èi víi thèng ng©n hµng, viÖc t×m ra c¸c gi¶i
ph¸p nh»m h¹n chÕ qu¸ h¹n còng nh qu¸ h¹n lµ mét nhiÖm hÕt
søc cÊp b¸ch cña c¸c Ng©n hµng hiÖn nay nh»m lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng ng©n
hµng vµ gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc.
1
Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng 9 10 761