Ktl-icon-tai-lieu

Overview of Finance

Được đăng lên bởi Duy Tuong Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài chính Doanh nghiệp

Bài giảng 1
Thế Giới Tài Chính

Các nội dung thuộc bài giảng
Vai trò của Giám đốc tài chính
• Doanh nghiệp là gì?
• Tổ chức một doanh nghiệp
• Các mục tiêu của doanh nghiệp
• Các thị trường tài chính
• Các chức năng của các thị trường tài chính
•

PGSM International Executive MBA

Trang 1

Tài chính Doanh nghiệp

Vai trò của Giám đốc tài chính
•

Ra quyết định về phân bổ ngân sách vốn
• Quyết định đầu tư vào các tài sản (tài sản vô hình và hữu hình)
• Còn được gọi là Quyết định đầu tư

Vai trò của Giám đốc tài chính (tiếp)
• “Phân bổ ngân sách vốn”

Tài sản hữu hình

Tài sản vô hình

Nhà máy, máy móc, trang thiết bị

Bằng sáng chế

$200 triệu

$20 triệu

PGSM International Executive MBA

Trang 2

Tài chính Doanh nghiệp

Vai trò của Giám đốc tài chính (tiếp)
•

Ra quyết định về huy động vốn
• Huy động số tiền mà công ty/doanh nghiệp cần cho các vụ đầu tư

và các hoạt động vận hành.
•

Lập cơ cấu vốn
• Sự kết hợp giữa huy động vốn bằng vốn cổ phần và nợ dài hạn
Lưu ý: Tài sản = Nợ + Vốn cổ phần

Vai trò của Giám đốc tài chính (tiếp)
Các
hoạt động
vận hành
của
doanh nghiệp
Tài sản
thực

(2)

(1)

Giám đốc
tài chính

(4a)

Các nhà
đầu tư

(4b)

(3)

(1) Tiền mặt huy động từ các nhà đầu tư
(2) Tiền mặt đầu tư vào doanh nghiệp
(3) Tiền mặt có được từ các hoạt động vận hành
(4a) Tiền mặt được tái đầu tư
(4b) Tiền mặt trả cho các nhà đầu tư

PGSM International Executive MBA

Trang 3

Tài chính Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là gì ?
•

Các loại hình doanh nghiệp
• Doanh nghiệp tư nhân
• Công ty trách nhiệm hữu hạn
• Công ty quốc doanh

Tổ chức một doanh nghiệp
•

Các loại hình tổ chức doanh nghiệp
• Doanh nghiệp cá thể
• Công ty hợp danh
• Công ty cổ phần
• Công ty trách nhiệm hữu hạn

PGSM International Executive MBA

Trang 4

Tài chính Doanh nghiệp

Tổ chức một doanh nghiệp
Ai sở hữu doanh
nghiệp?

Doanh
Công ty
nghiệp cá thể hợp danh

Công ty cổ
phần

Nhà quản lý

Các cộng sự

Các cổ đông

Không

Thường là
như vậy

Vô hạn

Hữu hạn

Không

Có

Nhà quản lý và chủ Không
sở hữu có phải là hai
đối tượng tách biệt
không?
Trách nhiệm pháp lý Vô hạn
của chủ sở hữu là
gì?
Không
Chủ sở hữu và
doanh nghiệp có bị
đánh thuế riêng rẽ
không?

Các mục tiêu của doanh nghiệp
Các cổ đông mong muốn tối đa hóa sự thịnh vượng
• Các nhà quản lý có muốn tối đa hóa sự thịnh vượng của
các cổ đông không?
•

PGSM International Executive MBA

Trang 5

Tài chính Doanh nghiệp

Các thị trường tài chính
•

Quyết định về huy động vốn
• Nguồn vốn
• Cơ cấu vốn
• Các thị tr...
Tài chính Doanh nghiệp
PGSM International Executive MBA
Bài giảng 1
Thế Giới Tài Chính
Các ni dung thuc bài ging
Vai trò của Giám đốc tài chính
Doanh nghiệp là gì?
Tchức một doanh nghiệp
c mục tiêu của doanh nghiệp
c thị trường tài chính
c chức năng của các thtrường tài chính
Trang 1
Overview of Finance - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Overview of Finance - Người đăng: Duy Tuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Overview of Finance 9 10 749