Ktl-icon-tai-lieu

Phân cấp tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 4402 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PHAÂN CAÁP TAØI CHÍNH

NGUYEÃN HOÀNG THAÉNG, 
UEH

Noäi dung
 Heä thoáng NSNN Vieät Nam
 Ngaân saùch ñaàu vaøo/ngaân saùch 

ñaàu ra
 Nguyeân taéc vaø hình thöùc phaân caáp
 Noäi dung phaân caáp
 Boán nhaân toá then choát trong phaân 
caáp taøi chính
 Caùc vaán ñeà phaùt sinh

Ngân sách nhà nước là gì?
 Veà maët phaùp lyù, ngaân saùch nhaø nöôùc laø moät 







luaät taøi chính.  
Veà maët keá toaùn, ngaân saùch nhaø nöôùc laø moät 
taäp hôïp caùc baûn döï toaùn thu, chi cuûa boä maùy 
nhaø nöôùc trong haïn kyø xaùc ñònh.
Veà maët noäi dung, ngaân saùch nhaø nöôùc laø toaøn 
boä caùc khoaûn thu, chi cuûa nhaø nöôùc ñöôïc quyeát 
ñònh vaø thöïc hieän trong moät naêm.
Veà maët quaûn lyù, ngaân saùch nhaø nöôùc laø moät 
coâng cuï quaûn lyù troïng yeáu cuûa moät quoác gia.
Veà maët hoaït ñoäng, ngaân saùch nhaø nöôùc theå 
hieän toaøn boä chöông trình haønh ñoäng cuûa chính 
phuû trong haïn kyø xaùc ñònh.

Nguyên tắc của ngân sách nhà nước
 Nguyeân taéc nieân haïn
– Haøng naêm
– Nhieàu naêm 

 Nguyeân taéc ñôn nhaát: moïi khoaûn thu, 
chi phaûn aûnh trong moät vaên kieän duy 
nhaát. Tuyeät ñoái nghieâm caám thu chi 
ngoaøi ngaân saùch (döï toaùn) 
 Nguyeân taéc toaøn dieän: phaûn aùnh vaø 
bao quaùt toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Nhaø 
nöôùc; khoâng buø tröø thu, chi  

Hệ thống ngân sách nhà nước VN
NGAÂN SAÙCH TRUNG ÖÔNG

NGAÂN SAÙCH CAÁP HUYEÄN
NGAÂN SAÙCH CAÁP XAÕ

NGAÂN SAÙCH
ÑÒA PHÖÔNG

NGAÂN SAÙCH CAÁP TÆNH

Nguyeân taéc toå chöùc heä thoáng 
ngaân saùch nhaø nöôùc  
 THOÁNG NHAÁT:

- VN theo chính theå thoáng nhaát 
- Ngaân saùch caáp döôùi laø moät boä phaän cuûa 
ngaân saùch caáp treân  
 TAÄP TRUNG DAÂN CHUÛ:
- Ngaân saùch trung öông taäp trung caùc khoaûn thu, 
chi troïng yeáu 
- HÑND quyeát ñònh ngaân saùch ñòa phöông  
 MINH BAÏCH: coâng khai ngaân saùch  
 CAÂN ÑOÁI: 
- (Thueá + Phí + Leä phí)> Chi thöôøng xuyeân 
- Boäi chi taøi trôï baèng vay; khoâng vay cho tieâu 
duøng

Ngân sách đầu vào -- tổng quát
Nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi
Thuû töôùng quyeát ñònh laäp döï toaùn NS
Boä Taøi chính höôùng daãn laäp döï toaùn
UBND caáp tænh höôùng daãn laäp döï
toaùn NS ñòa phöông
Cô quan, ñôn vò caùc caáp laäp döï toaùn
thu, chi göûi leân cô quan caáp treân

Ngân sách đầu vào -- đơn vị dự toán
Nhieäm vuï
ñöôïc giao

Thöïc hieän
naêm qua

Khaû naêng
thu

Döï toaùn thu, chi ngaân saùch
Trình cô quan caáp treân pheâ duyeät
Thöïc thi: Thu, Chi; Ñieàu chænh;…
Quyeát toaùn

Bieán ñoäng
moïi maët

Hạn chế của ngân sách đầu ...
PHAÂN CAÁP TAØI CHÍNH
NGUYEÃN HOÀNG THAÉNG,
UEH
Phân cấp tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân cấp tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Phân cấp tài chính 9 10 875