Ktl-icon-tai-lieu

phân loại nợ theo thông tư 02/2013

Được đăng lên bởi hoangduy
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

PHÂN LOẠI NỢ VÀ CAM KẾT NGOẠI BẢNG
THEO
THÔNG TƯ 02/2013/TT-NHNN
GVHD: BÙI LÊ THÁI HẠNH

DANH SÁCH NHÓM
1. Ngô Mỹ Ngọc
2. Châu Phượng Hải
3. Nguyễn Thị Bích Ngọc
4. Hứa Hoàng Yến
5. Hồ Ngọc Liễu
6. Trần Phú Quí

C1200079
C1200107

NỘI DUNG
I.
II.
III.

IV.

Một số khái niệm liên quan
Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ
Phân loại nợ
1. Phân loại nợ theo 5 nhóm
2. Nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn
3. Nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn
Phân loại cam kết ngoại bảng và khoản trả thay theo cam
kết ngoại bảng
1. Phân loại cam kết ngoại bảng
2. Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng

I. Một số khái niệm liên quan
• Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ
chức tín dụng (TCTD)
• Nợ
• Nợ đủ tiêu chuẩn
• Nợ cần chú ý
• Nợ dưới tiêu chuẩn
• Nợ nghi ngờ
• Nợ có khả năng mất vốn
• Nợ quá hạn
• Nợ xấu
• Nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ

II. Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ

1

- Thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo quy
định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 02/2013. Sử dụng kết
quả phân loại nhóm nợ đối với khách hàng do CIC
(Trung tâm Thông tin tín dụng) cung cấp tại thời điểm
phân loại.
- Trường hợp nhóm nợ có mức độ rủi ro thấp hơn nhóm nợ
theo danh sách do CIC cung cấp  thì phải điều chỉnh
theo kết quả phân loại nợ theo nhóm nợ của CIC.

II. Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ

2
- Toàn bộ số dư nợ và giá trị các cam kết ngoại bảng của
một khách hàng phải được phân loại vào cùng một nhóm
nợ.
- Đv KH có từ 2 khoản nợ trở lên tại TCTD, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài mà có 1 khoản nợ mức rủi ro cao
hơn các khoản nợ khác => xếp các khoản còn lại vào
nhóm có rủi ro cao nhất.

II. Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ

3
- Đối với khoản cấp tín dụng hợp vốn phải thực
hiện việc phân loại độc lập và có trách nhiệm
thông báo ngay cho nhau kết quả phân loại.
- Phải được phân loại vào nhóm có mức độ rủi
ro cao nhất mà một tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia cấp tín
dụng hợp vốn đã phân loại.

II. Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ

4
- Đối với khoản ủy thác cấp tín dụng mà bên nhận ủy thác
chưa giải ngân theo hợp đồng ủy thác thì được xem như
là một khoản cho vay đối với bên nhận ủy thác.

II. Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ

5
- Đối với nợ đã bán nhưng chưa thu được tiền thì
phải được phân loại, trích lập dự phòng rủi ro theo
quy định tại Thông tư này như trước khi bán nợ.

II. Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ

6
- Đối với các khoản nợ đ...
BÁO CÁO
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
PHÂN LOẠI NỢ VÀ CAM KẾT NGOẠI BẢNG
THEO
THÔNG TƯ 02/2013/TT-NHNN
GVHD: BÙITHÁI HẠNH
phân loại nợ theo thông tư 02/2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân loại nợ theo thông tư 02/2013 - Người đăng: hoangduy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
phân loại nợ theo thông tư 02/2013 9 10 713