Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chinh

Được đăng lên bởi Tiếng Trung
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3782 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

PHẦN I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
Sứ mệnh, tầm nhìn và lĩnh vực hoạt động:
1. Sứ mệnh:

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mang tính đột phá, đáp ứng cầu chăm sóc
và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
Tạo ra những việc làm có ý nghĩa; giáo dục người lao động sự tôn trọng, yêu
thương và trách nhiệm dối với cuộc sống, con người và xã hội.
Mang lại giá trị gia tăng và lợi ích thiết thực cho khách hàng, cổ đông và người
lao động.
Góp phần nâng cao vị thế ngành y dược cổ truyền và công nghiệp dược Việt
Nam.
2. Tầm nhìn:

Trở thành tập đoàn dược phẩm vững mạnh tại Việt Nam, đồng hành với sự phát
triển của cộng đồng.
3. Lĩnh vực hoạt động:

Trồng và chế biến dược liệu.Sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư, máy móc,
trang thiết bị y tế, hoá chất, mỹ phẩm, thực phẩm. Sản xuất, mua bán nước uống có
cồn, nước có gaz…

Trang 1

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

PHẦN II. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
A. PHÂN TÍCH TỶ SỐ
I. Tỷ số thanh khoản
1. Tỷ số thanh khoản hiện thời

Chỉ tiêu
Tổng tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

Năm 2011

Năm 2012

82.721.301.204

124.761.233.506

192.620.189.424

233.195.480.310

Tỷ số thanh khoản hiện thời năm 2012 =

=

= 1,87 lần

Tỷ số thanh khoản hiện thời năm 2011 =

=

= 2,33 lần

Ý nghĩa:
Năm 2012 công ty dược OPC cứ một đồng nợ ngắn hạn sẽ được đảm bảo thanh
khoản bởi 1,87 đồng tài sản lưu động.
Đánh giá:

Trang 2

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều
•

Tỷ số thanh khoản hiệnthời năm 2011 của OPC là 2,33>1  giá trị tài sản ngắn
hạn của OPC lớn hơn gấp 2,33 lần. Đây là một dấu hiệu tốt, tuy nhiên, tỷ số
này giảm xuống còn 1,87 vào năm 2012, nhưng vẫn còn lớn hơn 1 hay giá trị
tài sản ngắn hạn vẫn còn đảm bảo thanh khoản cho tài sản ngắn hạn. Như vậy,
tình hình thanh khoản của doanh nghiệp là tốt.

•

Tỷ số thanh khoản hiện thời trong năm 2012 giảm so vời năm 2011, tương ứng
tỉ lệ 5,65%  khả năng thanh khoản của doanh nghiệp năm 2012 thấp hơn năm
2011. Nguyên nhân là do năm 2012 giá trị nợ ngắn hạn tăng nhanh hơn tài sản
lưu động.
2. Tỷ số thanh khoản nhanh:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

Tổng tài sản lưu động

192.620.189.424

233.195.480.310

Hàng tồn kho

142.473.534.103

154.141.393.035

Nợ ngắn hạn

82.721.301.204

124.761.233.506

Tỷ số thanh khoản nhanh năm 2012 =

=
= 0,63 lần
Tỷ số thanh khoản nhanh năm 2011=
= 0,61 lần
Trang 3

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1GVHD: PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Trang 4

TÀI CHÍNH DOANH ...
TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1 GVHD: PGS.TS. Nguy n Minh Ki u
PH N I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
Sứ mệnh, tầm nhìn và lĩnh vực hoạt động:
1. Sứ mệnh:
Cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mang tính đột phá, đáp ứng cầu chăm sóc
và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
Tạo ra những việc làm có ý nghĩa; giáo dục người lao động sự tôn trọng, yêu
thương và trách nhiệm dối với cuộc sống, con người và xã hội.
Mang lại giá trị gia tăng và lợi ích thiết thực cho khách hàng, cổ đông và người
lao động.
Góp phần nâng cao vị thế ngành y dược cổ truyền và công nghiệp dược Việt
Nam.
2. Tầm nhìn:
Trở thành tập đoàn dược phẩm vững mạnh tại Việt Nam, đồng hành với sự phát
triển của cộng đồng.
3. Lĩnh vực hoạt động:
Trồng và chế biến dược liệu.Sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư, máy móc,
trang thiết bị y tế, hoá chất, mỹ phẩm, thực phẩm. Sản xuất, mua bán nước uống có
cồn, nước có gaz…
Trang 1
Phân tích báo cáo tài chinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chinh - Người đăng: Tiếng Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chinh 9 10 745