Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng sài gòn thương tín đà nẵng

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: TS. Võ Thúy Anh

CHƯƠNG I:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG
VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1. TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.1.1. Tín dụng
Tín dụng xuất phát từ chữ Latin Credutium có nghĩa là tin tưởng.
Tín dụng theo nghĩa của Việt Nam là vay mượn. Tín dụng là chuyển nhượng tạm
thời quyền sử dụng một lượng giá trị dưới hình thức thực hiện vật hay tiền từ người sở
hữu sang người sử dụng và sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn.
Nó thể hiện ở 3 nội dung:
- Sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác
- Sưh chuyển giao này mang tính tạm thời.
- Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải trả kèm theo
một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức
1.1.2. Tín dụng ngân hàng:
Tín dụng ngân hàng: là hình thức tín dụng mà các chủ thể tham gia là các tổ
chức tín dụng và các doanh nghiệp hoặc cá nhân . Trong quan hệ tín dụng này ngân
hàng đóng vai trò trung gian là người cho vay vừa là người đi vay. Tín dụng ngân hàng
được thực hiện dưới nhiều hình thức như: vay bằng tiền mặt, cho vay giá trị ghi sổ,
bảo lãnh vay vốn…
1.1.3. Các hình thức tín dụng:
- Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu hiện
dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa hoặc ứng tiền trước khi nhận hàng.
- Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa các tổ chức tín
dụng với các thành viên khác trong xã hội trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian
vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại
có quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau.
- Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các thành viên khác
trong xã hội. Trong đó, nhà nước đóng vai trò là người đi vay để sử dụng cho những
mục đích nhất định. Tín dụng nhà nước thể hiện bằng cách phát hành công trái, nhằm
bù đắp thiếu hụt ngân sách
SVTH: Phạm Thị Thu Hải

Trang 1

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: TS. Võ Thúy Anh

- Tín dụng hợp tác là lọai hình tín dụng do những thành viên trong cùng điều
kiện nhất định tổ chức hình thành một cách tự nguyện. Tín dụng hợp tác thực hiện các
việc huy động và cho vay giữa các thành viên với nhau theo những điều kiện tương tự
tín dụng ngân hàng.
- Tín dụng quốc tế là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa nhà nước, các
doanh nghiệp trong nước với các quốc gia hay tổ chức tiền tệ, tín dụng quốc tế.
1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tín dụng:
* Nguyên tắc hoàn trả: Đây là nguyên tắc cơ bản trong qua...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh
CHƯƠNG I:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG
VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1. TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.1.1. Tín dụng
Tín dụng xuất phát từ chữ Latin Credutium có nghĩa là tin tưởng.
Tín dụng theo nghĩa của Việt Nam là vay mượn. Tín dụng là chuyển nhượng tạm
thời quyền sử dụng một lượng giá trị dưới hình thức thực hiện vật hay tiền từ người sở
hữu sang người sử dụng và sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn.
Nó thể hiện ở 3 nội dung:
- Sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác
- Sưh chuyển giao này mang tính tạm thời.
- Khi hoàn lại ợng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải trả kèm theo
một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức
1.1.2. Tín dụng ngân hàng:
Tín dụng ngân hàng: hình thức tín dụng c chủ thể tham gia các tổ
chức tín dụng các doanh nghiệp hoặc nhân . Trong quan hệ tín dụng này ngân
hàng đóng vai trò trung gian là người cho vay vừa là người đi vay. Tín dụng ngân hàng
được thực hiện dưới nhiều hình thức như: vay bằng tiền mặt, cho vay giá trị ghi sổ,
bảo lãnh vay vốn…
1.1.3. Các hình thức tín dụng:
- Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu hiện
dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa hoặc ứng tiền trước khi nhận hàng.
- Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa các tổ chức tín
dụng với các thành viên khác trong hội trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian
vừa là người đi vay vừangười cho vay. Tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại
có quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau.
- Tín dụng nhà nước quan hệ tín dụng giữa nhà nước các thành viên khác
trong hội. Trong đó, nhà nước đóng vai trò người đi vay để sử dụng cho những
mục đích nhất định. Tín dụng nhà nước thể hiện bằng cách phát nh công trái, nhằm
bù đắp thiếu hụt ngân sách
SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 1
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng sài gòn thương tín đà nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng sài gòn thương tín đà nẵng - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng sài gòn thương tín đà nẵng 9 10 9