Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh cùa hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 7079 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tạp chí Khoa học 2012:21a 158-168

Trường Đại học Cần Thơ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh1

ABSTRACT
The paper aimed to reviews business efficiency of the system of Vietnam joint stock
commercial bank. Especially, the study assessed impacts of economic crisis on operating
performance in the period of before and after year 2008. The paper used assessment
traditional methods based on analysis of the financial ratio indicators. Results indicated
that the system of joint stock commercial bank contributed to economic growth.
Generally, performance efficiency of the system affected by the negative impact of the
2008 global financial crisis was reflected in the most indicators. In particular, the smallscale bank was more seriously affected and recovery was slower as compared with the
large-scale and medium banks.
Keywords:Performance efficiency, Financial Risk, Financial structure
Title: Assessment of operating the performance of Vietnam joint stock commercial
bank system

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống
ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NHTMCP). Bài viết sử dụng phương pháp
phân tích hiệu quả truyền thống dựa trên phân tích các tỷ số tài chính. Kết quả chỉ ra
rằng tỷ trọng đóng góp của hệ thống NHTMCP vào tăng trưởng kinh tế hàng năm đang
trên xu hướng tăng cao. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh của cả hệ thống và các nhóm
NHTMCP trong giai đoạn nghiên cứu đều chịu tác động từ những ảnh hưởng tiêu cực
của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 thể hiện ở hầu hết các chỉ tiêu phản
ánh hiệu quả hoạt động đều giảm mạnh. Trong đó, các ngân hàng quy mô nhỏ chịu ảnh
hưởng nhiều nhất và khả năng phục hồi cũng chậm nhất so với các ngân hàng quy mô lớn
và vừa.
Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính, cấu trúc tài chính

1 GIỚI THIỆU CHUNG
Ở hầu hết các nước, ngành ngân hàng được coi là một khu vực then chốt đảm bảo
cho nền kinh tế quốc gia hoạt động một cách nhịp nhàng, vì vậy khu vực này được
chính phủ các nước đặc biệt quan tâm và là một trong những ngành nhận được sự
giám sát chặt chẽ nhất trong nền kinh tế, đặc biệt tại các nước đang phát triển như
Việt Nam. Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh trên quy mô toàn cầu hiện nay thì
loại hình cổ phần được xem là tối ưu nhất và là loại hình mang lại hiệu quả tốt
nhất. Tuy nhiên với sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng của hệ thống
NHTMCP trong thời gian qua đáng để ch...
Tp chí Khoa hc 2012:21a 158-168 Trường Đại hc Cn Thơ
158
PHÂN TÍCH HOT ĐỘNG KINH DOANH CA H THNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN VIT NAM
Liu Thu Trúc và Võ Thành Danh
1
ABSTRACT
The paper aimed to reviews business efficiency of the system of Vietnam joint stock
commercial bank. Especially, the study assessed impacts of economic crisis on operating
performance in the period of before and after year 2008. The paper used assessment
traditional methods based on analysis of the financial ratio indicators. Results indicated
that the system of joint stock commercial bank contributed to economic growth.
Generally, performance efficiency of the system affected by the negative impact of the
2008 global financial crisis was reflected in the most indicators. In particular, the small-
scale bank was more seriously affected and recovery was slower as compared with the
large-scale and medium banks.
Keywords:Performance efficiency, Financial Risk, Financial structure
Title: Assessment of operating the performance of Vietnam joint stock commercial
bank system
TÓM TT
Mc tiêu ca nghiên cu này là đánh giá hiu qu hot động kinh doanh ca h thng
ngân hàng thương mi c phn Vit Nam (NHTMCP). Bài viết s dng phương pháp
phân tích hiu qu truyn thng da trên phân tích các t s tài chính. Kết qu ch ra
rng t trng đóng góp ca h thng NHTMCP vào tăng trưởng kinh tế hàng năm đang
trên xu hướng tăng cao. Nhìn chung, hiu qu kinh doanh ca c h
thng và các nhóm
NHTMCP trong giai đon nghiên cu đều chu tác động t nhng nh hưởng tiêu cc
ca cuc khng hong tài chính toàn cu năm 2008 th hin hu hết các ch tiêu phn
ánh hiu qu hot động đều gim mnh. Trong đó, các ngân hàng quy mô nh chu nh
hưởng nhiu nht và kh năng phc hi cũng chm nht so vi các ngân hàng quy mô l
n
và va.
T khóa: Hiu qu kinh doanh, ri ro tài chính, cu trúc tài chính
1 GII THIU CHUNG
hu hết các nước, ngành ngân hàng được coi là mt khu vc then cht đảm bo
cho nn kinh tế quc gia hot động mt cách nhp nhàng, vì vy khu vc này được
chính ph các nước đặc bit quan tâm và là mt trong nhng ngành nhn được s
giám sát cht ch nht trong nn kinh tế, đặc bit ti các nước đang phát trin như
Vit Nam. Trong xu thế hi nhp và cnh tranh trên quy mô toàn cu hin nay thì
loi hình c phn được xem là ti ưu nht và là loi hình mang li hiu qu tt
nht. Tuy nhiên vi s tăng trưởng nhanh chóng v s lượng ca h thng
NHTMCP trong thi gian qua đáng để chúng ta lưu tâm, liu vn đề cht lượng
trong hot động h thng NHTMCP có tht s tt nht hay chưa? Đòi hi chúng ta
cn có s nhìn nh
n, đánh giá mt cách khách quan hot động ca h thng
NHTMCP để thy được bc tranh toàn cnh ca h thng NHTMCP Vit Nam
đim mnh là gì và đim yếu là gì? Có như vy mi giúp cho vic hoch định
1
Khoa Kinh tế-Qun tr kinh doanh, Trường Đại hc Cn Thơ
Phân tích hoạt động kinh doanh cùa hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh cùa hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh cùa hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 9 10 580