Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác trong hệ thống kinh tế

Được đăng lên bởi Quốc Nguyên
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3560 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác
trong hệ thống kinh tế

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
PHẦN MỞ ĐẦU.....................................................................3
1.1. Lí do chọn đề tài.......................................................................3
1.2. Mục tiêu của đề tài...................................................................3
1.3. Phương pháp nghiên cứu..........................................................4
1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu................................................4
CHƯƠNG 2
NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI
CHÍNH VÀ

CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG KHÁC TRONG HỆ THỐNG

KINH TẾ..............................................................................5
2.1. Thị trường tài chính...................................................................5
2.1.1. Khái niệm..........................................................................5
2.1.2. Đặc điểm cơ bản................................................................5
2.1.3. Vai trò chung.....................................................................6
2.1.4. Phân loại thị trường tài chính............................................6
2.2. Một số thị trường khác trong hệ thống kinh tế..........................7
2.2.1. Thị trường sản phẩm.................................................7
Nhóm 4 – HP.Thị trường tài chính
GVHD: Nguyễn Anh Tuấn

Trang 1

Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác
trong hệ thống kinh tế

2.2.2. Thị trường các yếu tố sản xuất..................................7
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG VỚI THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH..............................................................8
3.1. Mối quan hệ giữa các loại thị trường trong hệ thống kinh tế.....9
3.2. Vai trò của việc nâng cao mối quan hệ giữa thị trường tài chính
và các loại thị trường khác trong hệ thống kinh tế............................13
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG VỀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG
TRONG HỆ THỐNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY...........14
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH VỚI CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG KHÁC TRONG
HỆ THỐNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.....................................16
KẾT LUẬN..........................................................................17
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................18

Nhóm 4 – HP.Thị trường tài chính
GVHD: Nguyễn Anh Tuấn

Trang 2

Phân tích mố...
Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác
trong hệ thống kinh tế
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
PHẦN MỞ ĐẦU.....................................................................3
1.1. Lí do chọn đề tài.......................................................................3
1.2. Mục tiêu của đề tài...................................................................3
1.3. Phương pháp nghiên cứu..........................................................4
1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu................................................4
CHƯƠNG 2
NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI
CHÍNH VÀ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG KHÁC TRONG HỆ THỐNG
KINH TẾ..............................................................................5
2.1. Thị trường tài chính...................................................................5
2.1.1. Khái niệm..........................................................................5
2.1.2. Đặc điểm cơ bản................................................................5
2.1.3. Vai trò chung.....................................................................6
2.1.4. Phân loại thị trường tài chính............................................6
2.2. Một số thị trường khác trong hệ thống kinh tế..........................7
2.2.1. Thị trường sản phẩm.................................................7
Nhóm 4 – HP.Thị trường tài chính
GVHD: Nguyễn Anh Tuấn
Trang 1
Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác trong hệ thống kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác trong hệ thống kinh tế - Người đăng: Quốc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích mối quan hệ giữa thị trường tài chính và các loại thị trường khác trong hệ thống kinh tế 9 10 376