Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thực trạng cán cân thanh toán của Việt Nam

Được đăng lên bởi cayxanhbonmua
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3478 lần   |   Lượt tải: 29 lần
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN

1

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM 2010 – 2014
Bảng : Cán cân thanh toán của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014
Năm
Cán cân thanh toán
- CCVL
- CCV
- CCTT
- CCBĐCT
- L&SS

Đơn vị tính: tỷ USD
2010
2011
2012
2013
2014
-1,8
1,1
11,9
0,6
12,0
-4,3
0,7
9,3
9,5
7,8

I. CÁN CÂN VÃNG LAI
Năm 2010, cán cân thanh toán của Việt Nam đạt giá trị -1,8 tỷ USD, cho
thấy trạng thái nhập siêu. Bắt đầu từ năm 2011, cán cân vãng lai của Việt Nam
đạt thặng dư 0,2 tỷ USD và đang có xu hướng ngày càng tăng lên, tuy nhiên,
đến năm 2014 lại giảm từ 9,5 tỷ USD (2013) xuống còn 7,8 tỷ USD – giảm
1,7 tỷ USD. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do cán cân thương
mại sụt giảm đến 2,5 tỷ USD với tình trạng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu vào
năm 2014.
Bảng : Cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014
Năm
2010
2011
2012
Cán cân vãng
-4,3
0,2
9,3
lai
- CCTM
-5,1
-0,4
8,7
- CCDV
- CCTN
- CCCNĐP

Đơn vị tính: tỷ USD
2013
2014
9,5

7,8

8,7

6,2

Nguồn: IMF

1.1 Cán cân thương mại
Bảng : Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014
Đơn vị tính: tỷ USD
Năm
2010
2011
2012
2013
2014
Cán cân thương mại
-12,5
-10,0
0,7
0
2,0
- Xuất khẩu (FOB)
72,3
96,9
114,5
132,0
150,0
- Nhập khẩu (FOB)
84,8
106,9
113,8
132,0
148,0
Nguồn: Tổng cục thống kê

2

Trong giai đoạn 2010 – 2014, vai trò của đầu tư và tiêu dùng đối với tăng
trưởng kinh tế bị suy giảm, xuất khẩu đã trở thành động lực quan trọng của tăng
trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa luôn duy trì ở mức cao
gấp trên 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP và cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập
khẩu.
Xuất khẩu hàng hóa đạt nhịp độ tăng bình quân trên 19,4%/năm, cao hơn
chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra (mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và mục tiêu tại Chiến lược xuất nhập khẩu
hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 là 12%/năm); kim
ngạch tăng từ khoảng 72 tỷ USD năm 2010 lên khoảng 150 tỷ USD vào năm
2014. Mặc dù cầu trên thị trường thế giới giảm do tác động của khủng hoảng
tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
của Việt Nam vẫn tăng 22,3%/năm, nhanh hơn 4 lần tốc độ tăng GDP. Kim
ngạch xuất khẩu năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013 hơn 13,6%. Cơ cấu
mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng
xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp. Quy
mô các mặt hàng xuất khẩu được mở rộng, tập trung cho các mặt hàng xuất
khẩu chủ lực. Số mặt hàng đạt kim ngạc...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thực trạng cán cân thanh toán của Việt Nam - Người đăng: cayxanhbonmua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thực trạng cán cân thanh toán của Việt Nam 9 10 339