Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương an giang

Được đăng lên bởi huyenanh1704-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: Nguyễn Vũ Duy

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHCT_AG

PHẦN MỞ ĐẦU
WUX
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Bước sang thế kỷ mới, một mặt nền kinh tế dần được cải thiện, một mặt Luật
Doanh nghiệp có hiệu lực cùng với các chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát
triển kinh tế trong nước và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư nên ngày càng
nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở rộng kinh doanh, nhu cầu về vốn cho nền
kinh tế đã tăng lên. Hiện nay ở nước ta, thị trường vốn chưa phải là kênh phân bổ vốn
một cách có hiệu quả của nền kinh tế do đó vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của nền kinh tế vẫn phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) với những lợi thế về mạng lưới, đối tượng khách
hàng của các NHTM không phải chỉ là các công ty, doanh nghiệp, mà cả tư nhân, hộ cá
thể. Một mặt họ là những người có quan hệ tín dụng (cụ thể là vay tiền ngân hàng với
nhiều mục đích khác nhau) với ngân hàng, mặt khác họ là người gửi tiền tiết kiệm (là
nơi cung ứng nguồn vốn huy động cho ngân hàng) chính vì thế mà các NHTM trở thành
kênh cung ứng vốn hữu hiệu cho nền kinh tế, do đó vốn tín dụng ngân hàng trong giai
đoạn hiện nay là rất cần thiết. Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng
định vị trí vai trò của các NHTM, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và
mở rộng cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng
cho nền kinh tế và dân cư. Việc làm này của các NHTM đã tạo điều kiện cho các thành
phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị hiện đại hoá công nghệ, mở
rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hoá_hiện đại hoá đất nước cũng
như góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.
Trong đó, An Giang là một tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, tuy phát
triển đa dạng các ngành nghề nhưng An Giang có thế mạnh về phát triển nông nghiệp,
nuôi trồng và chế biến thuỷ sản. Công nghiệp chế biến nông_thuỷ sản đang được đầu tư
vốn trang bị công nghệ hiện đại sẽ giúp An Giang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế
đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác và phát huy tốt
những lợi thế của tỉnh. Kinh tế của tỉnh An Giang trong năm vừa qua phát triển khá, các
khu vực sản xuất đều tăng đặc biệt là xuất khẩu và phát triển công nghiệp_tiểu thủ công
nghiệp. Sự phấn đấu ra sức khắc phục các bất lợi, tập trung khai thác các thế mạnh và

SVTH:Nguyễn Ngọc Bửu Châu

1

GVHD: Nguyễn Vũ Duy

Phân tích tìn...
GVHD: Nguyn Vũ Duy Phân tích tình hình hot động tín dng ca NHCT_AG
PHN M ĐẦU
W U X
1. LÝ DO CHN ĐỀ TÀI
Bước sang thế k mi, mt mt nn kinh tế dn được ci thin, mt mt Lut
Doanh nghip có hiu lc cùng vi các chính sách ca Nhà nước v khuyến khích phát
trin kinh tế trong nước và không ngng ci thin môi trường đầu tư nên ngày càng
nhiu doanh nghip được thành lp và m rng kinh doanh, nhu cu v vn cho nn
kinh tế
đã tăng lên. Hin nay nước ta, th trường vn chưa phi là kênh phân b vn
mt cách có hiu qu ca nn kinh tế do đó vn đầu tư cho hot động sn xut kinh
doanh ca nn kinh tế vn phi da vào ngun vn tín dng ca h thng ngân hàng.
Các ngân hàng thương mi (NHTM) vi nhng li thế v mng lưới, đối tượ
ng khách
hàng ca các NHTM không phi ch là các công ty, doanh nghip, mà c tư nhân, h
th. Mt mt h là nhng người có quan h tín dng (c th là vay tin ngân hàng vi
nhiu mc đích khác nhau) vi ngân hàng, mt khác h là người gi tin tiết kim (
nơi cung ng ngun vn huy động cho ngân hàng) chính vì thế mà các NHTM tr thành
kênh cung ng vn hu hiu cho nn kinh tế, do đó vn tín dng ngân hàng trong giai
đo
n hin nay là rt cn thiết. Quá trình đổi mi kinh tế Vit Nam đã và đang khng
định v trí vai trò ca các NHTM, vi nhng nghip v không ngng được ci thin và
m rng cho phù hp nhm đáp ng nhu cu vn và cung cp các dch v ngân hàng
cho nn kinh tế và dân cư. Vic làm này ca các NHTM đã to điu kin cho các thành
phn kinh tế đẩy mnh đầ
u tư sn xut, đổi mi thiết b hin đại hoá công ngh, m
rng quy mô sn xut, góp phn thc hin công nghip hoá_hin đại hoá đất nước cũng
như góp phn tích cc thc hin đường li, chính sách đổi mi ca Đảng và Nhà nước.
Trong đó, An Giang là mt tnh thuc Đồng Bng Sông Cu Long, tuy phát
trin đa dng các ngành ngh nhưng An Giang có thế m
nh v phát trin nông nghip,
nuôi trng và chế biến thu sn. Công nghip chế biến nông_thu sn đang được đầu tư
vn trang b công ngh hin đại s giúp An Giang đẩy nhanh tc độ tăng trưởng kinh tế
đồng thi góp phn chuyn dch cơ cu kinh tế theo hướng khai thác và phát huy tt
nhng li thế ca tnh. Kinh tế ca tnh An Giang trong năm v
a qua phát trin khá, các
khu vc sn xut đều tăng đặc bit là xut khu và phát trin công nghip_tiu th công
nghip. S phn đấu ra sc khc phc các bt li, tp trung khai thác các thế mnh và
SVTH:Nguyn Ngc Bu Châu 1
phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương an giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương an giang - Người đăng: huyenanh1704-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương an giang 9 10 306