Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

Được đăng lên bởi thuhuonggialai
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3783 lần   |   Lượt tải: 16 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh
ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và
thử thách cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng tài chính
hiện nay vẫn chưa được khôi phục. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định
được mình, doanh nghiệp cần nắm vững được tình hình cũng như kết quả sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn đạt được điều đó, các doanh nghiệp
phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính trong công ty, vì nó quan hệ trực
tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại.
Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh
nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ được thực trạng hoạt động tài
chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác

định được một cách đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh
doanh cũng như những rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp
để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác
nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng
hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tài chính doanh
nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất tình hình tài chính tài sản,
nguồn vốn các chỉ tiêu về tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính
cung cấp là chưa đủ vì nó không giải thích cho người quan tâm biết rõ về hoạt
động tài chính, những rủi ro, triển vọng và xu hướng phát triển của doanh
nghiệp. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ bổ sung những khiếm
khuyết này. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính là
con đường ngắn nhất để tiếp cận bức tranh toàn cảnh tình hình tài chính của
doanh nghiệp mình, thấy được cả ưu và nhược điểm cũng như nguyên nhân
của những nhược điểm đó để có thể dịnh hướng kinh doanh đúng đắn trong
tương lai.
Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần cao su Đồng
Phú đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, lợi nhuận tăng trong nhiều năm với
tỷ lệ lớn đã đưa công ty trên đà phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt
động công ty cần có những giải pháp tốt hơn nữa để giữ vững được đà phát
triển đó. Để thấy rõ vấn đề tài chính của công ty chúng ta cần tiến hành phân
tích để đưa ra những biện pháp phù hợp. Xuất...



 !"#$%&'"()
*#+,+$-.!+//+01
234$567+.80(9(9:
3/,+$%;"3//< 00
= >,+,+$6? 83 (#,+$
$0! 4 '//1+4/( 
$ 0+@0= >,+3!6
A= B$'1//1CD$+#,+
$#E  0>$B>F3+@
1 00= >,++G,+$<=#
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Người đăng: thuhuonggialai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 9 10 922