Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002

Được đăng lên bởi acquysongnin-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1965 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Trong cuốn “Tài chính công” nổi tiếng của mình, tác giả Philip E. Taylor đã định
nghĩa rằng “Ngân sách là chương trình tài chính chính yếu của Chính phủ. Tài liệu
này tập trung các dự liệu thu và chi trong khoảng thời gian của tài khóa, bao hàm
các chương trình hoạt động phải thực hiện và các phương tiện tài trợ các hoạt động
phải thực hiện và các phương tiện tài trợ các hoạt động ấy”. Có thể thấy, ngân sách
nhà nước chẳng khác nào kế hoạch tài chính khổng lồ của một quốc gia mà quốc
hội là người quyết định để cho phép chính phủ thực hiện trong phạm vi một tài
khóa xác định.
Ngân sách nhà nước là bản dự toán thu và chi tiền lệ của một quốc gia. Trong đó
ngân sách địa phương được hình thành từ ngân sách chung của tất cả các cấp chính
quyền địa phương cũng là một phần quan trọng không thể thiếu của ngân sách nhà
nước.
Để làm rõ hơn về vấn đề phân phối nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách địa
phương em chọn đề tài: “Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối
nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002”.

1

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I.

Khái niệm thu và chi ngân sách địa phương.

1. Khái niệm thu và chi ngân sách nhà nước.
a. Thu, chi ngân sách nhà nước.
Thu ngân sách nhà nước là huy động một bộ phận giá trị sản phẩm xã hội, theo
quy định của pháp luật, làm hình thành quỹ ngân sách nhà nước.
Như vậy, thu ngân sách nhà nước tạo ra tiền đề kinh tế đảm bảo sự vận hành các
chức năng của Nhà nước. Thông qua hoạt động thu ngân sách nhà nước, Nhà nước
có thể tập trung, nắm giữ được những nguồn vốn tiền tệ cần thiết để đáp ứng nhu
cầu chi tiêu của mình.
Chi ngân sách nhà nước là phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo dự
toán ngân sách đã được chủ thể quyền lực quyết định nhằm duy trì sự hoạt động
của bộ máy nhà nước và bảo đảm thực hiện được các chức năng của mình.
Chi ngân sách nhà nước gồm nhiều loại. Theo Điều 2 Luật ngân sách nhà nước
năm 2002, chi ngân sách nhà nước của ta gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh bảo đảm hoạt động bộ máy nhà nước; chi trả nợ
của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

b. Thu, chi ngân sách địa phương.

2

Việc phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân các địa phương quy định trong
Luật ngân sách nhà nước hiện hành dựa trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản trong
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 2, điều 4 và điều 34
Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và cụ thể hoá trong điều 6, đi...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuốn “Tài chính công” nổi tiếng của mình, tác giả Philip E. Taylor đã định
nghĩa rằng “Ngân sách chương trình tài chính chính yếu của Chính phủ. Tài liệu
này tập trung các dự liệu thu chi trong khoảng thời gian của tài khóa, bao hàm
các chương trình hoạt động phải thực hiện các phương tiện tài trợ các hoạt động
phải thực hiện và các phương tiện tài trợ các hoạt động ấy”. Có thể thấy, ngân sách
nhà nước chẳng khác nào kế hoạch tài chính khổng lồ của một quốc gia quốc
hội người quyết định để cho phép chính ph thực hiện trong phạm vi mt tài
khóa xác định.
Ngân sách nhà nước bản dự toán thu và chi tiền lệ của một quốc gia. Trong đó
ngân sách địa phương được hình thành từ ngân sách chung của tất cả các cấp chính
quyền địa phương cũng một phần quan trọng không thể thiếu của ngân sách nhà
nước.
Để làmhơn về vấn đề phân phối nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách địa
phương em chọn đề tài: Phân tích và nêu ý kiến pháp về quy định phân phối
nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002”.
1
Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002 - Người đăng: acquysongnin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002 9 10 135