Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi videtour
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN ANH VŨ

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGUYỄN ANH VŨ

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM
Chuyên ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số
: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:
TS. THÂN THỊ THU THỦY

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư
cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam” là công trình nghiên
cứu riêng của tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Thân Thị Thu
Thủy. Luận văn là kết quả của việc nghiên cứu độc lập, không sao chép trái phép toàn bộ
hay một phần công trình của bất cứ ai khác. Các số liệu trong luận văn được sử dụng
trung thực, từ các nguồn hợp pháp và đáng tin cậy.

TP HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2009
Tác giả luận văn

Nguyễn Anh Vũ

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
™ Luận văn đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.
™ Những kết quả đạt được khi nghiên cứu đề tài luận văn :
• Nghiên cứu phương pháp lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch đầu tư và quy trình xây
dựng DMĐT dành cho nhà đầu tư cá nhân.
• Tập trung nghiên cứu lý thuyết về QLDMĐT của Markowitz và một số lý thuyết đầu
tư hiện đại sau Markowitz nhằm tìm ra phương pháp ứng dụng các công cụ này vào
nghiệp vụ QLDMĐT tại TTCK Việt Nam. Đánh giá về nguồn dữ liệu và khả năng ứng
dụng mô hình Markowitz và các lý thuyết đầu tư hiện đại vào hoạt động QLDMĐT tại
TTCK Việt Nam. Đưa ra phương pháp và tiêu chí lựa chọn các cổ phiếu đủ điều kiện
áp dụng mô hình Markowitz và các thuyết đầu tư hiện đại.
• Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu thời cơ và thách thức khi triển khai nghiệp vụ
QLDMĐT tại TTCK Việt Nam.
• Tập trung đề ra các nhóm giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ
QLDMĐT của CTQLQ trong đó đặc biệt là phương pháp ứng dụng mô hình
Markowitz và mô hình chỉ số đơn trong điều kiện cụ thể tại TTCK Việt Nam.
• Luận văn còn đề xuất giải pháp khác đối với công ty QLQ và kiến nghị đối với các
cơ quan chức năng về việc phát triển thêm các công cụ đầu tư quan trọng trên thị
trường tài chính.

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................
DANH MỤC ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
NGUYN ANH VŨ
PHÁT TRIN NGHIP V QUN LÝ
DANH MC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
CÁ NHÂN TRÊN TH TRƯỜNG CHNG
KHOÁN VIT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH – NĂM 2009
PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - Người đăng: videtour
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 9 10 212