Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế

Được đăng lên bởi npduc93-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa học là gì?
Khoa học là hệ thống các tri thức về tự nhiên, xã
hội và tư duy, về những qui luật phát triển khách
quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống các
tri thức này được hình thành trong lịch sử và
không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội.

Thế nào là một nghiên cứu khoa học?
Một sự khám phá có tính hệ thống, được
kiểm soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, và thực nghiệm
về hiện tượng được dựa trên các lý thuyết và
các giả thuyết về những quan hệ giữa các
hiện tượng

Nghiên cứu kinh tế là gì?
Một phương pháp khám phá có tính hệ
thống nhằm cung cấp những thông tin để
giải quyết các vấn đề quản lý

Mục Tiêu của môn
Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế
Môn học này cung cấp cho bạn những kiến
thức và kỹ năng cần thiết trong một môi
trường đòi hỏi các quyết định nhanh chóng

Tại Sao Phải Nghiên Cứu?
1. Nhà quản lý cần những thông tin tốt hơn
 Cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn cả ở trong thị
trường trong nước và toàn cầu
 Các tổ chức đang đáp ứng việc khai thác các dữ
liệu và quản lý thông tin/tri thức nhằm phục vụ
tốt hơn quá trình ra quyết định của mình

2. Những công cụ và kỹ thuật được cải tiến đáp
ứng được nhu cầu nghiên cứu
3. Sự quá tải về thông tin trong thời đại “bùng nổ”
thông tin

Tại sao phải học
“Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế”?
 Nhà quản trị cần đưa ra các quyết định dựa trên
các nghiên cứu
 Nhà quản trị cần sự hiểu biết và có khả năng
đánh giá các nghiên cứu
 Thực hiện những nghiên cứu được yêu cầu bởi
các nhà quản trị cấp cao
 Thiết lập sự nghiệp của nhà nghiên cứu

Phân loại các nghiên cứu khoa học
Tiêu chí

Loại nghiên cứu

Kết quả đạt được của nghiên
cứu



Nghiên cứu báo cáo
 Nghiên cứu mô tả
 Nghiên cứu giải thích
 Nghiên cứu dự báo

Tính chất của nghiên cứu



Phương pháp thu thập và xử
lý thông tin



Nghiên cứu ứng dụng
 Nghiên cứu cơ bản
Nghiên cứu định tính
 Nghiên cứu định lượng

Các dạng nghiên cứu
Công ty sản xuất đồ chơi
1.Nghiên Cứu Báo Cáo
trẻ em ChildCo đang
muốn sáp nhập với một
(Reporting Study)
nhà sản xuất đồ chơi khác
Cung cấp thông tin/dữ liệu thống kê nhằm tăng sức cạnh tranh
và những kết luận rút ra được từ
trên thị trường này. Sáu
các thông tin/dữ liệu
nhà sản xuất đồ chơi được
 Kiến thức và kỹ năng thu thập thông nhắm đến. Nhà quản lý
công ty ChildCo cần các
tin (Loại thông tin, Nguồn thông tin
thông tin về quản trị tài
& Người cung cấp thông tin)
chính, kế toán, và
 Kỹ năng diễn dịch và đưa ra kết luận Marketing của sáu nhà
từ những thông tin/dữ liệu thống kê
sản xuất để đánh giá các
nhà xản...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - Người đăng: npduc93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế 9 10 293