Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009

QUẢN LÝ RỦI RO HỐI ĐOÁI GIAO DỊCH
TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ
MANAGING FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION EXPOSURE
OF INTERNATIONAL TRADES
Võ Thị Thúy Anh
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày các chiến lược quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh
quốc tế như chiến lược kỹ thuật hoạt động, chiến lược hợp đồng tài chính, cách thức vận dụng
các chiến lược này cũng như đánh giá ưu, nhược điểm của từng chiến lược. Hơn nữa, bài báo
nêu rõ rằng doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình khỏi rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh
quốc tế thông qua bảo hiểm khi thị trường tài chính không hoàn hảo hay khi tỷ giá hối đoái
(TGHĐ) biến động lớn. Nếu thực hiện bảo hiểm, đầu tư kết hợp quyền chọn hay quyền chọn là
công cụ tài chính tốt nhất, hợp đồng kỳ hạn là sự lựa chọn tốt thứ hai của các doanh nghiệp
kinh doanh quốc tế.
ABSTRACT
This article presents a number of strategies for managing foreign exchange transaction
exposure of international trades such as operational techniques and financial contract strategies
and shows how firms should apply them. It also evaluates each of these strategies.
Furthermore, it shows that firms should protect themselves against the foreign exchange
transaction exposure of international trades by hedging when the financial market is imperfect
or when the volatility of foreign exchange rate is large. If hedging, the best financial instrument
is option collar or option contract, forward contract is the second best choice for international
trade firms.

1. Đặt vấn đề
Rủi ro hối đoái giao dịch (transaction exposure) (từ đây được gọi là rủi ro giao
dịch: RRGD) là một vấn đề mà các doanh nghiệp (DN) luôn phải đối đầu trong kinh
doanh quốc tế. RRGD xảy ra khi DN có dòng tiền mặt ràng buộc bằng hợp đồng
(contractual cash flow) được định giá bằng ngoại tệ.
Để quản lý RRGD trong kinh doanh quốc tế, DN có thể tìm cách đẩy các rủi ro này
cho đối tác thông qua các kỹ thuật hoạt động (operational techniques) hoặc tạo ra trạng thái
đóng bằng ngoại tệ cho doanh nghiệp bằng các hợp đồng tài chính (financial contracts).
Nội dung chính của bài báo là hệ thống hóa các biện pháp biện pháp quản lý
RRGD trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Mặt khác, bài báo cũng giải quyết câu hỏi:
DN có nên bảo hiểm RRGD hay không? Nếu có thì nên sử dụng biện pháp nào? Cuối
cùng, bài báo chỉ ra những định hướng nghiên cứu trong tương lai về vấn đề RRGD.
1

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 2(31).2009
1
QUN LÝ RI RO HI ĐOÁI GIAO DCH
TRONG KINH DOANH QUC T
MANAGING FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION EXPOSURE
OF INTERNATIONAL TRADES
Võ Th Thúy Anh
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Bài báo này trình bày các chiến lược qun lý ri ro hi đoái giao dch trong kinh doanh
quc tế như chiến lược k thut hot động, chiến lược hp đồng tài chính, cách thc vn dng
các chiến lược này cũng như đánh giá ưu, nhược đim ca tng chiến lược. Hơn na, bài báo
nêu rõ rng doanh nghip nên t bo v mình khi ri ro hi đoái giao d
ch trong kinh doanh
quc tế thông qua bo him khi th trường tài chính không hoàn ho hay khi t giá hi đoái
(TGHĐ) biến động ln. Nếu thc hin bo him, đầu tư kết hp quyn chn hay quyn chn là
công c tài chính tt nht, hp đồng k hn là s la chn tt th hai ca các doanh nghip
kinh doanh quc tế.
ABSTRACT
This article presents a number of strategies for managing foreign exchange transaction
exposure of international trades such as operational techniques and financial contract strategies
and shows how firms
should apply them. It also evaluates each of these strategies.
Furthermore, it shows that firms should protect themselves against the foreign exchange
transaction exposure of international trades by hedging when the financial market is imperfect
or when the volatility of foreign exchange rate is large. If hedging, the best financial instrument
is option collar or option contract, forward contract is the second best choice for international
trade firms.
1. Đặt vn đề
Ri ro hi đoái giao dch (transaction exposure) (t đây được gi là ri ro giao
dch: RRGD) là mt vn đề mà các doanh nghip (DN) luôn phi đối đầu trong kinh
doanh quc tế. RRGD xy ra khi DN có dòng tin mt ràng buc bng hp đồng
(contractual cash flow) được định giá bng ngoi t.
Để qun lý RRGD trong kinh doanh quc tế, DN có th tìm cách đẩy các ri ro này
cho đối tác thông qua các k thut hot động (operational techniques) ho
c to ra trng thái
đóng bng ngoi t cho doanh nghip bng các hp đồng tài chính (financial contracts).
Ni dung chính ca bài báo là h thng hóa các bin pháp bin pháp qun lý
RRGD trong hot động kinh doanh quc tế. Mt khác, bài báo cũng gii quyết câu hi:
DN có nên bo him RRGD hay không? Nếu có thì nên s dng bin pháp nào? Cui
cùng, bài báo ch ra nhng định hướng nghiên cu trong tương lai v vn đề RRGD.
Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch trong kinh doanh quốc tế 9 10 200