Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB )

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2648 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SVTH: Nguyễn Văn Hiếu

GVHD:TS. Nguyễn Trung Trực

LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại là một trong những hoạt
động truyền thống và quan trọng, hoạt động này ngoài việc mang lại lợi nhuận
từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, các chi phí hoạt
động…. thì cũng là một trong những nhân tố góp phần để thu hút khách hàng
sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này cũng chứa đựng rất
nhiều rủi ro, có thể gây tổn thất lớn cho ngân hàng nếu xảy ra việc khách hàng
không trả nợ cho ngân hàng. Chỉ cần một khách hàng mất khả năng trả nợ thì
bao nhiêu công sức, lợi nhuận của ngân hàng sẽ bị xóa bỏ một cách nhanh
chóng, nếu đây là khoản vay lớn thì nó còn có thể ảnh hưởng xấu đến tình hình
tài chính và danh tiếng của ngân hàng.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh
về cả số lượng và quy mô hoạt động, sức cạnh tranh trên thị trường tài chính
Việt Nam giữa các ngân hàng ngày càng mạnh mẽ tạo ra áp lực rất lớn cho các
ngân hàng thương mại trong quá trình kinh doanh. Trong áp lực cạnh tranh
ấy Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB ) đã và đang có những bước
chuyển mình để có thể cạnh tranh và tồn tại trong môi trường ngày càng khắc
nghiệt ấy. Trong bước phát triển của mình ACB luôn coi quản lý rủi ro là một
công tác cực kỳ quan trọng và quản lý rủi ro tín dụng là một thành phần cần
được lưu ý nhất vì hoạt động tín dụng hàm chứa rất nhiều rủi ro, có thể gây ra
tổn thất lớn cho Ngân hàng về tài chính và uy tín. Chính vì vậy, việc xây dựng
một hệ thống quản lý tín dụng hiệu quả cho ngân hàng thương mại là một công
tác rất thiết thực nhằm giúp cho các ngân hàng có thể có khả năng phòng
chống rủi ro trong hoạt động tín dụng mà nguyên nhân của nó ngày càng trở
nên đa dạng và khó lường.
Thông qua đề tài:”Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Á Châu (ACB )” em muốn mọi người có thể thấy được cách mà ACB đã
áp dụng để quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng mình như thế nào.

1

SVTH: Nguyễn Văn Hiếu

GVHD:TS. Nguyễn Trung Trực

Chương 1

Tổng quan về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng
ngân hàng
1.1 Hoạt động tín dụng
1.1.1 Khái niệm
Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên
cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá
nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển
giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa
thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi ...
SVTH: Nguyễn Văn Hiếu GVHD:TS. Nguyn Trung Trực
1
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại một trong những hoạt
động truyền thống quan trng, hoạt động này ngoài việc mang lại li nhuận
từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay lãi suất huy động, các chi phí hoạt
động…. thì cũng là một trong những nhân tgóp phần để thu hút khách ng
sử dụng dịch v của ngân hàng. Tuy nhn, hoạt động này cũng chứa đựng rất
nhiều ri ro, có thể gây tổn thất lớn cho ngân hàng nếu xảy ra việc khách hàng
không trả nợ cho ngân hàng. Chcần một khách hàng mất khả ng trả nợ thì
bao nhiêu công sc, lợi nhuận của ngân ng sẽ b a b một cách nhanh
chóng, nếu đây khoản vay lớn thì còn có thể nh hưởng xấu đến tình hình
tài chính và danh tiếng của nn hàng.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong quá trình phát triển mnh
về cả số lượng quy hoạt động, sức cạnh tranh trên thị trưng tài chính
Việt Nam giữa các ngân hàng ngày ng mạnh mẽ tạo ra áp lực rất lớn cho các
ngân hàng thương mại trong quá trình kinh doanh. Trong áp lực cạnh tranh
y Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB ) đã đang có những bước
chuyển mình để thể cạnh tranh và tồn tại trong môi trường ny càng khắc
nghiệt ấy. Trong ớc phát triển ca mình ACB luôn coi qun ri ro một
công tác cc kỳ quan trọng quản rủi ro tín dụng một thành phần cần
được lưu ý nhất vì hoạt động n dụng hàm cha rất nhiều rủi ro, có thy ra
tổn thất lớn cho Ngân hàng về tài chính và uy tín. Chính vậy, việc xây dựng
một hthống quản tín dụng hiu quả cho ngân hàng thương mại là mt công
tác rất thiết thực nhằm giúp cho các ngân hàng có th có kh năng phòng
chống rủi ro trong hoạt động n dụng nguyên nhân của ngày càng trở
nên đa dạng và khóng.
Thông qua đtài:”Qun rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại c
phần Á Châu (ACB )” em muốn mọi người có ththấy được ch mà ACB đã
áp dụng để quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàngnh như thế nào.
Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB ) - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB ) 9 10 93