Ktl-icon-tai-lieu

quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thach-tran-thi-cam
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP HCMCHUYÊN ĐỀ:
ẢNH HƯỞNG THUỐC TRỪ
SÂU ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT

DANH SÁCH NHÓM
Hồ Thị Thùy Dung
Vương Hữu Hiệu
Võ Thị Ngọc Huyền
Trần Thị Cẩm Thạch
Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Phan Thị Thanh Thủy
Võ Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Bảo Trân
Lê Thị Ngọc Trinh
Nguyễn Văn Tỷ


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Môn : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đề tài : Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngân hàng liên doanh Việt
Thái (VSB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO
Nhóm thự hiện : Nhóm 7 (T4_03)
GV : Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa


NỘI DUNG
CƠ SỞ LÝ LUẬN

THỰC TRẠNG

BIỆN PHÁPI. CƠ SỞ LÝ LUẬN
MÔI TRƯỜNG
VI MÔ

KHÁI
QUÁT
ĐẶC
ĐIỂM

KHÁI
NIỆM1. KHAÙI NIEÄM:
Môi trường vi mô là tất cả những yếu tố,
những điều kiện tồn tại bên trong doanh
nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động của doanh
nghiệp, tuy nhiên những yếu tố, những mặt
này công ty có thể kiểm soát và tác động vào
để làm cho chúng thay đổi theo hướng có lợi
nhằm phục vụ cho hoạt động của doanh
nghiệp nhằm đưa lại mục tiêu cuối cùng là
phục vụ khách hàng tốt nhất.


2. KHAÙI QUAÙT ÑAËC
ÑIEÅM:
Môi trường vi mô bao gồm 5 yếu
tố cơ bản có quan hệ với nhau: đối thủ
canh tranh, khách hàng, nhà cung cấp,
đối thủ tiềm ẩn và sản phẩm thay thế
Ảnh hưởng chung của các yếu tố
này thường là một sự thật phải chấp
nhận đối với tất cả các doanh nghiệp
trong ngành và để đề ra được một
chiến lược thành công thì phải biết
phân tích các yếu tố đó.
 Các yếu tố thuộc môi trường vi
mô thường tác động trực tiếp đến hoạt
động và kết quả hoạt động của tổ chức
 Các yếu tố thuộc môi trường vi
mô tác động độc lập lên tổ chức
 Mỗi tổ chức dường như chỉ có
một môi trường vi mô đặc thù


II. THÖÏC TRAÏNG
THỰC
TRẠNG

ÖU VAØ
NHÖÔÏC
ÑIEÅM
CUÛA MOÂI
TRÖÔØNG
VI MOÂ

YEÁU TOÁ
CUÛA
MOÂI
TRÖÔØNG
VI MOÂ1.

Các yếu tố của môi trường vi mô

Công chúng trực tiếp

Đối thủ
cạnh tranh

Doanh nghiệp

Các yếu
tố của
môi trường
vi mô

Khách hàng


Nhà
cung
ứng

Trung gian
marketting

1. Các yếu tố của môi trường vi mô
Doanh nghiệp:

•

•

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có
tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục
đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Bộ môn Kinh tế vi mô chia các tổ chức doanh n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị doanh nghiệp - Người đăng: thach-tran-thi-cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
quản trị doanh nghiệp 9 10 692