Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Chùa Hà Thực trạng và Giải pháp

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3105 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triên của một đát nước, Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng.
Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế chỉ có thê phát triền với toc
độ cao nếu có một hệ thong Ngân hàng hoạt động ôn định và có hiệu quả, không thể có tăng
trưởng trong khi hệ thống tô chức và hoạt động của Ngân hàng yếu kém và lạc hậu. Như vậy
đòi hỏi Ngân hàng phải phát triền tương xứng và hoạt động có hiệu quả trong hoạt động lưu
thông tiền tệ.
Điểu hoà lim thông tiền tệ chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng là
xương sống của hệ thong Ngân hàng thương mại, cụ thế là quá trình huy động von và sử dụng
vỏn có hiệu quả của Ngân hàng sẽ giúp cho các thành phân kỉnh tê phát triền ôn định và
ngược lại.
Nước ta đang trong qủa trình Công nghiệp hoủ - hiện đại hoủ với đường lôi phát triên nền
kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khách quan khôi
phục và phát trỉên các thành phân kinh tế. Thành phân kinh tê ngoài quôc doanh với những
tiềm năng và ưu thế săn có đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế kinh tê thị trường ngày càng
khang định vị trí và vai trò quan trọng không thế thiếu của mình trong công cuộc đôi mới nền
kinh tế.
Hoạt động của Ngân hàng có nhiều bước chuyên biến tích cực. Tuy nhiên, trong nền kinh tê
đây biên động rủi ro là điêu không thê tránh khỏi đôi với tất cả các thành phân kinh tể. Những
nguy cơ tiềm ân như sự không trung thực của khách hàng, vôn vay bị sử dụng sai mục đích,
khách hàng phả sản hay do suy thoái kinh tế... đều có thê biến một khoản vay chất lượng cao
thành một khoản nợ khó đòi. Đó là chưa kê đến những kẽ hở do hệ thông pháp luật chưa hoàn
chính gây nên nhũng phiên toái cho khách hàng và Ngân hàng trong quá trình hoạt động cũng
như tạo điều kiện cho những ỷ đồ xấu của khách hàng hay cản bộ Ngân hàng thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Đây là môi đe do ạ mà bât cứ Ngân hàng nào cũng phải
đương đâu.
Nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của quản lý các Ngân hàng thương mại là phải nâng cao
chât lượng tín dụng, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đổi với các
thành phần kinh tế nói chung và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng.
Nhận thức rõ được tỉnh cấp bách của vấn đề trên, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiếu
em xỉn mạnh dạn được trình bày một sô biện pháp phòng ngừa rủi to tín dụng qua đê tài: “
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ả Châu - Chi nhánh Chùa Hà - Thực trạng
và Giải pháp”.
BÓ CỤC CỦA...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triên của một đát nước, Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng.
là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế chỉ thê phát triền với toc
độ cao nếu một hệ thong Ngân hàng hoạt động ôn định hiệu quả, không thể tăng
trưởng trong khi hệ thống chức hoạt động của Ngân hàng yếu kém lạc hậu. Như vậy
đòi hỏi Ngân hàng phải phát triền tương xứng hoạt động hiệu quả trong hoạt động lưu
thông tiền tệ.
Điểu hoà lim thông tiền tệ chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng
xương sống của hệ thong Ngân hàng thương mại, cụ thế là quá trình huy động von sử dụng
vỏn hiệu quả của Ngân hàng sẽ giúp cho các thành phân kỉnh phát triền ôn định
ngược lại.
Nước ta đang trong qủa trình Công nghiệp hoủ - hiện đại hoủ với đường lôi phát triên nền
kinh tế nhiều thành phần sự điều tiết của Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khách quan khôi
phục phát trỉên các thành phân kinh tế. Thành phân kinh ngoài quôc doanh với những
tiềm năng và ưu thế săn có đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế kinh tê thị trường ngày càng
khang định vtrí vai trò quan trọng không thế thiếu của mình trong công cuộc đôi mới nền
kinh tế.
Hoạt động của Ngân hàng có nhiều bước chuyên biến tích cực. Tuy nhiên, trong nền kinh
đây biên động rủi ro điêu không thê tránh khỏi đôi với tất cả các thành phân kinh tể. Những
nguy tiềm ân như sự không trung thực của khách hàng, vôn vay bị sử dụng sai mục đích,
khách hàng phả sản hay do suy thoái kinh tế... đều thê biến một khoản vay chất lượng cao
thành một khoản nợ khó đòi. Đó là chưađến những kẽ hở do hệ thông pháp luật chưa hoàn
chính gây nên nhũng phiên toái cho khách hàng và Ngân hàng trong quá trình hoạt động cũng
như tạo điều kiện cho những ỷ đồ xấu của khách hàng hay cản bộ Ngân hàng thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Đây môi đe do bât cứ Ngân hàng nào cũng phải
đương đâu.
Nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của quản lý các Ngân hàng thương mại là phải nâng cao
chât lượng tín dụng, đưa ra các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng đổi với các
thành phần kinh tế nói chung và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng.
Nhận thứcđược tỉnh cấp bách của vấn đề trên, sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiếu
em xỉn mạnh dạn được trình bày một biện pháp phòng ngừa rủi to tín dụng qua đê tài:
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ả Châu - Chi nhánh Chùa Hà - Thực trạng
và Giải pháp”.
BÓ CỤC CỦA ĐÈ TÀI GÒM BA CHƯƠNG:
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Chùa Hà Thực trạng và Giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Chùa Hà Thực trạng và Giải pháp - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Chùa Hà Thực trạng và Giải pháp 9 10 245