Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi xintailieu.vn
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThS. Nguyễn Văn Nhật
Khoa Thị trường chứng khoán
Email: nguyenvn@vnn.vn
1

1. Nguồn tài trợ ngắn hạn
2. Quản trị tài sản ngắn hạn
3. Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp
4. Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp
5. Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính

6. Mua bán, sáp nhập công ty

2

Chương 1
NGUỒN TÀI TRỢ NGẮN HẠN
1.1 Vốn lưu động và chu kỳ vốn lưu động
1.2 Chính sách đầu tư và tài trợ tài sản lưu động
1.3 Nguồn tài trợ ngắn hạn
1.4 Dự kiến nhu cầu vốn lưu động
1.5 Lập ngân sách tiền mặt

3

1.1 Vốn lưu động và chu kỳ vốn lưu động
Vốn lưu động (working capital): Là khoản vốn DN sử dụng với
mục đích tài trợ cho tài sản lưu động.
Toàn bộ giá trị tài sản lưu động (Tiền, Nợ phải thu, Hàng tồn
kho…)

Vốn lưu động thuần = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn
 Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu
 Tài sản lưu động + Tài sản cố định = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + VCSH
 TS lưu động –Nợ ngắn hạn = Nợ dài hạn + VCSH –TS cố định

Vốn lưu động thuần = Vốn dài hạn – TS cố định

4

Chỉ tiêu
Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn
1.209.528
Tiền
66.099
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
622.474
Hàng tồn kho
490.095
TS ngắn hạn khác
30.860
B. Tài sản dài hạn
516.893
Các koản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
433.383
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
75.550
Tài sản dài hạn khác
7.960
Cộng tài sản
1.726.421

Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Số cuối kỳ
A. Nợ phải trả
1.065.585
Nợ ngắn hạn
845.461
Nợ dài hạn
220.124
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
660.836
Vốn chủ sở hữu
660.836
+ Vốn góp của chủ sh
128.593
Nguồn kp và quỹ khác
-

Cộng nguồn vốn

Vốn lưu động thuần = 1.209.528 – 845.461

1.726.421

= 364.067

Vốn lưu động thuần = 660.836 + 220.124 – 516.893 = 364.067
5

Chu kỳ vốn lưu động
Chu kyø saûn xuaát kinh doanh
Thu nôï

Mua NVL

Tieàn maët

Nguyeân lieäu döï tröõ

Khoaûn phaûi thu

Tieâu thuï

SP hoaøn thieän
döï tröõ

Saûn xuaát

Moâ hình luaân chuyeån voán löu ñoäng
Thôøi gian haøng toàn kho

Thôøi gian thanh
toaùn nôï phaûi traû
Mua NVL

Thôøi gian thu nôï

Chu kyø luaân chuyeån tieàn maët

Thanh toaùn tieàn
mua NVL

Tieâu thuï

Thu tieàn
baùn haøng

6

Chu kyø luaân chuyeån
voán löu ñoäng
Thôøi gian toàn kho

=

Thôøi gian toàn kho + Thôøi gian thu nôï
– Thôøi gian traû nôï

Giaù trò haøng toàn kho trung bình
Giaù voán haøng baùn trung bình ngaøy

Thôøi gian thu nôï

Doanh thu baùn chòu trung bình
Doanh thu trung bình ngaøy

Thôøi gian traû nôï

Giaù trò caùc khoaûn phaûi traû trung bình
Tieàn mua haøng trung bình ngaøy

7

Các giải pháp rút ngắn c...
ThS. Nguyễn Văn Nhật
Khoa Thị trường chứng khoán
Email: nguyenvn@vnn.vn
1
Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tài chính - Người đăng: xintailieu.vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 306