Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị vốn tự có trong NHTM

Được đăng lên bởi thaophuong1994
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II: Quản trị vốn tự có trong
NHTM
I. Vốn tự có của các ngân hàng thương mại.
1. Khái niệm:
Luật các tổ chức tín dụng qui định : “ Vốn tự có gồm giá trị thực có
của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, một số tài sản “nợ” khác của các tổ
chức tín dụng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước. Vốn tự có là
căn cứ để tính các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng

 Về mặt kinh tế, vốn tự có là vốn riêng của ngân hàng do các
chủ sở hữu đóng góp và nó còn được tạo ra trong quá trình kinh
doanh dưới dạng lợi nhuận giữ lại.
 Về mặt quản lý, theo các cơ quan quản lý ngân hàng(NHNN),
vốn tự có của ngân hàng được hợp thành từ hai loại: Vốn tự có
cấp 1 và vốn tự có cấp 2
 Vốn tự có cấp 1,2 được xác định như sau:
Căn cứ thông tư số:13/2010/TT-NHNN:

1.1 Xác định vốn tự có cấp 1:
a) Vốn điều lệ ( số dư TK 601)
là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp
trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển
đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí
tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong
Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.
Bao gồm:
- Số vốn đã được nhà nước cấp:
- đối với
NHTM là công ty TNHH 1 thành viên
- Số vốn đã được cổ đông đóng góp (vốn cổ phần) - đối với
NH cổ phần.
- Số vốn các bên liên doanh đã góp
- đối với NH
liên doanh
- Số vốn đã được các thành viên góp theo tỉ lệ
- đối với
NH 100% vốn nước ngoài.
b) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ( số dư TK611)

Quĩ này hình thành nhằm mục đích bổ sung vốn điều lệ của
ngân hàng để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động.
Hiện nay ở các ngân hàng được trích theo tỉ lệ 5% tính trên lãi
ròng hàng năm, mức tối đa của quĩ này không được vượt quá
mức vốn điều lệ thực có của ngân hàng.
Các khoản trích từ lợi nhuận hằng năm. Phần chênh lệch giữa
giá bán cổ phần và mệnh giá.
c) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ: (số dư TK 612)
Tỉ lệ trích bằng 50% lãi ròng hàng năm của ngân hàng
Khoản dự phòng tổn thất tín dụng phải được xem như là một bộ
phận của vốn bởi vì nó bù đắp sự thua lỗ : chức năng cơ bản
nhất của vốn. Bao gồm 2 phần : + Dự phòng xử lý rủi ro (được
hạch toán vào chi phí). + Dự phòng tài chính : trích từ lợi nhuận
và được tích luỹ qua nhiều năm. Bao gồm:
- Quỹ đầu tư phát triển (TK 6121)
- Quỹ nghiên cứu khoa học và đầu tư (TK 6122)
d) Lợi nhuận không chia:
là lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy
định , được tổ chức kiểm toán xác định, đối...


I. Vốn tự có của các ngân hàng thương mại.
1. Khái niệm:
Luật các tổ chức tín dụng qui định : “ Vốn tự có gồm giá trị thực có
của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, một số tài sản “nợ” khác của các tổ
chức tín dụng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước. Vốn tự có là
căn cứ để tính các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng
Về mặt kinh tế, vốn tự có là vốn riêng của ngân hàng do các
chủ sở hữu đóng góp và nó còn được tạo ra trong quá trình kinh
doanh dưới dạng lợi nhuận giữ lại.
Về mặt quản lý, theo các cơ quan quản lý ngân hàng(NHNN),
vốn tự có của ngân hàng được hợp thành từ hai loại: Vốn tự có
cấp 1 và vốn tự có cấp 2
Vốn tự có cấp 1,2 được xác định như sau:
Căn cứ thông tư số:13/2010/TT-NHNN:
1.1 Xác định vốn tự có cấp 1:
a) Vốn điều lệ ( số dư TK 601)
là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp
trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển
đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí
tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong
Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.
Bao gồm:
- Số vốn đã được nhà nước cấp: - đối với
NHTM là công ty TNHH 1 thành viên
- Số vốn đã được cổ đông đóng góp (vốn cổ phần) - đối với
NH cổ phần.
- Số vốn các bên liên doanh đã góp - đối với NH
liên doanh
- Số vốn đã được các thành viên góp theo tỉ lệ - đối với
NH 100% vốn nước ngoài.
b) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ( số dư TK611)
Quản trị vốn tự có trong NHTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị vốn tự có trong NHTM - Người đăng: thaophuong1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quản trị vốn tự có trong NHTM 9 10 243