Ktl-icon-tai-lieu

quy trình thẩm định

Được đăng lên bởi haibeolc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

PHÒNG THẨM ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------o0o------------

----------o0o----------

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2006

QUY TRÌNH
“Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ tại phòng thẩm định”

PHẦN I: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH
CHO VAY, BẢO LÃNH (CẤP TÍN DỤNG)
Hồ sơ trình phòng Thẩm định gồm có
- Tuỳ theo từng loại hình, Phòng kinh doanh h ội sở và chi nhánh ngân
hàng quận bàn giao hồ sơ theo danh mục trong các mẫu biểu sau:
I.

+ Mẫu số: MS 03-QH Biên bản bàn giao hồ sơ trình đặt QHTD
+ Mẫu số: MS 04-CN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay cá nhân
+ Mẫu số: MS 05-DN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay doanh nghiệp

- Toàn bộ hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C bằng vốn vay c ủa khách
hàng theo đúng chế độ tín dụng hiện hành (bản chính hoặc b ản sao có d ấu Sao
y bản chính của khách hàng hoặc của Giám đốc chi nhánh).
- Tờ trình xin phê duyệt mức phán quyết cho vay, nội dung phải rõ:
+ Tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, dự án có hiệu quả kinh tế, có kh ả
năng thu hồi nợ đúng hạn.
+ Nguồn vốn cho vay
+ Biện pháp bảo đảm tiền vay
- Báo cáo thẩm định (hoặc tái thẩm định)
- Biên bản họp Hội đồng tư vấn tín dụng (nếu có): Ph ản ánh trung th ực
từng ý kiến và chữ ký của các thành viên tham gia Hội đồng.
- Để rút ngắn thời gian thẩm định và trả lời khách hàng, đối với những
món vay phải qua phòng Thẩm định, cán bộ tín dụng Ngân hàng qu ận và Phòng
Kinh doanh tại Hội sở có thể thông báo cho Phòng Thẩm định NHNo Hà Nội
để tiến hành thẩm định độc lập ngay từ khi nh ận được h ồ s ơ xin vay v ốn c ủa
khách hàng.
II.
Quy trình thẩm định cho các khoản vay vượt quyền phán quyết áp
dụng tại phòng Thẩm định
1. Những món vay do phòng Kinh doanh tại Hội sở trình
Agribank Hanoi -77 Lạc Trung_Hai Bà Trưng_Hà nội

Page 1

1.1. Tiếp nhận Báo cáo thẩm định về món vay cùng các loại h ồ sơ do
Phòng Kinh doanh chuyển sang, lãnh đạo phòng Th ẩm đ ịnh vào s ổ theo dõi,
phân công cán bộ thẩm định tiếp nhận, rà soát, nếu đầy đủ thì ký nh ận hồ s ơ
(có Phiếu giao nhận hồ sơ); nếu thiếu, sai sót đề nghị chỉnh sửa bổ sung.
1. 2. Cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định theo quy định, l ập báo cáo
thẩm định, có ý kiến cụ thể trong báo cáo th ẩm định và chịu trách nhi ệm tr ước
cấp trên và pháp luật về các ý kiến đó. Nếu cho vay đề xu ất mức cho vay, th ời
hạn, lãi suất và các nội dung có liên quan khác; n ếu không cho vay ph ải nêu rõ
lý do vì sao không cho vay.
1.3. Lãnh đạo phòng Thẩm định kiểm tra tính hợp lệ, h ợp pháp và tính
chính xác của báo ...
NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
NAM
PHÒNG TH M Đ NH
----------o0o----------
Đ c l p – T do – H nh pc
------------o0o------------
Hà n i, ngày 20 tháng 4 năm 2006
QUY TRÌNH
“Th m đ nh và ti p nh n h s t i phòng th m đ nh” ế ơ
PH N I: QUY TRÌNH TH M Đ NH
CHO VAY, B O LÃNH (C P TÍN D NG)
I. H s trình phòng Th m đ nh g m có ơ
- Tuỳ theo t ng lo i hình, Phòng kinh doanh h i s chi nhánh ngân
hàng qu n bàn giao h s theo danh m c trong các m u bi u sau: ơ
+ M u s : MS 03-QH Biên b nn giao h s trình đ t QHTD ơ
+ M u s : MS 04-CN Biên b n bàn giao h s cho vay cá nhân ơ
+ M u s : MS 05-DN Biên b nn giao h s cho vay doanh nghi p ơ
- Toàn b h s vay v n, b o lãnh, m L/C b ng v n vay c a khách ơ
hàng theo đúng ch đ tín d ng hi n hành (b n chính ho c b n sao d u Saoế
y b n chính c a khách hàng ho c c a Giám đ c chi nhánh).
- T trình xin phê duy t m c phán quy t cho vay, n i dung ph i rõ: ế
+ Tính h p l , h p pháp c a h s , d án hi u qu kinh t , kh ơ ế
năng thu h i n đúng h n.
+ Ngu n v n cho vay
+ Bi n pháp b o đ m ti n vay
- Báo cáo th m đ nh (ho c tái th m đ nh)
- Biên b n h p H i đ ng t v n tín d ng (n u có): Ph n ánh trung th c ư ế
t ng ý ki n và ch ký c a các thành viên tham gia H i đ ng. ế
- Đ rút ng n th i gian th m đ nh tr l i khách hàng, đ i v i nh ng ả ờ
món vay ph i qua phòng Th m đ nh, cán b tín d ng Ngân hàng qu n và Phòng
Kinh doanh t i H i s th thông báo cho Phòng Th m đ nh NHNo N i
đ ti n hành th m đ nh đ c l p ngay t khi nh n đ c h s xin vay v n c a ế ư ơ
khách hàng.
II. Quy trình th m đ nh cho các kho n vay v t quy n phán quy t áp ượ ế
d ng t i phòng Th m đ nh
1. Nh ng món vay do phòng Kinh doanh t i H i s trình
Agribank Hanoi -77 L c Trung_Hai Bà Tr ng_Hà n i ư Page 1
quy trình thẩm định - Trang 2
quy trình thẩm định - Người đăng: haibeolc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quy trình thẩm định 9 10 453