Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tín dụng BIDV

Được đăng lên bởi Kiên Duy Nguyễn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM (HSX- BID)
Ngày 08 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO LẦN ĐẦU: NẮM GIỮ
Giá hiện tại (08/05/2015):

VND

17.900

Giá mục tiêu:

VND

19.000

Khuyến nghị ngắn hạn:

Banking Sector

VNINDEX

NẮM GIỮ

Ngưỡng kháng cự:

VND

18.300

Ngưỡng hỗ trợ:

VND

16.600

Mã Bloomberg: BID VN

SGD:

Ngành:

HSX

30
20

Ngân hàng

Beta:
Giá cao nhất/thấp nhất 52
tuần (VND)
Lượng cổ phiếu lưu hành
(triệu cổ)
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)
Tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do
(triệu cp)
KLGDBQ 12 tháng

0,85

10

19.800/12.500

0

2.811,2
50,320.5
117,9
1.037.163

Sở hữu nước ngoài (%)

-10
-20
05/14

07/14

08/14

10/14

12/14

02/15

04/15

1,52

2015

NIM
(%)
2,85

NPL
(%)
2,31

Tỷ lệ
cổ tức
9,0

EPS
(đồng)
1.533

2014E

2,87

1,92

10,2

1.387

2013

2,92

2,26

8,5

1.200

2012

3,15

2,70

2,27

1.092

BID

Ngành

VNI

P/E (lần)

12,91

11,15

12,26

P/B (lần)

1,57

1,11

1,75

ROE (%)

12,31

11,99

14,66

ROA (%)

0,72

1,08

2,79

Năm

BID VN

40

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu của Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam (BID) với khuyến nghị dài hạn là NẮM
GIỮ dựa trên những luận điểm sau đây:




Giới thiệu:

-

BIDV được thành lập vào năm 1957 với tên gọi NH
Xây dựng Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài chính. Tháng
5/ 2012, ngân hàng cổ phần hóa và chính thức
chuyển tên thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV). Tháng 1/2014, BIDV được
niêm yết tại sàn giao dịch HSX.





- Tính đến hết năm 2014, BIDV xếp thứ hai về tổng
tài sản và thứ nhất về thị phần tín dụng và tiền gửi
so với các ngân hàng niêm yết khác.
- BIDV là một tập đoàn tài chính đa năng với sáu
công ty con, năm công ty liên doanh và hai công ty
liên kết trong các lĩnh vực cho thuê tài chính, bảo
hiểm, quản lý quỹ, cho thuê máy bay, phát triển
đường cao tốc, điều hành VP và cho thuê tài chính,
ngân hàng và tài chính, thị trường vốn và quản lý TS.



Cổ phiếu ngân hàng đã tăng trưởng vượt trội so với
thị trường từ đầu năm đến nay nhờ kỳ vọng tăng
trưởng tín dụng cao hơn, chất lượng tài sản được cải thiện
và sự bùng nổ của các thương vụ M&A. BID là cổ phiếu
tăng giá mạnh nhất, với giá cổ phiếu tăng hơn 42% so
với đầu năm.
Bảng cân đối kế toán lớn và tăng trưởng: BID hiện
xếp thứ hai trên toàn hệ thống về thị phần huy động và
tín dụng với tốc độ tăng trưởng vững chắc.
Chính sách xử lý nợ xấu chặt chẽ: BID đã tích cực xử
lý nợ xấu trong bốn năm qua, đồng thời cũng áp dụng
phương pháp phân loại các khoản cho vay khắ...
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIT NAM
www.VPBS.com.vn Trang | 1
BÁO CÁO LN ĐẦU: NM GI
Giá hiện tại (08/05/2015):
VND
17.900
Giá mục tiêu:
VND
19.000
Khuyến nghị ngắn hạn:
NẮM GIỮ
Ngưỡng kháng cự:
VND
18.300
Ngưỡng hỗ tr:
VND
16.600
Mã Bloomberg: BID VN SGD: HSX
Ngành: Ngân hàng
Beta:
0,85
Giá cao nhất/thấp nhất 52
tuần (VND)
19.800/12.500
Lượng cổ phiếu lưu hành
(triệu cổ)
2.811,2
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)
50,320.5
Tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do
(triệu cp)
117,9
KLGDBQ 12 tháng
1.037.163
Sở hữu nước ngoài (%)
1,52
Năm
NPL
(%)
Tỷ lệ
cổ tức
EPS
(đồng)
2015
2,31
9,0
1.533
2014E
1,92
10,2
1.387
2013
2,26
8,5
1.200
2012
2,70
2,27
1.092
BID
Ngành
VNI
P/E (lần)
12,91
11,15
12,26
P/B (lần)
1,57
1,11
1,75
ROE (%)
12,31
11,99
14,66
ROA (%)
0,72
1,08
2,79
Gii thiu:
- BIDV đưc thành lp vào năm 1957 vi tên gi NH
Xây dng Vit Nam, trc thuc B Tài chính. Tháng
5/ 2012, ngân hàng c phn hóa chính thc
chuyn tên thành Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát
trin Vit Nam (BIDV). Tháng 1/2014, BIDV được
niêm yết ti sàn giao dch HSX.
- Tính đến hết năm 2014, BIDV xếp th hai v tng
tài sn th nht v th phn tín dng tin gi
so vi các ngân hàng niêm yết khác.
- BIDV mt tp đoàn tài chính đa năng vi sáu
công ty con, năm ng ty liên doanh hai công ty
liên kết trong các lĩnh vc cho thuê tài chính, bo
him, qun lý qu, cho thuê máy bay, phát trin
đưng cao tc, điu hành VP cho thuê tài chính,
ngân hàng và tài chính, th trường vn và qun lý TS.
Chúng tôi phát hành báo o lần đầu ca Ngân hàng Đầu
và Phát trin Vit Nam (BID) vi khuyến ngh dài hn NM
GI da trên nhng luận điểm sau đây:
C phiếu ngân hàng đã tăng trưng t tri so vi
th trường t đầu năm đến nay nh k vng tăng
trưởng tín dụng cao hơn, chất lượng tài sn đưc ci thin
s bùng n ca các thương vụ M&A. BID c phiếu
tăng giá mạnh nht, vi giá c phiếu tăng hơn 42% so
với đầu năm.
Bảng cân đi kế toán ln tăng trưởng: BID hin
xếp th hai trên toàn h thng v th phần huy đng
tín dng vi tốc độ tăng trưởng vng chc.
Chính sách x n xu cht ch: BID đã ch cực x
n xu trong bốn năm qua, đng thời cũng áp dng
phương pháp phân loi các khon cho vay kht khe hơn.
Trin vng tăng trưởng li nhun cao năm 2015
nh tăng trưởng tín dng tt, NIM ch gim nh, và khon
li nhun k vng t vic thoái vn khỏi ngân hàng đi
chúng VID. Lãnh đạo BID k vng li nhun tăng 19%
năm 2015, n chúng tôi d báo mc thấp n mt
chút là 18%.
Sáp nhp MHB s không ảnh hưởng đáng kể đến hot
động ca BID do tương quan quy ca MHB so vi BID
tương đối nh.
Vui lòng đọc khuyến cáo s dng trang cui.
-20
-10
0
10
20
30
40
05/14 07/14 08/14 10/14 12/14 02/15 04/15
BID VN Banking Sector VNINDEX
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIT NAM (HSX- BID)
Ngày 08 tháng 05 năm 2015
Quy trình tín dụng BIDV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình tín dụng BIDV - Người đăng: Kiên Duy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Quy trình tín dụng BIDV 9 10 291