Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay Quản lý Tài chính

Được đăng lên bởi mlck
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 7154 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban Quản lý Dự án
Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng

Sổ tay Quản lý Tài chính

Hà Nội tháng 7/2009
1

Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng

Mục lục
Danh mục các từ viết tắt ..................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG ................................................................................. 6
1.1. Giới thiệu về Sổ tay Quản lý Tài chính................................................................ 6
1.2. Tổng quan về Dự án FSMIMS............................................................................. 7
1.2.1. Thông tin khái quát về Dự án ........................................................................... 7
1.2.2. Nội dung Dự án ................................................................................................ 7
1.2.3. Kết cấu chi phí của Dự án ................................................................................ 9
1.3. Cơ cấu tổ chức Thực hiện Dự án........................................................................ 11
1.4. Các bên liên quan trong quản lý Dự án.............................................................. 12
1.5. Quản lý Tài chính Dự án .................................................................................... 14
1.6. Tổ chức công tác quản lý tài chính kế toán của Dự án ...................................... 16
CHƯƠNG 2. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN ......................................................................... 25
2.1. Mục tiêu của lập kế hoạch Dự án ....................................................................... 25
2.2. Quy định về lập kế hoạch tài chính của Dự án................................................... 25
2.3. Trách nhiệm, thời hạn và biểu mẫu lập kế hoạch Dự án.................................... 27
2.3.1
Trách nhiệm lập kế hoạch............................................................................... 27
2.3.2. Biểu mẫu kế hoạch ......................................................................................... 28
2.4. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch....................................................................... 31
CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN GIẢI NGÂN...................................................................... 33
3.1. Ngân hàng phục vụ và các tài khoản ngân hàng của Dự án............................... 33
3.1.1. Ngân hàng phục vụ ....................
1
Ngân hàng Nhà nước Vit Nam
Ban Qun lý D án
H thng thông tin qun lý và Hin đại hóa Ngân hàng
S tay Qun lý Tài chính
Hà Ni tháng 7/2009
Sổ tay Quản lý Tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay Quản lý Tài chính - Người đăng: mlck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Sổ tay Quản lý Tài chính 9 10 660