Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay tín dụng Ngân hàng

Được đăng lên bởi Hương vịt
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 4269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sổ tay tín dụng

MỤC LỤC

STT

Trang

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
I

Mục đích của Sổ tay tín dụng

5

II

Cấu trúc cuốn Sổ tay tín dụng

5

III

Tổ chức thực hiện

6

IV

Giải thích thuật ngữ

6

V

Các chữ viết tắt

13

PHẦN II: BỘ MÁY CẤP TÍN DỤNG CỦA GP.BANK
1

Bộ máy cấp tín dụng của GP.Bank

14

2

Trách nhiệm của Bộ máy cấp tín dụng

15

3

Hội đồng Tín dụng và Ban tín dụng

20

4

Phê duyệt tín dụng

22
PHẦN III: CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG

1

Khái quát về chính sách tín dụng của GP.Bank

26

2

Chính sách cho vay đối với khách hàng

27

3

Các hạn chế, giới hạn cần lưu ý trong hoạt động cho vay, cấp tín dụng

32

4

Định hướng phát triển kinh doanh trong hoạt động tín dụng

39

PHẦN IV: QUY TRÌNH TÍN DỤNG
1

Gặp gỡ khách hàng và đánh giá sơ bộ

42

2

Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

43

3

Thẩm định và lập báo cáo thẩm định

52

4

Phê duyệt và quyết định cho vay

74

5

Hoàn chỉnh thủ tục cho vay

78

6

Giải ngân

82

7

Kiểm tra và đánh giá việc sử dụng tiền vay

86

8

Điều chỉnh khoản vay

89

9

Quản lý khoản vay, thu hồi nợ

93

10

Tất toán khoản vay

99

PHẦN V: QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Các quy định chung

101

1.1

Đối tượng và phạm vi áp dụng

101

1.2

Mục đích của bảo đảm tiền vay

101

1.3

Các biện pháp bảo đảm tiền vay

101

1.4

Nguyên tắc bảo đảm tiền vay

101

1.5

Phạm vi bảo đảm tiền vay

102

1

Trang 1 /210

Sổ tay tín dụng
1.6

Các tài sản bảo đảm tiền vay

102

1.7

Điều kiện đối với tài sản bảo đảm

102

1.8

Quyền sử dụng đất được nhận thế chấp

103

1.9

Tài sản gắn liền với đất được nhận thế chấp

104

1.10

Tài sản không được nhận cầm cố, thế chấp

104

1.11

Quyền sử dụng đất không được nhận thế chấp

106

1.12

Điều kiện đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

107

1.13

Điều kiện bổ sung đối với tài sản cầm cố, thế chấp

107

1.14

Bảo lãnh của bên thứ ba

109

1.15

Cấp tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp

109

1.16

Điều kiện đối với Khách hàng vay và tài sản bảo đảm hình thành vừ vốn vay

110

1.17

Hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay

110

1.18

Thẩm định về biện pháp và tài sản bảo đảm tiền vay

111

1.19

Giới hạn mức cấp tín dụng so với giá trị tài sản bảo đảm tiền vay

112

1.20

Các trường hợp được thay đổi về bảo đảm tiền vay

112

1.21

Các nội dung được thay đổi về bảo đảm tiền vay

113

1.22

Soạn thảo Hợp đồng bảo đảm tiền vay

113

1.23

Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay

114

1.24

Công chứng, chứng thực Hợp đồng bảo đảm tiền vay

115

1.25

Đăng ký Hợp đồng bảo đảm tiền vay

116

1.26

...
Sổ tay tín dụng
Trang 1 /210
STT
MỤC LỤC
Trang
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
Mục đích của Sổ tay tín dụng
Cấu trúc cuốn Sổ tay tín dụng
Tổ chức thực hiện
Giải thích thuật ngữ
Các chữ viết tắt
PHẦN II: BỘ MÁY CẤP TÍN DỤNG CỦA GP.BANK
Bộ máy cấp tín dụng của GP.Bank
Trách nhiệm của Bộ máy cấp tín dụng
Hội đồng Tín dụng và Ban tín dụng
Phê duyệt tín dụng
PHẦN III: CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG
Khái quát về chính sách tín dụng của GP.Bank
Chính sách cho vay đối với khách hàng
Các hạn chế, giới hạn cần lưu ý trong hoạt động cho vay, cấp tín dụng
Định hướng phát triển kinh doanh trong hoạt động tín dụng
PHẦN IV: QUY TRÌNH TÍN DỤNG
Gặp gỡ khách hàng và đánh giá sơ bộ
Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng
Thẩm định và lập báo cáo thẩm định
Phê duyệt và quyết định cho vay
Hoàn chỉnh thủ tục cho vay
Giải ngân
Kiểm tra và đánh giá việc sử dụng tiền vay
Điều chỉnh khoản vay
Quản lý khoản vay, thu hồi nợ
Tất toán khoản vay
PHẦN V: QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Các quy định chung
Đối tượng và phạm vi áp dụng
Mục đích của bảo đảm tiền vay
Các biện pháp bảo đảm tiền vay
Nguyên tắc bảo đảm tiền vay
Phạm vi bảo đảm tiền vay
5
5
6
6
13
14
15
20
22
26
27
32
39
42
43
52
74
78
82
86
89
93
99
101
101
101
101
101
102
Sổ tay tín dụng Ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay tín dụng Ngân hàng - Người đăng: Hương vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Sổ tay tín dụng Ngân hàng 9 10 671