Ktl-icon-tai-lieu

Sự giống nhau giữa Chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá

Được đăng lên bởi nguyentrang3-9-94
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự giống nhau giữa nghiệp vụ chiết khấu và nghiệp vụ cho vay cầm cố thế chấp các
giấy tờ có giá được thể hiện :
-

Mục đích : Đều là hình thức tái cấp vốn của NHTW cho các tổ chức tín dụng

-

(TCTD) mà cụ thể là các NHTM
Đối tượng áp dụng : Các TCTD, bao gồm:
+ Ngân hàng ( NHTM, NH phát triển,NH đầu tư, NH chính sách,NH hợp tác,NH
liên doanh và các loại hình NH khác được thành lập và hoạt động theo Luật các
TCTD)
+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương ( trong thời gian chưa chuyển đổi thành

-

Ngân hàng hợp tác xã theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng).
Lãi suất: Lãi suất cho vay cầm cố và chiết khấu GTCG do Ngân hàng Nhà nước
xác định và công bố, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
Giấy tờ có giá Giấy tờ có giá gồm :
+ Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN và các loại giấy tờ khác
được thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.( theo điều 5 nghị định
898/2003/QĐ- NHNN và điều 1452/2003/QĐ - NHNN)
+ Tiêu chuẩn GTCG được chiết khấu cũng như cầm cố :
 Được phép chuyển nhượng;
 Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước


ngoài đề nghị chiết khấu;
Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài đề nghị chiết khấu phát hành;

+ Danh mục giấy tờ có giá được chiết khấu và cầm cố do Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.
-

Mức cho vay tối đa: không vượt quá tổng số tiền thanh toán của GTCG khi đến
hạn

-

Phương thức thực hiện : Đều có 2 phương thức thực hiện:

+ Phương thức trực tiếp: Các tổ chức tín dụng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng
Nhà nước.
+ Phương thức gián tiếp: Các tổ chức tín dụng giao dịch thông qua hệ thống mạng
giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
-

Thẩm quyền ký văn bản tham gia nghiệp vụ chiết khấu và cầm cố
1. Người có thẩm quyền thay mặt tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài ký duyệt các văn bản tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại Ngân hàng Nhà
nước là một trong những người sau đây:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín
dụng;
b) Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài.
2. Người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có thể ủy quyền cho Phó
Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) ký các văn bản tham gia nghiệp vụ chiết khấu tại
Ngân hàng Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về
sự ủy quyền này. Người được...
Sự giống nhau giữa nghiệp vụ chiết khấu nghiệp vụ cho vay cầm cố thế chấp các
giấy tờ có giá được thể hiện :
- Mục đích : Đều hình thức tái cấp vốn của NHTW cho các tổ chức tín dụng
(TCTD) mà cụ thể là các NHTM
- Đối tượng áp dụng : Các TCTD, bao gồm:
+ Ngân hàng ( NHTM, NH phát triển,NH đầu tư, NH chính sách,NH hợp tác,NH
liên doanh các loại nh NH khác được thành lập hoạt động theo Luật các
TCTD)
+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
+ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương ( trong thời gian chưa chuyển đổi thành
Ngân hàng hợp tác xã theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng).
- Lãi suất: Lãi suất cho vay cầm cố chiết khấu GTCG do Ngân hàng Nhà nước
xác định và công bố, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
- Giấy tờ có giá Giấy tờ có giá gồm :
+ Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN các loại giấy tờ khác
được thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.( theo điều 5 nghị định
898/2003/QĐ- NHNN và điều 1452/2003/QĐ - NHNN)
+ Tiêu chuẩn GTCG được chiết khấu cũng như cầm cố :
Được phép chuyển nhượng;
Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài đề nghị chiết khấu;
Không phải giấy tờ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài đề nghị chiết khấu phát hành;
+ Danh mục giấy tờ giá được chiết khấu cầm cố do Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.
- Mức cho vay tối đa: không vượt quá tổng số tiền thanh toán của GTCG khi đến
hạn
- Phương thức thực hiện : Đều có 2 phương thức thực hiện:
Sự giống nhau giữa Chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá - Trang 2
Sự giống nhau giữa Chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá - Người đăng: nguyentrang3-9-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sự giống nhau giữa Chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá 9 10 514