Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến lạm phát ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tác động của chính sách tỷ giá
hối đoái đến lạm phát ở Việt
Nam

1

MỤC LỤC
I. Các khái niệm chung ....................................................................................................... 3
1. Tỷ giá hối đoái ............................................................................................................ 3
Định nghĩa tỷ giá hối đoái:.......................................................................................... 3
2. Chính sách tỉ giá hối đoái............................................................................................ 5
2.1. Định nghĩa:........................................................................................................... 5
2.2. Phân loại chính sách tỷ giá................................................................................... 5
II.Tác động của chính sách TGHĐ đến lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ đầu năm 2007
đến quý 2 năm 2008............................................................................................................ 6
1.Tình hình lạm phát ở Việt Nam ................................................................................... 6
2. Tác động của chính sách TGHĐ đến lạm phát ở Việt Nam ....................................... 9
2.1.Chính sách TGHĐ ở Việt Nam trong thời gian qua ............................................. 9
III. Kiến nghị về chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong thời gian tới................. 16
1. Tăng cường linh họat tỷ giá hối đoái. ....................................................................... 17
2. Phối hợp chính sách tài khóa với chính sách tỷ giá .................................................. 19
3. Tăng cường công cụ phòng ngừa rủi ro. ................................................................... 20

2

I. Các khái niệm chung
1. Tỷ giá hối đoái
Định nghĩa tỷ giá hối đoái:

Tỉ giá hối đoái là giá chuyển đổi từ một đơn vị tiền tệ nước này sang
thành những đơn vị tiền tệ nước khác.
1.1.

Các hình thức biểu hiện:

* Biểu hiện trực tiếp: Là phương pháp biểu thị một đơn vị ngoại tệ bằng
bao nhiêu đơn vị tiền tệ của nước mình.
+ Đặc điểm: Ngoại tệ là đồng yết giá, còn tiền trong nước là đồng
định giá.
→ Đây là phương pháp phổ biến trên thế giới hiện nay.
*Biểu hiện gián tiếp: Là phương pháp biểu thị một đơn vị tiền tệ trong
nước bằng bao nhiêu đơn vị ngoại tệ.
+ Đặc điểm: Tiền trong nước là đồng tiền yết giá, ngoại tệ là đồng
định giá.
→ Hình thức này phổ biến ở nước Anh và một số nước thuộc liên hiệp
Anh.
1...
1
Tác động ca chính sách t giá
hi đoái đến lm phát Vit
Nam
Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến lạm phát ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến lạm phát ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến lạm phát ở Việt Nam 9 10 784