Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính cho tăng trưởng: Sự lựa chọn chính sách trong một thế giới thay đổi

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 2713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lúâi noái àêìu

T

ÛÂ LÊU, NGÊN HAÂNG THÏË GIÚÁI ÀAÄ NHÊÅN THÛÁC
àûúåc rùçng, xoaá àoái giaãm ngheâo vaâ tùng trûúãng phuå
thuöåc vaâo sûå hûäu hiïåu cuãa hïå thöëng taâi chñnh quöëc gia.
Chó riïng viïåc tòm hiïíu taâi chñnh àoáng goáp nhû thïë naâo cho
tùng trûúãng – vaâ möåt chñnh saách töët coá thïí giuáp cho viïåc àaãm
baão sûå àoáng goáp cuãa taâi chñnh ra sao - àaä laâ troång têm cuãa möåt
nöî lûåc nghiïn cûáu lúán cuãa Ngên haâng trong nhûäng nùm qua.
Nghiïn cûáu naây bao göìm nhûäng phên tñch tònh huöëng hïå
thöëng vïì kinh nghiïåm cuãa möåt söë nûúác cuå thïí, cuäng nhû
nhûäng phên tñch kinh tïë lûúång múái àêy àöëi vúái caác böå söë liïåu
phong phuá cuãa caác nûúác. Taâi chñnh cho Tùng trûúãng dûåa trïn
nghiïn cûáu naây, vaâ sûã duång noá àïí coá àûúåc möåt caái nhòn töíng
húåp vïì viïåc chñnh saách cho khu vûåc taâi chñnh àûúåc sûã duång
nhû thïë naâo trong thïë kyã múái àïí thuác àêíy tùng trûúãng vaâ goáp
phêìn xoaá àoái giaãm ngheâo.
Khi moåi viïåc töët àeåp, taâi chñnh seä hoaåt àöång êm thêìm àùçng
sau; nhûng khi moåi thûá xêëu ài, thò thêët baåi cuãa khu vûåc taâi
chñnh laåi hiïån lïn möåt caách àau àúán. Caã thaânh cöng vaâ thêët
baåi àïìu chuã yïëu bùæt nguöìn tûâ möi trûúâng chñnh saách. Chñnh
saách cêìn phaãi taåo ra vaâ duy trò möåt cú súã haå têìng thïí chïë –
trong nhûäng lônh vûåc nhû thöng tin, luêåt phaáp, vaâ àiïìu tiïët –
tûác laâ nhûäng àiïìu thiïët yïëu àïí vêån haânh suön seã caác húåp àöìng
taâi chñnh. Trïn hïët, caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách cêìn laâm
viïåc cuâng vúái thõ trûúâng àïí gùæn àöång cú khuyïën khñch tû
nhên vúái lúåi ñch chung. Khi tònh traång chi phñ cöng nghïå
thöng tin liïn laåc haå thêëp chûa tûâng coá, dêîn àïën sûå höåi nhêåp

xi

TAÂI CHÑNH CHO TÙNG TRÛÚÃNG: SÛÅ LÛÅA CHOÅN CHÑNH SAÁCH TRONG MÖÅT THÏË GIÚÁI THAY ÀÖÍI

lúán hún cuãa thõ trûúâng taâi chñnh toaân cêìu, thò caác nhaâ hoaåch
àõnh chñnh saách àûáng trûúác möåt thaách thûác múái àïí àaãm baão
sûå gùæn boá naây. Chñnh phuã cêìn chuêín bõ sùén saâng àïí xêy dûång
laåi caác chñnh saách cuãa mònh nhùçm tranh thuã nhûäng cú höåi naãy
sinh tûâ quaá trònh höåi nhêåp toaân cêìu, vaâ cuäng àïí àïì phoâng
trûúác nhûäng ruãi ro coá liïn quan.
Cuöën saách naây dûåa trïn nhûäng nghiïn cûáu múái nhêët àïí
khùèng àõnh möåt söë quan àiïím àaä àûúåc baão lûu tûâ lêu, vaâ chêët
vêën nhûäng quan àiïím khaác. Möåt söë nhaâ bònh luêån, tûâ lêu àaä
coi taâi chñnh laâ möåt böå phêån gêìn nhû khöng coá liïn quan gò
vúái phong traâo xoaá àoái giaãm ngheâo; nhûng bù...
xi
T
ÛÂ LÊU, NGÊN HAÂNG THÏË GIÚÁI ÀAÄ NHÊÅN THÛÁC
àûúåc rùçng, xoaá àoái giaãm ngheâo vaâ tùng trûúãng phuå
thuöåc vaâo sûå hûäu hiïåu cuãa hïå thöëng taâi chñnh quöëc gia.
Chó riïng viïåc tòm hiïíu taâi chñnh àoáng goáp nhû thïë naâo cho
tùng trûúãng – vaâ möåt chñnh saách töët coá thïí giuáp cho viïåc àaãm
baão sûå àoáng goáp cuãa taâi chñnh ra sao - àaä laâ troång têm cuãa möåt
nöî lûåc nghiïn cûáu lúán cuãa Ngên haâng trong nhûäng nùm qua.
Nghiïn cûáu naây bao göìm nhûäng phên tñch tònh huöëng hïå
thöëng vïì kinh nghiïåm cuãa möåt söë nûúác cuå thïí, cuäng nhû
nhûäng phên tñch kinh tïë lûúång múái àêy àöëi vúái caác böå söë liïåu
phong phuá cuãa caác nûúác. Taâi chñnh cho Tùng trûúãng dûåa trïn
nghiïn cûáu naây, vaâ sûã duång noá àïí coá àûúåc möåt caái nhòn töíng
húåp vïì viïåc chñnh saách cho khu vûåc taâi chñnh àûúåc sûã duång
nhû thïë naâo trong thïë kyã múái àïí thuác àêíy tùng trûúãng vaâ goáp
phêìn xoaá àoái giaãm ngheâo.
Khi moåi viïåc töët àeåp, taâi chñnh seä hoaåt àöång êm thêìm àùçng
sau; nhûng khi moåi thûá xêëu ài, thò thêët baåi cuãa khu vûåc taâi
chñnh laåi hiïån lïn möåt caách àau àúán. Caã thaânh cöng vaâ thêët
baåi àïìu chuã yïëu bùæt nguöìn tûâ möi trûúâng chñnh saách. Chñnh
saách cêìn phaãi taåo ra vaâ duy trò möåt cú súã haå têìng thïí chïë –
trong nhûäng lônh vûåc nhû thöng tin, luêåt phaáp, vaâ àiïìu tiïët –
tûác laâ nhûäng àiïìu thiïët yïëu àïí vêån haânh suön seã caác húåp àöìng
taâi chñnh. Trïn hïët, caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách cêìn laâm
viïåc cuâng vúái thõ trûúâng àïí gùæn àöång cú khuyïën khñch tû
nhên vúái lúåi ñch chung. Khi tònh traång chi phñ cöng nghïå
thöng tin liïn laåc haå thêëp chûa tûâng coá, dêîn àïën sûå höåi nhêåp
Lúâi noái àêìu
Tài chính cho tăng trưởng: Sự lựa chọn chính sách trong một thế giới thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính cho tăng trưởng: Sự lựa chọn chính sách trong một thế giới thay đổi - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
Tài chính cho tăng trưởng: Sự lựa chọn chính sách trong một thế giới thay đổi 9 10 644